Standardiseringskomiteen (C41300)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Nærings- og fiskeridepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Handelsforenklinger

Om komiteen

"Committee on Standards" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og endring av rådsdirektive 89/686/EØF og 93/15/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF and 2009/105/EF og om oppheving av rådsbeslutning 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1673/2006/EF