SIS-SIRENE-komiteen (politi) (C51100)

Forsiden - Komite - Sis Sirene Komiteen Politi C51100 - SIS-SIRENE-komiteen (politi) (C51100)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Justis- og innenrikssaker

Basisrettsakt

Om komiteen

"SIS-SIRENE Committee (Police)" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1862 av 28. november 2018 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) innenfor politisamarbeid og strafferettslig samarbeid, om endring og oppheving av rådsbeslutning 2007/533/JIS og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1986/2006 og kommisjonsbeslutning 2010/261/EU