Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer, Komite for (C52400)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Nærings- og fiskeridepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Handelsforenklinger

Om komiteen

"Committee on market surveilance and compliance of products" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1020 av 20. juni 2019 som fastsetter regler og prosedyrer for samsvar og overvåking av harmonisert regelverk for varer, og om endring direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011