Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1225 of 29. oktober 2019 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til formatet og standardskjemaene for offentliggjøring av informasjon og detaljer for en verdipapirisering av opphavspersonen, sponsoren og SSPE

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1225 of 29 October 2019 laying down implementing technical standards with regard to the format and standardised templates for making available the information and details of a securitisation by the originator, sponsor and SSPE

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2017/2402 omfatter alle securitiseringer, herunder securitiseringer, for hvilke der skal udarbejdes et prospekt i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1129 (almindeligvis benævnt »offentlige securitiseringer«), samt securitiseringer, for hvilke der ikke skal udarbejdes et prospekt (almindeligvis benævnt private securitiseringer). Artikel 17, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 omhandler securitiseringer, for hvilke oplysninger gøres tilgængelige via et securitiseringsregister, der ikke omfatter private securitiseringer.

(2) Securitiseringer er komplekse og heterogene. For at give investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder, og, hvad angår offentlige securitiseringer, de andre enheder, som er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, mulighed for effektivt at indsamle og vurdere data, bør de oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a) og e), og artikel 17, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/2402, stilles til rådighed i et harmoniseret format. I tilfælde, hvor oplysningerne skal stilles til rådighed via et securitiseringsregister, fremmer et harmoniseret format også aggregering og sammenligning på tværs af registre.

(3) Markedsdeltagernes omkostninger bør minimeres. Indberetningsformatet for securitiseringer bør derfor så vidt muligt ligne formatet for indberetning af derivataftaler, jf. artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012, og indberetning af oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365. Når oplysningerne stilles til rådighed via et securitiseringsregister, bør indberetningsformatet også tage hensyn til løsninger, der er udviklet af eksisterende indsamlere af securitiseringsdata. Der bør derfor stilles krav om anvendelse af XML-formatet, som udbredt anvendes til indberetning af oplysninger om lån og andre lignende underliggende eksponeringer, også i forbindelse med indberetning vedrørende securitiseringer.

(4) Denne forordnings bestemmelser er nært forbundne, da de fastlægger det format og de skemaer, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en for en securitisering skal anvende, når det stiller oplysninger om securitiseringen til rådighed for forskellige parter i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2402. For at sikre konsekvens mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at gøre det lettere at få et samlet overblik og effektiv adgang til alle de relevante oplysninger om en securitisering er det nødvendigt at samle gennemførelsesmæssige tekniske standarder i én enkelt forordning.

(5) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(6) ESMA har gennemført en åben offentlig høring om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
22.08.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.10.2019
Anvendelsesdato i EU
23.09.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet