SIS-SIRENE-komiteen (politi) (C51100)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Justis- og beredskapsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Justis og innenriks

Om komiteen

"SIS-SIRENE Committee (Police)" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1862 av 28. november 2018 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) innenfor politisamarbeid og strafferettslig samarbeid, om endring og oppheving av rådsbeslutning 2007/533/JIS og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1986/2006 og kommisjonsbeslutning 2010/261/EU