Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1225 of 29. oktober 2019 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til formatet og standardiserte innberetningsskjemaer, som verdipapirisereren, organiserende foretak og spesialforetak skal bruke til å gi opplysninger om verdipapiriseringer

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1225 of 29 October 2019 laying down implementing technical standards with regard to the format and standardised templates for making available the information and details of a securitisation by the originator, sponsor and SSPE

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.12.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen er en utfyllende teknisk standard til verdipapiriseringsforordningen.

Forodningen omhandler skjemaer som skal benyttes når aktørene i en verdipapirisering skal gi opplysninger om verdipapiriseringer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Morrettsakten (verdipapiriseringsforordningen) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere utover det som gjelder ved gjennomføring av verdipapiriseringsforordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Reglene er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EFTA-landene. Rettsakten avhenger av morrettsakten (verdipapiriseringsforordningen) som foreløpig ikke er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
22.08.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.10.2019
Anvendelsesdato i EU
23.09.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet