Indre markedsprogrammet (2021-2027), Komiteen for (C66400)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Nærings- og fiskeridepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Indre marked og EØS

Om komiteen

"Single Market Programme –Competitiveness and Sustainability of SMEs (SMP/COSME) Committee " behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/690 av 28. april 2021 om opprettelse av et program for det indre marked, foretaks konkurranseevne, herunder små og mellomstore bedrifter, området planter, dyr, næringsmidler og fôr, og europeisk statistikk (programmet for det indre marked) og om oppheving av forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014 og (EU) nr. 652/2014