Samkjøring av EU-databaser på justisområdet, Komite for (C51300)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Justis- og beredskapsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Justis og innenriks

Om komiteen

"Interoperability Committee" behandler saker som gjelder følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/817 av 20. mai 2019 om å etablere et rammeverk for interoperabilitet mellom EU informasjonssystemer på området grenser og visum og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2008, (EU) 2016/399, forordning (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 and (EU) 2018/1861 og rådsvedtak 2004/512/EF og 2008/633/RIA

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/818 av 20. mai 2019 om fastsettelse av et rammeverk for interoperabilitet mellom EU informasjonssystemer på området politisamarbeid og samarbeid mellom rettshåndhevende myndigheter, asyl og migrasjon og om endring av forordning (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 og (EU) 2019/816