Erasmus+, Programkomiteen for (C44200)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Barne- og familiedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Forskning og utdanning

Om komiteen

"Erasmus+ Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/817 av 20. mai 2021 om opprettelse av Erasmus+: unionsprogrammet for utdanning og opplæring, ungdom og idrett, og om oppheving av forordning (EU) nr. 1288/2013

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1475 av 2. oktober 2018 som etablerar lovgrunnlag for Det europeiske solidaritetskorpset, og endrar forordning (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og avgjerd nr. 1313/2013/EU