Personlig verneutstyr, Komiteen for (C48900)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Handelsforenklinger

Om komiteen

"Committee on personal protective equipment" behandler saker som gjelder følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/425 av 9. mars 2016 om personlig verneutstyr og om oppheving av rådsdirektiv 89/686/EØF