Maskindirektivet, Komite for (C00200)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Arbeids- og sosialpolitikk

Om komiteen

"Machinery Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner og om endring av direktiv 95/16/EF