Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om jusrteringer av K-faktoren 'daglig handelsstrøm'

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 22. september 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/2033 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av justeringer av koeffisientene for K-faktoren 'daglig handelsstrøm' (K-DTF)

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 22 September 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying adjustments to the K-factor “daily trading flow” (K-DTF) coefficients

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 22.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den daglige handelsstrøm (DTF) beregnes på grundlag af transaktionsvolumen. Omstændigheder, der fører til større handelsvolumener, kan derfor tvinge investeringsselskaber, som handler for egen regning, herunder prisstillere, til at reducere deres handelsaktiviteter. Dette kan føre til en risiko for reduceret markedslikviditet med potentielt skadelige virkninger for den finansielle stabilitet. Som følge af disse omstændigheder bør K-DTF-koefficienterne derfor justeres på en måde, som ikke skaber disincitament for handelsaktiviteter. Når de pågældende omstændigheder fører til en lavere handelsvolumen, bør der ikke tages sådanne hensyn, og justeringerne af K-DTF-koefficienterne bør udelukkende ske på grundlag af de handelsvolumener, der foreligger i perioder med høj volatilitet.

(2) Hvis K-DTF-kravene under stressede markedsvilkår er for restriktive og skadelige for den finansielle stabilitet, bør den koefficient, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) 2019/2033, justeres, således at den bliver mindre end koefficienten i nævnte artikels tabel 1 for at undgå, at K-DTF udgør et disincitament for handel.

(3) I betragtning af at artikel 15, stk. 5, litra c), i forordning (EU) 2019/2033 henviser til stressede markedsvilkår, jf. delegerede forordning (EU) 2017/578, bør start- og sluttidspunktet for perioderne med stressede markedsvilkår være i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2017/578 om markedspladsers identifikation af stressede markedsvilkår.

(4) Med henblik på beregning af den justerede K-DTF bør stressede markedsvilkår omfatte tilfælde, hvor kortsigtede ændringer i handelsvolumen og -priser har væsentlige virkninger for beregningen af K-DTF. Da stressede markedsvilkår kan vare på ubestemt tid, herunder i perioder, der kan vare helt ned til nogle få minutter, bør de justerede koefficienter kunne afspejle værdien af den daglige handelsstrøm, som finder sted i perioder af eventuel anden varighed.

(5) Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen efter høring af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed.

(6) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, om rådgivning —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet