Trykkutstyr, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer (C02700)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Justis- og beredskapsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Handelsforenklinger

Om komiteen

"Standing Committee on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment " behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/68/EU av 15. mai 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om markedsføring av trykkpåkjent utstyr