Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om jusrteringer av K-faktoren 'daglig handelsstrøm'

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/76 av 22. september 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/2033 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av justeringer av koeffisientene for K-faktoren 'daglig handelsstrøm' (K-DTF)

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/76 of 22 September 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying adjustments to the K-factor “daily trading flow” (K-DTF) coefficients

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen er utfyllende regler til forordning 2019/2033 om krav til verdipapirforetak (Investment Firm Regulation, IFR).

IFR fastsetter kapitalkrav til verdipapirforetak basert på summen av en rekke "K-faktorer", som hensyntar de ulike risikoene som verdipapirforetakets virksomhet medfører. K-faktorene beregnes etter bestemte metoder, og multipliseres deretter med en koeffisient. En av K-faktorene er "daglig handelsstrøm" ("daily trading flow", K-DTF).

Forordningen gir utfyllende regler som presiserer justeringer av koeffisienten for K-DTF for det tilfellet at kapitalkravet for denne K-faktoren skulle bli uforholdsmessig strengt eller svekke finansiell stabilitet.
Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Vurdering
Forordningen antas ikke å være i konflikt med norske interesser eller andre internasjonale forpliktelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er utfyllende til forordning 2019/2033 (IFR) som ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Ikrafttredelsestidspunktet må tilpasses slik at rettsakten tidligst trer i kraft samtidig som IFR i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at forordning 2019/2033 (Investment Firm Regulation - IFR) tas inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.09.2021
Anvendelsesdato i EU
09.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet