Industrielle utslipp, Komite for (C40000)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Klima- og miljødepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Miljø og klima

Om komiteen

"Industrial Emissions Directive (IED) Article 75 Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 av 25. november 2015 om begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av forurensning) (omarbeiding)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF av 21. april 2004 om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse malinger, lakker og produkter for lakkering og omlakkering av kjøretøyer og om endring av rådsdirektiv 1999/13/EF