Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
25.09.2015

29.09.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
25.09.2015

26.09.2015

29.09.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
25.09.2015

26.09.2015

29.09.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
25.09.2015

26.09.2015

29.09.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
25.09.2015

26.09.2015

29.09.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
25.09.2015

26.09.2015

29.09.2015
Godkjenning av biotin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
25.09.2015

26.09.2015

05.10.2015
Godkjenning av L-carnitin og L-carnitin L-tartrat som fortilsetningsstoff til alle dyrearter
25.09.2015

26.09.2015

05.10.2015
Godkjenning av taurin som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyre- og fiskearter
25.09.2015

26.09.2015

05.10.2015
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produsert av Talaromyces versatilis til slaktekyllinger og eggleggende høner
25.09.2015

26.09.2015

05.10.2015
Godkjenning av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som fôrtilsetningsstiff til alle dyrearter
25.09.2015

26.09.2015

08.10.2015
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, endosulfan, kvikksølv og ambrosiafrø
25.09.2015

26.09.2015

05.10.2015
Beskyttelsestiltak mot svinediare fra deltacoronavirus: importbestemmelser om blodprodukter brukt i fôrtilsetninger
25.09.2015

01.08.2016

Biproduktforordningen: endringsbestemmelser
25.09.2015

01.08.2016

14.09.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om dyrevelferd i standardskjemaene for helsesertifikat
25.09.2015

01.08.2016

14.09.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
25.09.2015

01.08.2016

14.09.2016
Import og markedsføring av visse biprodukter av animalsk opprinnelse som ikke er beregnet for konsum
25.09.2015

01.08.2016

14.09.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
25.09.2015

01.08.2016

Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet for humant konsum (revisjon)
25.09.2015

01.08.2016

14.09.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
25.09.2015

01.08.2016

14.09.2016
Biproduktforordningen: bruk av animalske biprodukter som brensel i forbrenningsanlegg
25.09.2015

01.08.2016

14.09.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
25.09.2015

01.08.2016

14.09.2016
Transitt av visse animalsk biprodukter og avledede produkter fra Bosnia-Hercegovina
25.09.2015

01.08.2016

14.09.2016
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (revisjon)
10.07.2015

01.04.2019

01.01.2016
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om farlig avfall
10.07.2015

11.07.2015

29.10.2015
Seveso III-direktivet: Kontroll med faren for større ulykker med farlige stoffer
10.07.2015

Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser for 2015-2019
10.07.2015

11.07.2015

16.09.2015
Miljøkriminalitetsdirektivet: strafferettslig vern av miljøet
10.07.2015

Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
10.07.2015

11.07.2015

16.07.2015
Bestemmelser for å forhindre forstyrrelser i cockpiten under visse faser av flyvningen
10.07.2015

11.07.2015

Forurensing fra skip og sanksjoner for overtredelser
10.07.2015

Tekniske spesifikasjoner for lokomotiver og passasjervogner for samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem
10.07.2015

11.07.2015

23.07.2015
Innføring av eCall-tjenesten
10.07.2015

01.03.2016

11.12.2015
Krav til europeiske standarder for alkoholdrevne avtrekksfrie peiser
10.07.2015

11.07.2015

11.07.2015
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
10.07.2015

11.07.2015

Godkjenning av det aktive stoffet cerevisane i plantevernmidler
10.07.2015

11.07.2015

23.07.2015
Godkjenning av det virksomme stoffet COS-OGA i plantevernmidler
10.07.2015

11.07.2015

23.07.2015
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og ftalater
10.07.2015

11.07.2015

Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser
10.07.2015

11.07.2015

REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
10.07.2015

11.07.2015

Unntaksbestemmelser for bruk av bly i visse typer medisinsk utstyr
10.07.2015

11.07.2015

Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i intravaskulære utralydbildesystemer
10.07.2015

11.07.2015

Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2015
10.07.2015

11.07.2015

30.07.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin
10.07.2015

11.07.2015

Godkjenning av selenomethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
10.07.2015

11.07.2015

15.07.2015
Godkjenning av E. faecium som tilsetningsstoff til fjørfe
10.07.2015

11.07.2015

15.07.2015
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr
10.07.2015

11.07.2015

15.07.2015
Anerkjenning av Litauen som offisielt fri for tuberkulose når det gjelder storfebestninger
10.07.2015

11.07.2015

EU-programmet for sosial endring og innovasjon 2014-2020
11.06.2015

12.06.2015

EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020)
11.06.2015

12.06.2015

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 3 og 13 og IAS 40
11.06.2015

12.06.2015

21.08.2015
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 2,3 og 8 og IAS 16, 24 og 38
11.06.2015

12.06.2015

21.08.2015
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
11.06.2015

12.06.2015

21.08.2015
Notifisering av avfallsplaner og programmer for avfallsforebygging
11.06.2015

12.06.2015

Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
11.06.2015

12.06.2015

Avløpsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
11.06.2015

12.06.2015

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet
11.06.2015

12.06.2015

Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp
11.06.2015

01.01.2016

02.04.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
11.06.2015

12.06.2015

18.06.2015
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser
11.06.2015

12.06.2015

25.08.2015
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart
11.06.2015

12.06.2015

18.06.2015
Luftfartssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser om screening av håndbagasje
11.06.2015

12.06.2015

01.03.2015
Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
11.06.2015

12.06.2015

16.06.2015
Sikkerhet i jernbanetunneler
11.06.2015

12.06.2015

16.06.2015
Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”energi” i det europeiske jernbanesystem
11.06.2015

12.06.2015

19.06.2015
Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss: gjennomføringsbestemmelser
11.06.2015

01.08.2015

08.07.2015
Farlig godsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale unntak
11.06.2015

12.06.2015

Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser
11.06.2015

12.06.2015

30.04.2016
Betingelser for godkjenning av Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat som virksomt stoff i plantevernmidler
11.06.2015

12.06.2015

03.07.2015
Forlengelse av godkjenningsperioden for visse virksomme stoffer i plantevernmidler
11.06.2015

12.06.2015

03.07.2015
Fornying av godkjenningen av Isaria fumosorosea strain Apopka 97 som virksomt stoff i plantevernmidler
11.06.2015

12.06.2015

03.07.2015
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet triclopyr i plantevernmidler
11.06.2015

12.06.2015

03.07.2015
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate i plantevernmidler
11.06.2015

12.06.2015

03.07.2015
Godkjenning av Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
11.06.2015

12.06.2015

12.06.2015
Anerkjennelse av kationiske polymerbindemidler med kvartære ammoniumforbindelser i maling og belegg som biocidholdige produkter
11.06.2015

12.06.2015

Godkjenning av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
11.06.2015

12.06.2015

12.06.2015
Godkjenning av dinotefuran som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
11.06.2015

12.06.2015

12.06.2015
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
11.06.2015

12.06.2015

12.06.2015
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om studie av reproduksjonstoksisitet
11.06.2015

12.06.2015

12.06.2015
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
11.06.2015

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for metylprednisolon
11.06.2015

12.06.2015

01.06.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamithromycin
11.06.2015

12.06.2015

01.06.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for doksysyklin
11.06.2015

12.06.2015

01.06.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin
11.06.2015

12.06.2015

01.06.2015
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
11.06.2015

12.06.2015

12.06.2015
Informasjon til forbruker om nye næringsmidler (ny mat)
11.06.2015

12.06.2015

Førstegangsvurdering og markedsføring av nye næringsmidler
11.06.2015

12.06.2016

Ny mat-forordningen: nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser
11.06.2015

12.06.2015

Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for polyvinylakohol (E 1203)
11.06.2015

12.06.2015

15.06.2015
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av benzosyre og benzoater (E 210-213) i kokte reker i lake
11.06.2015

12.06.2015

15.06.2015
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre i næringsmidler til spesielle medisinske formål
11.06.2015

12.06.2015

15.06.2015
Tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser
11.06.2015

12.06.2015

12.06.2015
Bruk av glocusaminsalt ved i produksjon av kosttilskudd
11.06.2015

12.06.2016

12.06.2015
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
11.06.2015

12.06.2015

12.06.2015
MC-forordningen: typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler
11.06.2015

01.02.2016

06.06.2014
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser
11.06.2015

01.02.2016

06.06.2014
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler
11.06.2015

01.02.2016

01.09.2016
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om avanserte nødbremsesystemer
11.06.2015

12.06.2015

15.06.2015
Typegodkjenning for generelle sikkerhet av kjøretøy: endringsbestemmelser om prosedyrer, vurderingsmetoder og tekniske krav
11.06.2015

12.06.2015

15.06.2015
Lydnivået til motorkjøretøy
11.06.2015

12.06.2015

12.06.2015
Tilsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
11.06.2015

12.06.2015

23.06.2015
Bekjempelse visse typer overførbare spongiforme encefalopatier: endringsbestemmelser
11.06.2015

12.06.2015

22.06.2015
Samhandel med svin og tiltak mot Aujeszkys sykdom: fristatus for Ungarn
11.06.2015

12.06.2015

07.04.2015
Bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Tyskland: endringsbestemmelser
11.06.2015

12.06.2015

Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om databaser for elektronisk identifikasjon av storfe
11.06.2015

12.06.2015

18.07.2019
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om Kroatia
30.04.2015

01.05.2015

05.05.2015
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

Statistikk over plantevernmidler: endringsbestemmelser om forsendelsesformat
30.04.2015

01.05.2015

Statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak: endringsbestemmelser om statistikkutvalg og -kvalitet
30.04.2015

01.05.2015

Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2014
30.04.2015

01.05.2015

Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om kriterier som gjør avfall farlig
30.04.2015

01.05.2015

29.10.2015
Gjenvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.01.2016

13.05.2016
Kritierier for finansiering av demonstrasjonsprosjekter for karbonfangst og -lagring og for fornybar energi under CO2-kvotehandelsordningen: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til absorberende hygieneprodukter
30.04.2015

01.05.2015

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til såpe, sjampo, hårbalsam og barberskum
30.04.2015

01.05.2015

EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
30.04.2015

01.05.2015

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter
30.04.2015

01.05.2015

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til madrasser
30.04.2015

01.05.2015

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til vannbaserte varmtvannsberedere
30.04.2015

01.05.2015

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

EUs miljømerke til vaskemidler: endringsbestemmelser for visse stoffer
30.04.2015

01.05.2015

Miljøvirkningsdirektivet: revisjon
30.04.2015

01.01.2016

Rettigheter til båtpassasjerer
30.04.2015

01.06.2016

27.05.2016
Rettigheter til busspassasjerer
30.04.2015

01.01.2016
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.12.2014
30.04.2015

01.05.2015

16.12.2014
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM): endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

30.04.2015
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

07.05.2015
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer (revisjon)
30.04.2015

01.05.2015

07.05.2015
Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
30.04.2015

01.05.2015

05.05.2015
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

01.01.2016
Kriterier for søkere av jernbaneinfrastrukturkapasitet
30.05.2015

Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

23.06.2015
Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.09.2018

10.10.2018
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy
30.04.2015

01.09.2018

20.05.2018
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere
30.04.2015

01.09.2018

01.10.2018
Nedleggelse av samarbeidsgruppen for europeiske teletilsyn (ERG)
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
EUs program for radiofrekvensforvaltning: gjennomføringsbestemmelser om oversikt over frekvensbruk
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
EUs første politikkprogram for frekvensforvaltning
30.04.2015

01.05.2015

01.07.2015
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene
30.04.2015

04.05.2015
IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked
30.04.2015

01.07.2016

01.01.2016
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

14.08.2015
Transformatorforordningen
30.04.2015

01.05.2015

22.06.2015
Barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare: forlengelse
30.04.2015

01.05.2015

Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav til virksomme stoffer
30.04.2015

01.06.2015

03.07.2015
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 som virksomt stoff i plantevernmidler
30.04.2015

01.06.2015

03.07.2015
Godkjenning av chromafenozide som virksomt stoff i plantevernmidler
30.04.2015

01.06.2015

03.07.2015
Godkjenning av gamma-cyhalotrin som virksomt stoff i plantevernmidler
30.04.2015

01.06.2015

03.07.2015
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for mecoprop-P
30.04.2015

01.06.2015

03.07.2015
Godkjenning av det aktive stoffet meptyldinocap i plantevernmidler
30.04.2015

01.06.2015

03.07.2015
Plantevernmiddelforordning: endringsbestemmelser om utløpsdato for godkjenning av det virksomme stoffet tepraloxydim
30.04.2015

01.06.2015

03.07.2015
Betingelser for godkjenning av kobberforbindelser som virksomt stoff i plantevernmidler
30.04.2015

01.06.2015

01.06.2015
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene ethephon og fenamiphos i plantevermidler
30.04.2015

01.06.2015

03.07.2015
Godkjenning av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme SA3A som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
30.04.2015

01.05.2015

18.05.2015
Godkjenning av alpha-cypermethrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
30.04.2015

01.05.2015

18.05.2015
Godkjenning av propan-2-ol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
30.04.2015

01.05.2015

18.05.2015
Godkjenning av karbondioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
30.04.2015

01.05.2015

18.05.2015
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

07.05.2015
Tekniske krav til blod og blodkomponenter: endringsbestemmelser om utsettelseskriterier for blodgivere
30.04.2015

01.05.2015

01.01.2016
Legemiddeldirektivet: utfyllende gjennomføringsbestemmelser om produksjon av virksomme stoffer i legemidler
30.04.2015

01.05.2015

25.06.2015
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

04.05.2015
Måleinstrumentdirektivet: utfyllende bestemmelser om vannmålere
30.04.2015

01.05.2015

Trykkbeholderdirektivet (revisjon)
30.04.2015

01.05.2015

20.04.2016
Bestemmelser om trykkutstyr (revisjon)
30.04.2015

01.05.2015

15.09.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

13.05.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

13.05.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

13.05.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet fosetyl i visse matvarer: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

13.05.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

13.05.2015
Godkjenning av neohesperidine dihydrochalcone som fôrtilsetning til sau, fisk, hund, kalv og bestemte kategorier av gris
30.04.2015

01.05.2015

18.05.2015
Godkjenning av Quinoline Yellow som fôrtilsetningsstoff for ikke-matproduserende dyr
30.04.2015

01.05.2015

18.05.2015
Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetning til slaktekyllinger og -kalkuner og slakte- og avlsperlehøns
30.04.2015

01.05.2015

18.05.2015
Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner
30.04.2015

01.05.2015

18.05.2015
Godkjenning av et preparat av alfa-amylase som fôrtilsetning til melkekyr
30.04.2015

01.05.2015

18.05.2015
Retningslinjer for årsrapport om dyrevelferd under transport
30.04.2015

01.05.2015

Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

04.05.2015
Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
Håndtering av innmat fra dyr beregnet på konsum
30.04.2015

01.05.2015

Anerkjenning av Isle of Man som fri for varroatose
30.04.2015

01.05.2015

05.05.2015
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland og Storbritannia
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
Godkjenning av laboratorier i Kina som foretar kontroll av rabiesvaksiner
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
Erklæring om visse regioner i Polen som offisielt fri for enzooisk bovin leukose
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
Sykdommer hos storfe: endringer for Kypros
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
Helsetrusler over landegrensene
20.03.2015

21.03.2015

Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC)
20.03.2015

06.06.2015

01.01.2016
Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur: endringsbestemmelser
20.03.2015

06.06.2015

Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket: gjennomføringsbestemmelser
20.03.2015

21.03.2015

Statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon: endringsbestemmelser
20.03.2015

21.03.2015

Grunnvannsdirektivet: endringsbestemmelser
20.03.2015

21.03.2015

Vanndirektivet: endringsbestemmelser om overvåkingsmetoder for overflatevann
20.03.2015

21.03.2015

Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføring av første fellesprosjekt
20.03.2015

21.03.2015

30.03.2015
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Japan
20.03.2015

21.03.2015

21.03.2015
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
20.03.2015

01.12.2015

Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk: endringsbestemmelser
20.03.2015

21.03.2015

Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
20.03.2015

21.03.2015

Anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd
20.03.2015

21.03.2015

21.03.2015
Frekvenskrav til trådløse lydopptak og spesielle typer arrangementsutstyr
20.03.2015

21.03.2015

24.11.2015
Separat salg av regulerte tjenester for roaming i mobiltelefonnettet i sluttkundeleddet
20.03.2015

21.03.2015

21.04.2015
Lekters og profilers motstanddyktighet mot brann
20.03.2015

21.03.2015

31.08.2015
Trebaserte platers og massiv trebeklednings motstanddyktighet mot brann
20.03.2015

21.03.2015

31.08.2015
Ubehandlede tregulvs motstandsdyktighet mot brann
20.03.2015

21.03.2015

31.08.2015
Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser
20.03.2015

01.11.2015

02.11.2015
Begrensninger for godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC
20.03.2015

21.03.2015

22.04.2015
Avvisning av avslag på godkjenning av et biocidholdig produkt
20.03.2015

21.03.2015

22.04.2015
Begrensninger for godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC og propiconazole
20.03.2015

21.03.2015

22.04.2015
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
20.03.2015

21.03.2015

21.04.2015
Bruk av tralopyril i biocidholdige produkter
20.03.2015

21.03.2015

22.04.2015
Bruk av permethrin i biocidholdige produkter
20.03.2015

21.03.2015

22.04.2015
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
20.03.2015

21.03.2015

22.04.2015
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel
20.03.2015

21.03.2015

27.03.2015
Restkonsentrasjoner av lufenuron i matvarer
20.03.2015

21.03.2015

25.03.2015
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
20.03.2015

21.03.2015

25.03.2015
Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer
20.03.2015

21.03.2015

25.03.2015
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
20.03.2015

21.03.2015

25.03.2015
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
20.03.2015

21.03.2015

23.03.2015
Bruk av kalsiumpropionat som tilsetningsstoff i mat
20.03.2015

21.03.2015

23.03.2015
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om montansyreestere (E 912)
20.03.2015

21.03.2015

23.03.2015
Bruk av difosfater (E 450) som hevelsesmiddel og surhetsregulator i gjærbaserte deiger
20.03.2015

21.03.2015

23.03.2015
Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker
20.03.2015

21.03.2015

23.03.2015
Bruk av visse fargestoffer i aromatisert modnet ost
20.03.2015

21.03.2015

23.03.2015
Bruk av fargestoffene E 302 og E 401 i visse frukt og grønnsaker
20.03.2015

21.03.2015

23.03.2015
Vilkår for bruk av helsepåstander om plantesterolers og plantestanolers evne til å senke LDL-kolesterolnivået i blodet
20.03.2015

21.03.2015

25.03.2015
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer om redusert risiko for sykdom
20.03.2015

21.03.2015

25.03.2015
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
20.03.2015

21.03.2015

25.03.2015
Grenseverdier for erukasyre i oljer og fettstoffer
20.03.2015

21.03.2015

23.03.2015
Heisedirektivet (revisjon)
20.03.2015

21.03.2015

13.04.2016
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: endringsbestemmelser
20.03.2015

21.03.2015

20.03.2015
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
20.03.2015

21.03.2015

Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål: endringsbestemmelser
20.03.2015

21.03.2015

05.05.2015
Godkjenning av L-valine produsert av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) som fôrtilsetningsstoff
20.03.2015

21.03.2015

Godkjenning av kobberbilysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
20.03.2015

21.03.2015

Godkjenning av inositol som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr
20.03.2015

21.03.2015

Godkjenning av et preparat produsert av T. versatilis som fôrtilsetningsstoff til ammende purker
20.03.2015

21.03.2015

Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som fôrtilsetningsstoff til griser
20.03.2015

21.03.2015

Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere
20.03.2015

21.03.2015

Minimumsinnhold av et preparat produsert av A. niger som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner
20.03.2015

21.03.2015

Godkjenning av et preparat av C. butyricum som fôrtilsetningsstoff til slakte- og avlskalkuler
20.03.2015

21.03.2015

Godkjenning av en ny anvendelse av et preparat av E. faecium som fôrtilsetningsstoff til purker
20.03.2015

21.03.2015

Godkjenning av et røykaromaekstrakt som fôrtilsetning til hunder og katter
20.03.2015

21.03.2015

Status for BSE-risiko (kugalskap) i Bulgaria, Estland, Kina, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovakia, Sør-Korea og Ungarn
20.03.2015

21.03.2015

14.04.2015
Bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Belgia og Tyskland: endringsbestemmelser
20.03.2015

21.03.2015

21.03.2015
Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Frankrike
20.03.2015

21.03.2015

21.03.2015
Krav til håndtering av viltlevende storvilt og inspeksjon av dødt vilt
20.03.2015

21.03.2015

23.03.2015
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
25.02.2015

26.02.2015

03.02.2015
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
25.02.2015

26.02.2015

15.04.2013

Sider