SIS-SIRENE-komiteen (grenser) (C52100)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Justis- og beredskapsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Justis og innenriks

Om komiteen

"SIS-SIRENE Committee (Borders)" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1861 av 28. november 2018 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) på området inn- og utreisekontroll, om endringer i konvensjonen om gjennomføring av Schengen-avtalen og om endring og oppheving av forordning (EU) nr. 1987/2006