Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1
29.04.2016

30.04.2016

Biocider: forlengelse av godkjenningen av flokumafen, brodifakum og warfarin
29.04.2016

30.04.2016

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21
29.04.2016

30.04.2016

Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
29.04.2016

30.04.2016

REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser for kadmium i malinger
29.04.2016

30.04.2016

30.04.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om nonylfenoletoksylater
29.04.2016

30.04.2016

30.04.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for sisapronil
29.04.2016

30.04.2016

02.05.2016
Grenseverdier for okratoksin A (OTA) i krydder av Capsicum spp.
29.04.2016

30.04.2016

02.05.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for tropane alkaloider i kornbasert mat til spedbarn og småbarn
29.04.2016

30.04.2016

02.05.2016
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringer til unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett
29.04.2016

30.04.2016

12.09.2016
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser
29.04.2016

30.04.2016

06.06.2014
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
29.04.2016

30.04.2016

03.05.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
29.04.2016

30.04.2016

03.05.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for guazatin
29.04.2016

13.05.2016

03.05.2016
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten
29.04.2016

30.04.2016

02.11.2015
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
29.04.2016

30.04.2016

03.05.2016
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
29.04.2016

30.04.2016

Handel med såvare fra olje- og fibervekster
29.04.2016

30.04.2016

01.01.2017
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere
29.04.2016

30.04.2016

26.05.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetninger til verpehøns
29.04.2016

30.04.2016

Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til kalkuner
29.04.2016

30.04.2016

26.05.2016
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, mindre fjærfearter til slakt og avvent smågris
29.04.2016

30.04.2016

26.05.2016
Godkjenning av L-cystein hydroklorid-monohydrat som fôrtilsetningsstoff til hunder og katter
29.04.2016

30.04.2016

26.05.2016
Godkjenning av menadion-natirum-bisulfit og menadion-nikotinamid-bisulfit som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
29.04.2016

30.04.2016

26.05.2016
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Tyskland
29.04.2016

30.04.2016

Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder
29.04.2016

30.04.2016

Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om helsesertifikater
29.04.2016

01.06.2016

01.06.2016
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser
29.04.2016

01.06.2016

Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: gjennomføringsbestemmelser
29.04.2016

01.06.2016

Kjæledyrsforordningen: forflytning av kjæledyr (revidert)
29.04.2016

01.06.2016

01.06.2016
Samhandel innen EU og import til EU av hunder, katter og ildere
29.04.2016

01.06.2016

01.06.2016
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for noen viner
18.03.2016

19.03.2016

Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
18.03.2016

19.03.2016

31.03.2016
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
18.03.2016

19.03.2016

31.03.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 1
18.03.2016

19.03.2016

31.03.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 27
18.03.2016

19.03.2016

31.03.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 5 og 7 og IAS 19 og 34
18.03.2016

19.03.2016

31.03.2016
Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: gjennomføringsbestemmelser
18.03.2016

19.03.2016

Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering
18.03.2016

19.03.2016

Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: endringsbestemmelser om primærmålevariabler
18.03.2016

19.03.2016

EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
18.03.2016

19.03.2016

Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til miljøvern
18.03.2016

19.03.2016

29.03.2016
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til miljøvern
18.03.2016

19.03.2016

21.03.2016
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland
18.03.2016

19.03.2016

29.03.2016
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet
18.03.2016

19.03.2016

29.03.2016
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
18.03.2016

19.03.2016

01.07.2018
Krav til miljøvennlig utforming av kommersielle kjøleprodukter
18.03.2016

19.03.2016

24.04.2016
Tobakksdirektivet: endret gjennomføringsdato og overgangsperiode
18.03.2016

19.03.2016

Avslag på godkjenning Tanacetum vulgare L. som et basisstoff i plantevernmidler
18.03.2016

19.03.2016

13.04.2016
Avslag på godkjenning Artemisia absinthium L. som en basisubstans i plantevernmidler
18.03.2016

19.03.2016

13.04.2016
Godkjenning av mandestrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
18.03.2016

19.03.2016

13.04.2016
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet haloxyfop-P i plantevernmidler
18.03.2016

19.03.2016

13.04.2016
Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i plantevernmidler
18.03.2016

19.03.2016

13.04.2016
Avslag på godkjenning Arctium lappa L. (plantedeler over jorden) som en basisubstans i plantevernmidler
18.03.2016

19.03.2016

13.04.2016
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika
18.03.2016

19.03.2016

19.03.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for dietylenglykolmonoetyleter
18.03.2016

19.03.2016

19.03.2016
Bruk av etyllaurylarginat som tilsetningsstoff i mat: endringsbestemmelser
18.03.2016

19.03.2016

30.03.2016
Bruk av jerntartarat som antiklumpemiddel i salt og salterstatninger
18.03.2016

19.03.2016

30.03.2016
Lavspenningsdirektivet (revisjon)
18.03.2016

01.07.2017

20.04.2016
Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (revisjon)
18.03.2016

01.07.2017

20.04.2016
Harmonisert regelverk om elektromagnetisk kompatibilitet (revisjon)
18.03.2016

01.07.2017

20.04.2016
Gjennomføring av hygienepakken: bestemmelser om standarddokumenter for opplysninger om matkjeden og godkjente næringsmiddelsvirksomheter
18.03.2016

19.03.2016

29.03.2016
Import av levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler: endringsbestemmelser
18.03.2016

19.03.2016

04.08.2016
Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til alle dyrearter
18.03.2016

19.03.2016

08.04.2016
Godkjenning av DL-methionyl-DL-methionin som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr
18.03.2016

19.03.2016

08.04.2016
Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til kjæledyr og ikke-matproduserende dyr: endringsbestemmelser
18.03.2016

19.03.2016

08.04.2016
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fisk, krepsdyr og akvariefisk
18.03.2016

19.03.2016

08.04.2016
Avslag på og tilbakekalling av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til dyrefôr
18.03.2016

19.03.2016

08.04.2016
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen
18.03.2016

19.03.2016

EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin
05.02.2016

06.02.2016

19.02.2016
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold
05.02.2016

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 38
05.02.2016

06.02.2016

03.03.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 11
05.02.2016

06.02.2016

03.03.2016
Avlingsstatistikk: endringsbestemmelser
05.02.2016

06.02.2016

Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser
05.02.2016

06.02.2016

Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2015
05.02.2016

06.02.2016

Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen: endringsbestemmelser
05.02.2016

06.02.2016

Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
05.02.2016

06.02.2016

Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapportering
05.02.2016

06.02.2016

Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking
05.02.2016

06.02.2016

Inspire: endringsbestemmelser om samvirkningsevne til geodatatjenester
05.02.2016

06.02.2016

23.02.2016
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata
05.02.2016

06.02.2016

Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for forsvars- og sikkerhetsanskaffelsesdirektivet
05.02.2016

06.02.2016

09.02.2016
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for anskaffelsesdirektivet
05.02.2016

06.02.2016

09.02.2016
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for forsyningsdirektivet
05.02.2016

06.02.2016

09.02.2016
Felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering for jernbane: endringsbestemmelser
05.02.2016

06.02.2016

Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "‘REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "BioGrace" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Gafta Trade Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "International Sustainability and Carbon Certification" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Round Table on Responsible Soy EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "NTA 8080" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Krav til miljøvennlig utforming av anlegg med fast brensel for lokal romoppvarming
05.02.2016

06.02.2016

02.03.2016
Krav til miljøvennlig utforming av kjeler for fast brensel
05.02.2016

06.02.2016

Energimerking av energirelaterte produkter på internett
05.02.2016

06.02.2016

02.03.2016
Fyrverkeridirektivet
05.02.2016

06.02.2016

Kategorier av og beskyttede betegnelser på alkoholsterke drikker
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om visse kjemikalier
05.02.2016

06.02.2016

24.02.2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om benzisothiazolinon
05.02.2016

06.02.2016

24.02.2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om formamid
05.02.2016

06.02.2016

24.02.2016
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om ventilasjonskanaler og -rør
05.02.2016

06.02.2016

21.09.2016
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om produkter for avløpsvann
05.02.2016

06.02.2016

21.09.2016
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om geosyntetiske produkter
05.02.2016

06.02.2016

21.09.2016
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
05.02.2016

06.02.2016

06.02.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om antivirale ansiktsservietter impregnert med sitronsyre
05.02.2016

06.02.2016

06.02.2016
Godkjenning av N,N-metylenebismorfolin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
05.02.2016

06.02.2016

06.02.2016
Godkjenning av hexaflumuron som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
05.02.2016

06.02.2016

06.02.2016
Godkjenning av glutaraldehyd som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
05.02.2016

06.02.2016

06.02.2016
Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
05.02.2016

06.02.2016

06.02.2016
Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
05.02.2016

06.02.2016

06.02.2016
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om virginiamysin
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om tylvalosin
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler
05.02.2016

06.02.2016

09.02.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
05.02.2016

06.02.2016

09.02.2016
Materialer og artikler av resirkulert plast som kommer i kontakt med mat: endringsbestemmelser
05.02.2016

06.02.2016

09.02.2016
Bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i drikkevarer
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Juicedirektivet om merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser
05.02.2016

06.02.2016

16.03.2016
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om partikkelovervåking
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av karvacrol, cinnamaldehyd og capsium oleoresin som fôrtilsetning til slaktekyllinger
05.02.2016

06.02.2016

22.02.2016
Godkjenning av preparaten av L. plantarum og P. pentosaceus som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
05.02.2016

06.02.2016

22.02.2016
Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til visse kategorier av fjørfe, akvariefisk og prydfugler
05.02.2016

06.02.2016

22.02.2016
Fôrhygieneforordningen: endringsbestemmelser om dioksinanalyser av fett, oljer og avledede produkter
05.02.2016

06.02.2016

14.03.2016
Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff: rettelse
05.02.2016

06.02.2016

22.02.2016
Tilsetninger til dyrefôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier
05.02.2016

06.02.2016

22.02.2016
Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria
05.02.2016

06.02.2016

Bruk av resirkulert vann for fjerning av mikrobiologisk overflateforuresning på slakteskrotter
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
05.02.2016

06.02.2016

07.04.2020
Import av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Erklæring av Nord-Irland som offisielt fri for brucellose i storfebesetninger
05.02.2016

06.02.2016

Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland og Italia: fristatus i Baden-Württemberg og Valle d'Aosta
05.02.2016

06.02.2016

Munn- og klovsykedirektivet: endringsbestemmelser om laboratorier for håndtering av levende virus
05.02.2016

06.02.2016

Svovelinnhold i marint brennstoff: endringsbestemmelser om prøvetaking og rapportering
11.12.2015

12.12.2015

Liste over stoffer i vann som skal overvåkes
11.12.2015

12.12.2015

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper: endringsbestemmelser
11.12.2015

12.12.2015

EDB-baserte reservasjonssystemer for flyrutetjenester
11.12.2015

01.08.2016

09.09.2016
EU-dekkende sanntids trafikkinformasjon for veitransport
11.12.2015

12.12.2015

Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
11.12.2015

01.08.2017

01.08.2017
Retningslinjer om beregning av andelen fornybar energi fra varmepumper
11.12.2015

12.12.2015

Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder: endringsbestemmelser
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Økodesignkrav til ventilasjonssystemer til store bygninger
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Krav til miljøvennlig utforming av stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Energimerking av stekeovner og avtrekkshetter
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Energimerking av kjeler og kombikjeler
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Krav til miljøvennlig energiforbruk under ventemodus (standby) til elektrisk og elektronisk utstyr
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Energimerking av profesjonelt kjøle- og fryseutstyr
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Energimerking av produkter til lokal romoppvarming
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Energimerking av kjeler for fast brensel
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Energimerking av ventilasjonsaggregater for husholdingsbruk
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Energimerking av støvsugere
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Krav til miljøvennlig utforming av støvsugere
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Krav til miljøvennlig utforming av datamaskiner og servere
11.12.2015

12.12.2015

Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: endringsbestemmelser
11.12.2015

12.12.2015

20.01.2016
Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler (korrigering)
11.12.2015

12.12.2015

14.12.2015
Godkjenning av det aktive stoffet florasulam i plantevernmidler
11.12.2015

12.12.2015

14.12.2015
Godkjenning av basisstoffet fruktose i plantevernmidler
11.12.2015

12.12.2015

14.12.2015
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
11.12.2015

12.12.2015

Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon
11.12.2015

12.12.2015

12.12.2015
Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
11.12.2015

12.12.2015

Godkjenning av 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
11.12.2015

12.12.2015

12.12.2015
Biocider: forlengelse av godkjenningen av bromadiolon, klorofacinon og koumatetralyl
11.12.2015

12.12.2015

12.12.2015
Godkjenning av 2-methyl-2H-isothiazol-3-on for bruk i biocidprodukter
11.12.2015

12.12.2015

12.12.2015
Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
11.12.2015

12.12.2015

12.12.2015
Godkjenning av hydrogenperoksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
11.12.2015

12.12.2015

12.12.2015
Godkjenning av medetomidin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
11.12.2015

12.12.2015

12.12.2015
Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
11.12.2015

12.12.2015

Godkjenning av propiconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
11.12.2015

12.12.2015

12.12.2015
Godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
11.12.2015

12.12.2015

12.12.2015
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
11.12.2015

12.12.2015

15.12.2015
Grenseverdier for rester av amidosulfuron, fenhexamid, kresoksim-methyl, tiakloprid og trifloksystrobin fra plantevernmidler i visse produkter
11.12.2015

12.12.2015

15.12.2015
Grenseverdier for rester av azoksystrobin, dimoksystrobin, fluroksypyr, metoksyfenozid, metrafenon, oksadiargyl og tribenuron fra plantevernmidler i og på visse produkter
11.12.2015

12.12.2015

15.12.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
11.12.2015

12.12.2015

15.12.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
11.12.2015

12.12.2015

15.12.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
11.12.2015

12.12.2015

15.12.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
11.12.2015

12.12.2015

21.12.2015
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Koi herpesvirus sykdom i Kroatia
11.12.2015

12.12.2015

Status for BSE-risiko (kugalskap) i Tsjekkia, Frankrike, Kyrpos, Liechtenstein og Sveits
11.12.2015

12.12.2015

Handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om helsesertifikater
11.12.2015

12.12.2015

03.05.2016
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser knyttet til Kroatias EU-medlemskap
30.10.2015

Regnskapsdirektivet
30.10.2015

Gjennomføringsbestemmelser om årlige statistikker om energiforbruk i husholdninger
30.10.2015

01.11.2015

Statistikk om struktur og produksjonsmetoder i landbruket: gjennomføringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

Statistikk over forsknings- og utviklingskostnader: utfyllende bestemmelser om innrapporteringsformat
30.10.2015

01.11.2015

Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95): utfyllende bestemmelser om aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon
30.10.2015

01.11.2015

Europeisk statistikk: endringsbestemmelser om kjøpekraftpariteter
30.10.2015

01.11.2015

Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg
30.10.2015

01.11.2015

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollen etter 2012
30.10.2015

01.11.2015

14.12.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Miljøindikatorer for detaljhandelen
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Arbeidstidsdirektiv for kanaltrafikk
30.10.2015

01.11.2015

Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket
30.10.2015

01.11.2015

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 25.6.2015
30.10.2015

01.11.2015

02.07.2015
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om prøveflyvninger
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Etterforsking og forebygging av flyulykker: obligatorisk rapportering av hendelser
30.10.2015

01.08.2016

05.08.2016
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: rapportering av tilfeller (revisjon)
30.10.2015

01.08.2016

01.07.2016
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser om godsvogner
30.10.2015

01.11.2015

03.11.2015
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

03.11.2015
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
30.10.2015

01.11.2015

12.11.2015
Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

03.12.2015
Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser
30.10.2015

01.11.2015

02.11.2015
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om gjennomføringsdato og overgangsperiode
30.10.2015

01.11.2015

Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om UV-filteret 3-benzylidinkamfer
30.10.2015

01.11.2015

02.11.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

02.11.2015
Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Avslag på godkjenning av basisstoffet Artemisia vulgaris L. som virksomt stoff i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Godkjenning av basissubstansen lecithins i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Godkjenning av terpenoid blend QRD 460 i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Godkjenning av basissubstansen Salix cortex i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Godkjenning av basisstoffet eddik i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Godkjenning av Pepino mosaic virusstamme CH2 isolat 1906 i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Godkjenning av halauxifenmetyl i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Godkjenning av sulfoxaflor i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Fornyet godkjenning av sulfosulfuron i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Fornyet godkjenning av fenhexamid i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Fornyet godkjenning av treverdig fosfat i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet isopyrazam i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pyridat i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Godkjenning av basisstoffet kalsiumhydroksid i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Avslag på godkjenning av basissubstansen Rheum officinale rotekstrakt som virksomt stoff i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Godkjenning av kobberpyrition som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Godkjenning av clothianidin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Emballering og merking av elektroniske sigaretter og refillbeholdere som inneholder nikotin: tiltak truffet av Nederland
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for benzen
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Godkjenning av Brasil og Israel som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
30.10.2015

01.11.2015

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
30.10.2015

01.11.2015

02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klodronsyre i form av dinatriumsalt
30.10.2015

01.11.2015

02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for heksaflumuron
30.10.2015

01.11.2015

02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for propyl 4-hydroksybenzoat og dets natriumsalt
30.10.2015

01.11.2015

02.11.2015
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer: endringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

01.06.2015
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer
30.10.2015

01.11.2015

01.06.2015
Restkonsentrasjoner av tulatromysin i matvarer
30.10.2015

01.11.2015

Sider