Nye EØS-vedtak

Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av utfelte fosfatsalter og derivater Nr. 80/2023 32021R2086
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere Nr. 79/2023 32022R1362
Kontroll med animalske produkter: nasjonale kontrollplaner Nr. 78/2023 32022R0932
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om kontroll av forurensende stoffer i mat Nr. 78/2023 32022R0931
Gjødselforordningen 2019 Nr. 77/2023 32019R1009
Gjødselforordningen 2019: ajourføring av vedleggene Nr. 77/2023 32021R1768
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Slovakia Nr. 77/2023 32020D1205
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Ungarn Nr. 77/2023 32020D1184
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Danmark Nr. 77/2023 32020D1178
Utpeking av EUs referanselaboratorium for Rift Valley-feber Nr. 76/2023 32022R2304
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler Nr. 75/2023 32023R0410
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: verdier for 2020 og beregning av verdier for 2021-2024 Nr. 74/2023 32022D2087
Gruppefritak for spesialiseringsavtaler: forlengelse Nr. 73/2023 32022R2456
Gruppefritak for forsknings- og utviklingsavtaler: forlengelse Nr. 73/2023 32022R2455
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området (sikkerhetslisten) pr. 23.11.2022 Nr. 72/2023 32022R2295
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 1.6.2022 Nr. 71/2023 32022R0862
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: retting av svensk språkversjon Nr. 70/2023 32022R2345
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser Nr. 69/2023 32022R1174
Rapporteringsforordning om hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om den europeiske risikoklassifiseringen Nr. 68/2023 32020R2034
Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS) Nr. 68/2023 32021R2082
Etterforsking og forebygging av flyulykker: retting av visse språkversjoner av bestemmelser om liste over tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering av hendelser Nr. 67/2023 32022R0003
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: gjennomføringsbestemmelser om risikoklassifisering Nr. 66/2023 32022R0695
Teknisk kontroll av motorkjørtøyer: gjennomføringsbestemmelser Nr. 65/2023 32019R0621
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser Nr. 64/2023 32022L2407
Policygruppe (RSPG) for frekvensforvaltning (2019) Nr. 63/2023 32019D0612(01)
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om regimet for dekningshandel Nr. 61/2023 32022R1930
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer Nr. 60/2023 32023R0314
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til visse overgangen til nye referanseverdier som anvendes i visse OTC-derivatkontrakter Nr. 60/2023 32022R0750
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten for visse typer kontrakter Nr. 60/2023 32023R0315
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre Nr. 59/2023 32022R1859
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Colombia Nr. 58/2023 32022D1683
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Taiwan Nr. 58/2023 32022D1684
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): endringer til utfyllende bestemmelser overgang til nye referanseverdier for visse OTC-derivatkontrakter Nr. 57/2023 32022R0749
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om 2022-oppdateringen av taksonomien for det elektroniske rapporteringsformatet Nr. 56/2023 32022R2553
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om informasjonskrav til søknader om tillatelse som kredittinstitusjon Nr. 55/2023 32022R2580
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om med hensyn til informasjon i søknader om tillatelse som kredittinstitusjon Nr. 55/2023 32022R2581
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoer Nr. 55/2023 32022R2453
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om eksotiske underliggende instrumenter og restrisikoer Nr. 54/2023 32022R2328
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser til hovedindeks og godkjente børser Nr. 53/2023 32022R1650
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om beregningsmetoder knyttet til misligholdelsesrisiko for eksponeringer mot gjelds- og aksjeinstrumenter Nr. 52/2023 32022R2257
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering Nr. 51/2023 32023R0266
Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter Nr. 50/2023 32019R1157
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser om avgifter som kan pålegges av EU-referanselaboratorier Nr. 49/2023 32022R0945
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for EU-referanselaboratorier Nr. 49/2023 32022R0944
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetskrav til produkter med ikke-medisinsk formål Nr. 48/2023 32022R2346
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om omklassifisering av visse produktgrupper Nr. 48/2023 32022R2347
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer til utfyllende bestemmelser Nr. 47/2023 32022R2387
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2021) Nr. 46/2023 32021L1047
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske Nr. 45/2023 32022R1531
Tillatelse til omsetning av tetrahydrokurkuminoider som ny mat Nr. 44/2023 32022R0961
Spesifikasjonene til trans-resveratrol som ny mat: endringsbestemmelser Nr. 43/2023 32022R0672
Godkjenning av mungbønneprotein som ny mat Nr. 43/2023 32022R0673
Unionslisten over ny mat: endrede bruksvilkår for galaktooligosakkarid Nr. 43/2023 32022R0684
Aromaforordningen: endringsbestemmelser Nr. 42/2023 32022R1465
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen Nr. 42/2023 32022R1466
Økologiforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om økologisk heterogent planteformeringsmateriale Nr. 41/2023 32022R0923
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til kjøretøyer: endringsbestemmelser Nr. 40/2023 32022R1379
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoktradin m.fl. Nr. 39/2023 32022R1290
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fluoridioner m.fl. Nr. 39/2023 32022R1321
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benzovindiflupyr m.fl. Nr. 39/2023 32022R1324
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acekinocyl, klorantraniliprol og emamektin Nr. 39/2023 32022R1343
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-dimetylnaftalen, 8-hydroksykinolin, pinoksaden og valifenalat Nr. 39/2023 32022R1346
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fludioksonil Nr. 39/2023 32022R1264
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,4-D m.fl. Nr. 39/2023 32022R1363
Kontrollforordningen: retting av den polske og tyske språkversjonen av vedlegget til gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm Nr. 38/2023 32022R0176
Biproduktforordningen: retting av fransk språkversjon Nr. 38/2023 32022R0488
Godkjenning av organisk selen framstilt av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endring av vilkår Nr. 37/2023 32022R1459
Tilsetningsforordningen for dyrefôr: godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer Nr. 37/2023 32022R1470
Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter Nr. 37/2023 32022R1248
Tilsetningsstoff i fôrvarer: godkjenning av hvit eterisk kamferolje og kaneltinktur Nr. 37/2023 32022R1451
Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff: endring av vilkår Nr. 37/2023 32022R1458
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser Nr. 36/2023 32022R0893
Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner Nr. 35/2023 32022R1417
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter Nr. 35/2023 32022R1469
Godkjenning av eterisk bukkobladolje som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter Nr. 35/2023 32022R1419
Godkjenning av L-glutaminsyre og mononatriumglutamat produsert av Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 som tilsetningsstoff i fôrvarer Nr. 35/2023 32022R1420
Godkjenning av Lantharenol som fôrtilsetning for katter Nr. 35/2023 32022R1471
Godkjenning av ekspresspresset eterisk olje, destillert eterisk olje og konsentrert olje fra appelsin Nr. 35/2023 32022R1421
Godkjenning av mangan lysinatsulfat som fôrtilsetning for alle dyrearter Nr. 35/2023 32022R1472
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter: endringsbestemmelser om mangankelat av aminosyrehydrat Nr. 35/2023 32022R1442
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser for kobber(II)kelat av aminosyrehydrat Nr. 35/2023 32022R1445
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter Nr. 35/2023 32022R1452
Godkjenning av 6-fytase som et fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter og griser Nr. 35/2023 32022R1453
Godkjenning av L-valin produsert av Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff Nr. 35/2023 32022R1492
Godkjenning av L-metionin produsert av Corynebacterium glutamicum og Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff Nr. 35/2023 32022R1493
Godkjenning av eterisk ylang ylang-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 35/2023 32022R1412
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringer til bulgarsk, irsk, tsjekkisk og tysk språkversjon Nr. 34/2023 32022R1403
EU-referansesenter for truede arter Nr. 33/2023 32022R2077
Dyrehelseforordningen: regler om antigen- og vaksinebanker Nr. 32/2023 32022R0140
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om antigen- og vaksinebanker Nr. 31/2023 32022R0139
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om melding om og rapportering av påvisning av visse listeførte sykdommer Nr. 30/2023 32022R1183
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer Nr. 30/2023 32022R1218
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om listeførte sykdommer hos akvatiske dyr Nr. 30/2023 32022R0925
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser Nr. 30/2023 32022D1188
Kontrollforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler Nr. 29/2023 32022R1615
Det europeiske industri-, teknologi- og forskningskompetansesenter for cybersikkerhet Nr. 27/2023 32021R0887
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området helse og livskvalitet Nr. 26/2023 32021R0466
Adgang til yrket som veitransportør: endringer til gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel Nr. 25/2023 32022R0694
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land Nr. 24/2023 32022D1095
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land Nr. 23/2023 32021D1436