Nye EØS-vedtak

Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Bruksbetingelser for 3'-Sialyllaktose natriumsalt av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat: endringsbestemmelser Nr. 309/2023 32023R1582
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser Nr. 308/2023 32023R1202
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelser av forurensning med ikke tillatte stoffer i økologiske produkter Nr. 308/2023 32023R1195
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) m.fl. Nr. 307/2023 32023R1329
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om mono- og diglyserider av fettsyrer Nr. 307/2023 32023R1428
Fornyet godkjenning av endo-1,3(4)-beta-glukanase som fôrtilsetningsstoff Nr. 307/2023 32023R1333
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om kontroll av farmakologisk aktive stoffer Nr. 305/2023 32022R1646
Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelsene om levende toskallede bløtdyr, fiskevarer og UV-bestråling Nr. 304/2023 32022R2503
Overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens: endringsbestemmelser for MRSA i slaktesvin Nr. 303/2023 32023D1017
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland Nr. 302/2023 32023R2057
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser for Danmark og Nord-Irland Nr. 301/2023 32023D0749
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om melding, rapportering, søknader om status som sykdomsfri m.m. Nr. 300/2023 32023R1451
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forflytning av utstillingsfugler Nr. 299/2023 32023R0118
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om bekjempelse og kontroll av visse listeførte sykdommer Nr. 299/2023 32023R0751
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om skrantesyke hos hjortedyr Nr. 299/2023 32022R2246
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om overholdelse av dyrevelferdskravene ved transport på husdyrfartøy Nr. 298/2023 32023R0842
Dyretransportforordningen 2005: gjennomføringsbestemmelser om dyretransport på husdyrfartøy Nr. 298/2023 32023R0372
Skipsgjenvinningsforordningen: endringsbestemmelser om listen over gjenvinningsanlegg Nr. 297/2023 32023D1562
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser Nr. 296/2023 32023R1634
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2023 om europeiske luftfartøyoperatører og administrerende land Nr. 295/2023 32023R0838
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kosmetikkprodukter og dyrepleieprodukter: endringsbestemmelser Nr. 294/2023 32023D1540
Miljøstyring og revisjon: retting av språkversjoner av forordning (EU) 1221/2009 Nr. 293/2023 32023R1199
Konkurranseregler for bilprodusenter og -verksteder: forlengelse (2023) Nr. 292/2023 32023R0822
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 6.6.2023 Nr. 291/0223 32023R1111
Felles regler for sivil luftfart: ambulanseflyging med helikopter Nr. 290/2023 32023R1020
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser Nr. 289/2023
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser Nr. 289/2023 32023R0566
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: anerkjennelse av Det forente kongerike Nr. 288/2023 32022D1973
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering) Nr. 288/2023 32022L0993
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om grensesnittet til IMI-systemet for utsending av sjåfører Nr. 287/2023 32021R2179
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land Nr. 286/2023 32023D1198
Avskaffelse av forskjellsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår Nr. 285/2023 32008R0569
Verdipapirmarkedsdirektivet: endring av de tekniske reguleringsstandarder Nr. 284/2023 32023R0960
Markeder for finansielle tjenester: endring og retting av utfyllende bestemmelser om gjennomsiktighetskrav Nr. 284/2023 32023R0944
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til utfyllende bestemmelser om gjennomsiktighetskrav Nr. 284/2023 32023R0945
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser estimering av misligholdssannsynligheter og tap ved mislighold Nr. 283/2023 32023R1578
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om egenkapitalkrav for markedsrisiko og tapsfordelingskrav under alternativ intern modelltilnærming Nr. 283/2023 32023R1577
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om eksponeringer sikret i fast eiendom Nr. 282/2023 32023R0206
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2023 Nr. 281/2023 32023R1672
Forsikringsdirektivet (Solvens II): fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for maler Nr. 280/2023 32023R0894
Forsikringsdirektivet (Solvens II): fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for prosedyrer Nr. 280/2023 32023R0895
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for regulerte yrker Nr. 279/2023 32023D0423
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for skiinstruktører: endringsbestemmelser Nr. 278/2023 32023R0865
Krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper: retting av tysk språkversjon Nr. 277/2023 32023R0003
Medisinsk utstyrforordningen 2017: endring av gjennomføringsbestemmelser om produkter med ikke-medisinsk formål Nr. 276/2023 32023R1194
Medisinsk utstyr: overgangsbestemmelser Nr. 275/2023 32023R0607
Registrering av den geografiske betegnelsen Grappa della Valle d’Aosta som alkoholsterk drikk Nr. 274/2023 32023R0452
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om EAD for membraner Nr. 273/2023 32023D1473
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om europeiske vurderingsdokumenter for korrugerte bitumenfliser eller -plater og andre byggevarer Nr. 272/2023 32023D0910
Oppheving av regelverk om støy fra sivile overlydsfly Nr. 271/2023 32023D0145
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om merking av parfymeallergener Nr. 270/2023 32023R1545
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske Nr. 269/2023 32023R1490
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet oksamyl i plantevernmidler Nr. 268/2023 32023R0116
Fornyet godkjenning av Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342 i plantevernmidler Nr. 268/2023 32023R0223
Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AT10" i plantevernmidler Nr. 268/2023 32023R0199
Avslag på fornyet godkjenning av benfluralin i plantevernmidler Nr. 268/2023 32023R0149
Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AGR2" i plantevernmidler Nr. 268/2023 32023R0216
Forlenget godkjenning av dimoksystrobin i plantevernmidler Nr. 268/2023 32023R0115
Avslag på godkjenning av eterisk sitronolje som aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 268/2023 32023R0200
Forlengelse av godkjenningsperioden til benzovindiflupyr m.fl. i plantevernmidler Nr. 268/2023 32023R0114
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om PHFxS Nr. 267/2023 32023R1608
Biocider: godkjenning av Chrysanthemum cinerariaefolium-ekstrakt framstilt med superkritisk karbondioksid til bruk i produkttype 18 Nr. 267/2023 32023R1429
Biocider: ikke fornyet godkjenning av akrolein i biocidprodukter av type 12 Nr. 267/2023 32023D1424
Biocider: godkjenning av svoveldioksid avgitt fra natriummetabisulfitt til bruk i produkttype 9 Nr. 267/2023 32023R1421
Biocider: oppheving av forlengelse av godkjenningen av akrolein i biocidprodukter av type 12 Nr. 267/2023 32023D1423
Biocider: godkjenning av (13Z)-heksadec-13-en-11-yn-1-yl-acetat til bruk i produkttype 19 Nr. 266/2023 32023R1079
Biocider: godkjenning av ozon framstilt av oksygen til bruk i produkttype 2, 4, 5 og 11 Nr. 266/2023 32023R1078
Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av deltametrin til bruk i produkttype 18 Nr. 266/2023 32023D1088
Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen av godkjenningen av lambda-cyhalotrin i produkttype 18 Nr. 266/2023 32023D1087
Biocider: avslag på godkjenning av cyanamid i produkttype 3 og 18 Nr. 266/2023 32023D1097
Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av metoflutrin i produkttype 18 Nr. 266/2023 32023D1086
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet A-Quasan Nr. 266/2023 32023D1084
Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av Bacillus thuringiensis i produkttype 18 Nr. 266/2023 32023D1085
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kvikksølv i smeltetrykkgivere for kapillærreometre under visse forhold Nr. 265/2023 32023L1437
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdatering av merknader Nr. 265/2023 32023R1434
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringer til merknader om visse stoffer Nr. 265/2023 32023R1435
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om grenseverdier for konsentrasjoner i avfall Nr. 264/2023 32022R2400
RoHS-direktivet: unntak for bly i PVC i medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk Nr. 263/2023 32023L1526
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2022) Nr. 262/2023 32022R1520
Maksimalkonsentrasjoner av toltrazuril i animalske næringsmidler Nr. 261/2023 32023R0454
Avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler Nr. 260/2023 32023R1101
Spesifikasjoner for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat: endringsbestemmelser Nr. 260/2023 32023R0951
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler Nr. 260/2023 32023R1141
Import av økologiske produkter fra tredjeland: oppdatert liste (vedlegg II) over godkjente tredjeland og kontrollorganer (2023) Nr. 259/2023 32023R0186
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting angående kontrollorganet 'IMOCERT Latinoamérica Ltda' Nr. 259/2023 32022R2468
Import av økologiske produkter fra tredjeland: oppdatert liste (vedlegg I og II) over godkjente tredjeland og kontrollorganer (2022) Nr. 258/2023 32022R2049
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for fosmet Nr. 257/2023 32023R1029
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om nikotinamidribosidklorid Nr. 257/2023 32023R1065
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: acekinocyl Nr. 256/2023 32023R0127
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: cyromazin, topramezon og triflumizol Nr. 256/2023 32023R0147
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: benalaksyl, bromoksynil, klorsulfuron, epoksikonazol og fenamifos Nr. 256/2023 32023R0128
Øvre grenseverdier for rester av azoksystrobin, prosulfokarb, sedaksan og valifenalat i eller på visse produkter Nr. 256/2023 32023R0129
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: DDT og oksatiapiprolin Nr. 256/2023 32023R0163
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: 1-metyl-3-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-4-karboksamid (PAM), sykloksydim, cyflumetofen, cyflutrin, metobromuron og pentiopyrad Nr. 256/2023 32023R0173
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til kontroll av farmakologisk aktive stoffer Nr. 255/2023 32022R1644
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til import av visse matproduserende dyr og visse varer til konsum Nr. 254/2023 32022R2292
Godkjenning av lasalocid-A-natrium (Avatec 150 G) som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser Nr. 253/2023 32023R1172
Tilsetningsstoffer i fôrvarer: tilbaketrekking av visse stoffer fra markedet Nr. 253/2023 32023R1173
Godkjenning av L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 253/2023 32023R1163
Godkjenning av et preparat av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre som tilsetningsstoff: endringsbestemmelser Nr. 253/2023 32023R1171