Luftfartssikkerhet - EASA-forordningen, Komite for (C10000)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Samferdselsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Transport

Om komiteen

"Committee for the application of common safety rules in the field of civil aviation" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139 av 4. juli 2018 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå, og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU og 2014/53/EU, samt om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og rådsforordning (EØF) nr. 3922/91