Personlig verneutstyr, Komiteen for (C48900)

Forsiden - Komite - Personlig Verneutstyr Komiteen For C48900 - Personlig verneutstyr, Komiteen for (C48900)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Varer

Basisrettsakt

Om komiteen

"Committee on personal protective equipment" behandler saker som gjelder følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/425 av 9. mars 2016 om personlig verneutstyr og om oppheving av rådsdirektiv 89/686/EØF