Horisont Europa - IKT, industri og romvirksomet, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70408)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Kommunal- og distriktsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Forskning og utdanning

Om komiteen

"Programme Committee for the specific programme implementing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation – Digital, Industry and Space" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2021/764 av 10. mai 2021 om etablering av særprogrammet for gjennomføring av Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon, og oppheving av beslutning 2013/743/EU,

med hensyn til IKT, industri og romvirksomhet