Nye EØS-vedtak

Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2022 - 29.06.2022 Nr. 211/2022 32022R0732
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Seychellene Nr. 209/2022 32022D0724
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Vietnam Nr. 209/2022 32022D0725
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Indonesia Nr. 209/2022 32022D0726
Felleseuropeisk koronasertifikat: forlengelse Nr. 208/2022 32022R1034
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om N,N-dimetylformamid Nr. 207/2022 32021R2030
Økologiforordningen 2018: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til overgangsbestemmelser for kontrollsertifikater utstedt i Ukraina Nr. 206/2022 32022R0760
Typegodkjenning av traktorer: endringer til utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer i forbindelse med covid-19-pandemien Nr. 205/2022 32022R0518
Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller Nr. 204/2022 32021R2141
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer og om levering av kjøtt fra fjørfe og haredyr Nr. 204/2022 32021R1756
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om prosedyrer for prøvetaking av rester av plantevernmidler Nr. 204/2022 32021R2244
Rettelse til godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe og prydfugler Nr. 203/2022 32022R0270
Godkjenning av et preparat av B. subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter unntatt ammende purker: rettelse Nr. 203/2022 32022R0271
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om import av sau og geit for avl fra Storbritannia til Nord-Irland Nr. 202/2022 32022R0175
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om akvatiske dyr og Ostreid herpesvirus-1µvar Nr. 202/2022 32022D0181
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer Nr. 202/2022 32022R0214
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: rettelse til utfyllende bestemmelser om nedtegnelse av medisinbruk i hestepasset Nr. 201/2022 32022R0524
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 1 og 8 Nr. 200/2022 32022R0357
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): gjennomføringsbestemmelser for 2020 Nr. 199/2022 32019R0414
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger Nr. 198/2022 32019R1859
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: endringer til gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger Nr. 198/2022 32022R0096
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser om eksportunntak Nr. 197/2022 32019R0933
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014): endringsbestemmelser Nr. 196/2022 32021R1237
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 25.11.2021 Nr. 195/2022 32021R2070
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: retting av polsk språkversjon Nr. 194/2022 32021R1880
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: retting av fransk språkversjon Nr. 193/2022 32022R0002
Sikkerhet i sivil luftfart: liste over utstyr merket med EU-stempel for kontroll av passasjerer og bagasje Nr. 192/2022 32021D2147
Skipsavfallsdirektivet 2019 Nr. 191/2022 32019L0883
Åpne datadirektivet om åpne data og viderebruk og gjenbruk av informasjon fra offentlige organer Nr. 190/2022 32019L1024
Roamingforordningen 2022 om internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett Nr. 189/2022 32022R0612
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører Nr. 188/2022 32020L1057
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond: gjennomføringsbestemmelser Nr. 187/2022 32021R0955
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat Nr. 186/2022 32022R0352
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringer til utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat Nr. 185/2022 32020R1989
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsfullmakter Nr. 183/2022 32021R1751
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser Nr. 183/2022 32022R0365
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner Nr. 182/2022 32018R1620
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning Nr. 182/2022 32022R0786
Kapitalkravsforordningen (CRR): retting av spansk og tsjekkisk språkversjon Nr. 181/2022 32022R0185
Koordinering av offentlige trygdeordninger: prosedyrer for refusjon mellom institusjoner Nr. 180/2022 32021D0618(01)
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Malaysia Nr. 179/2022 32022D0534
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Colombia Nr. 179/2022 32022D0533
Dekkmerkeforordningen 2020 Nr. 178/2022 32020R0740
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD): overgangsbestemmelser Nr. 177/2022 32022R0112
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt Nr. 176/2022 32017R0699
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av brukte engangsplastflasker Nr. 175/2022 32021D1752
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om fiskeriutstyr Nr. 174/2022 32021D0958
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsformatet Nr. 173/2022 32019D0665
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et produkt som inneholder alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid Nr. 172/2022 32022D0146
Biocider: vilkår for godkjenning av produktet Teknol Aqua 1411-01 Nr. 171/2022 32021D2166
Kjemikalieforordningen REACH: ajourføring av liste over CMR-stoffer Nr. 170/2022 32021R2204
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i visse typer lysrør Nr. 169/2022 32022L0274
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i trifosforlysrør Nr. 169/2022 32022L0282
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i lysrør Nr. 169/2022 32022L0287
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper Nr. 169/2022 32022L0275
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel til generelle belysningsformål Nr. 169/2022 32022L0276
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel og med levetid på minst 20 000 timer Nr. 169/2022 32022L0277
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper med forbedret fargegjengivelsesindeks Nr. 169/2022 32022L0283
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i lineære lysrør med dobbel sokkel Nr. 169/2022 32022L0284
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel for spesielle formål Nr. 169/2022 32022L0281
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i utladningslamper for spesielle formål Nr. 169/2022 32022L0279
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i metallhalogenlamper Nr. 169/2022 32022L0278
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i lavtrykksutladningslamper Nr. 169/2022 32022L0280
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt mennesker Nr. 168/2022 32021R1760
Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat fremstilt ved fermentering av E. coli NITE SD 00268 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter unntatt fisk Nr. 167/2022 32021R2080
Avslag på godkjenning av titandioksid som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 167/2022 32021R2090
Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekalkuner Nr. 167/2022 32021R2051
Krisehåndteringsplan for mat- og fôrtrygghet Nr. 166/2022 32019D0300
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse land og regioner Nr. 165/2022 32021R1911
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om retur av hov- og klovdyr etter deltakelse i arrangementer utenfor EU Nr. 165/2022 32022R0054
Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier Nr. 165/2022 32021R2168
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: gjennomføringsbestemmelser om referansenivåer for skog i 2021-2025 Nr. 164/2022 32021R0268
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16 Nr. 162/2022 32021R1421
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: ajourført liste over data som kan utveksles Nr. 161/2022 32021R1042
Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering for 2019 Nr. 160/2022 32021D0781
Tilsyn med drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om opplysninger om antall drivaksler Nr. 159/2022 32022R0247
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer Nr. 158/2022 32019L0782
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner Nr. 157/2022 32019R1239
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser Nr. 156/2022 32022R0184
Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser Nr. 155/2022 32018L0645
Toppnivådomenet .eu: utpeking av registerenheten (2021) Nr. 154/2022 32021D1878
Personvernforordningen: gjennomføringsbestemmelser om datautveksling med Storbritannia Nr. 153/2022 32021D1772
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2022 Nr. 152/2022 32021R2228
Investeringer og risikoer: offentliggjøring av opplysninger om bærekraft Nr. 151/2022 32019R2088
Klassifiseringsforordningen for fremme av grønne investeringer Nr. 151/2022 32020R0852
Pengemarkedsfondsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til eiendeler mottatt av pengemarkedsfond som del av omvendte gjenkjøpsavtaler Nr. 150/2022 32021R1383
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om referanseverdier for klimatilpasning Nr. 149/2022 32020R1818
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer som gjenspeiles i referanseverdimetoden Nr. 149/2022 32020R1817
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for faktorer som gjenspeiles i hver referanseverdi som leveres og offentliggjøres Nr. 149/2022 32020R1816
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser Nr. 148/2022 32021R2268
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Storbritannia Nr. 147/2022 32022D0174
Shortsalgforordningen: endringsbestemmelser om terskelen for rapportering av betydelige netto shortposisjoner i aksjer Nr. 146/2022 32022R0027
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet Nr. 145/2022 32019L0879
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering Nr. 144/2022 32021R2017
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til gjennomføringsbestemmelser om rapportering Nr. 143/2022 32021R1971
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners ledelsesansvar og risikoprofil Nr. 142/2022 32021R0923
Kapitaldekningsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner Nr. 142/2022 32021R0539
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om risikofaktorer ved derivattransaksjoner Nr. 141/2022 32021R0931
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet av tilsyns- og reguleringsmessige krav i visse tredjeland Nr. 141/2022 32021D1753
Kapitalkrav for eksponering mot sentrale motparter: utvidelse av overgangsbestemmelser Nr. 141/2022 32021R1043