Ozonlaget, Komiteen for tiltak mot nedbryting av (C13800)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Klima- og miljødepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Miljø og klima

Om komiteen

"Committee on ozone depleting substances" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget (omarbeiding)