Medisinsk utstyrskomiteen (C49800)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Helse- og omsorgsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Helse

Om komiteen

"Committee on Medical Devices" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr, om endring av direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009, samt om oppheving av rådsdirektiv 90/385/EØF og 93/42/EØF

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/746 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr for in vitro-diagnostisk og oppheving av direktiv 98/79/EF og kommisjonsbeslutning 2010/227/EU