Regnskapsdirektivkomiteen (C48400)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Finansdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Selskapsrett

Om komiteen

"Accounting Directive Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsoliderte regnskaper og tilhørende rapporter for visse selskapsformer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/600/EØF og 83/349/EØF