Nye EØS-vedtak

Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Avslag på forlenget godkjenning av oksamyl som aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 64/2024 32023R0741
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av saltsyre i produkttype 2 Nr. 63/2024 32023D2619
Biocider: fornyet godkjenning av propikonazol i produkttype 8 Nr. 62/2024 32023R2596
Biocider: godkjenning av DMPAP i produktgruppe 8 Nr. 62/2024 32023R2088
Biocider: godkjenning av maursyre i produkttype 2, 3, 4 og 5 Nr. 62/2024 32023R2643
Biocider: avslag på godkjenning av sølvsinkzeolitt i produkttype 4 Nr. 62/2024 32023D2622
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Procalx Nr. 62/2024 32023D2630
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktfamilien INTEROX Nr. 62/2024 32023D2672
Biocider: godkjenning av svoveldioksid generert fra svovel ved forbrenning i produkttype 4 Nr. 62/2024 32023R2620
Biocider: avslag på godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4 Nr. 62/2024 32023D2648
Unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder hard polyvinylklorid (PVC): endringsbestemmelser Nr. 61/2024 32024L0232
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bestemmelse av sluttstadier i produksjonskjeden for visse typer organiske gjødsel og jordforbedringsmidler Nr. 60/2024 32023R1605
Godkjenning av tredjeland som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler: Taiwan Nr. 59/2024 32023D2484
Godkjenning av natriumsalt av 6-sialyllaktose produsert av derivatstammer av Escherichia coli W (ATCC 9637) som ny mat Nr. 58/2024 32023R2215
Godkjenning av 3-fukosyllaktose av derivatstamme Escherichia coli K-12 DH1 som ny mat Nr. 58/2024 32023R2210
Unionslisten over ny mat: rettelse av språkversjoner Nr. 57/2024 32023R2145
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner Nr. 56/2024 32023R1774
Metoder for fastsettelse av plantegiftstoffer i mat Nr. 55/2024 32023R2783
Metoder for fastsettelse av nivåer av mykotoksiner i mat Nr. 55/2024 32023R2782
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kontrollorganer Nr. 54/2024 32023R1686
Økologiforordningen: ajourføring (2023) av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon Nr. 53/2024 32023R2229
Økologiforordningen: retting av svensk språkversjon Nr. 52/2024 32023R2911
Typegodkjenning av motorsykler: utfyllende bestemmelser Nr. 51/2024 32023R2724
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: pyriproksyfen Nr. 50/2024 32023R1753
Fornyet godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger Nr. 50/2024 32023R1682
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om eddik Nr. 50/2024 32023R2086
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om stearyltartrat Nr. 50/2024 32023R2379
Godkjenning av Sunset Yellow FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, katter, akvariefisk, kornspisende prydfugler og små gnagere Nr. 50/2024 32023R1712
Tilsetningsstoffer: endringsbestemmelser for nitritter (E 249-250) og nitrater (E 251-252) Nr. 50/2024 32023R2108
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: isoksaben, metaldehyd, Metarhizium brunneum stamme Ma 43, paklobutrazol og rettkjedede sommerfuglferomoner Nr. 50/2024 32023R1719
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: karbetamid, karboksin og triflumuron Nr. 49/2024 32023R2382
Godkjenning av Weizmannia coagulans DSM 32789 som fôrtilsetningsstoff Nr. 48/2024 32023R2644
Godkjenning av endo–1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus DSM 33618 som tilsetningsstoff i fôrvarer Nr. 48/2024 32023R2645
Godkjenning av Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter Nr. 48/2024 32023R2646
Godkjenning av Bacillus subtilis DSM 5750 og Bacillus paralicheniformis DSM 5749 som tilsetningsstoff i fôrvarer Nr. 48/2024 32023R2647
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekalkuner: endringsbestemmelser Nr. 48/2024 32023R2662
Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff og i drikkevann til visse fjørfe Nr. 48/2024 32023R2628
Godkjenning av dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter Nr. 48/2024 32023R2632
Godkjenning av et preparat av L-isoleucin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 47/2024 32023R2583
Avslag på godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer til avlskaniner og slaktekaniner Nr. 47/2024 32023R2594
Fornyet godkjenning av preparater av DSM 12836, DSM 12837 m.fl som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 46/2024 32023R1341
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetning til fjærkre og griser: endringsbestemmelser Nr. 46/2024 32023R1342
Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 46/2024 32023R1405
Fornyet godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 og DSM 8866 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter Nr. 46/2024 32023R1416
Godkjenning av butansyre, etylbutyrat, etylisobutyrat, etylisovalerat m.fl. som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter Nr. 46/2024 32023R1417
Fornyet godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff Nr. 46/2024 32023R1332
Fornyet godkjenning av preparat av Lactobacillus plantarum DSM 19457 som fôrtilsetning til alle dyrearter Nr. 46/2024 32023R1443
Midlertidig hastegodkjenning av fôrtilsetningsstoffer av kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat m.fl. Nr. 46/2024 32023R1455
Merking av økologisk fôr til kjæledyr Nr. 45/2024 32023R2419
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om rapporteringskrav for medlemsstater Nr. 44/2024 32023R2156
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: Caymanøyene og Jordan Nr. 43/2024 32024R0163
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om datasettet til undersøkelsen om voksnes læring i 2022 Nr. 42/2024 32021R0861
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variablene i undersøkelsen om voksnes læring i 2022 Nr. 42/2024 32021R0859
Handel med CO2-kvoter: kvotemengde for luftfartssektoren i 2024 Nr. 41/2024 32023D2440
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjenning av krava i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse Nr. 40/2024 32023D1533
Kriterier for tildeling av EU-miljømerket for absorberende hygieneprodukter og for gjenbrukbare menstruasjonskopper Nr. 40/2024 32023D1809
Elektroniske kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser: endringsbestemmelser Nr. 39/2024 32022R2303
Konsesjonskontraktsdirektivet: terskelverdier 2024-2025 for konsesjoner Nr. 38/2024 32023R2497
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: terskelverdier 2024-2025 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter Nr. 38/2024 32023R2510
Forsyningsvirksomhetsdirektivet: terskelverdier 2024-2025 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser Nr. 38/2024 32023R2496
Innkjøpsdirektivet: terskelverdier 2024-2025 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser Nr. 38/2024 32023R2495
Stabilitetskrav for roro-passasjerskip: endringsbestemmelser Nr. 37/2024 32023L0946
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser Nr. 36/2024 32023R2477
Fartsskriverforordningen: overgangsbestemmelser for bruk av OSNMA Nr. 35/2024 32023R0980
Toppnivådomenet .eu: lister over reserverte og sperra domenenamn Nr. 34/2024 32022R1862
Ekomdirektivet 2018: utfyllende bestemmelser om adgang til nødhjelpstjenester via nødnummeret 112 Nr. 33/2024 32023R0444
Utvidelse av telefonnummerserien 116: vold mot kvinner Nr. 33/2024 32023D0468
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser Nr. 32/2024 32022D2324
Bærekraftig finansiering: vilkår for at økonomisk aktivitet skal anses å bidra til bærekraftig bruk og beskyttelse Nr. 31/2024 32023R2486
Bærekraftig finansiering: ytterligere screeningkriterier for klimamål Nr. 31/2024 32023R2485
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering Nr. 30/2024 32020L1504
Folkefinansieringsforordningen (crowdfunding) Nr. 30/2024 32020R1503
Folkefinansieringsforordningen: forlengelse av overgangsperiode for tilbydere Nr. 30/2024 32022R1988
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om dokumentmal for samarbeidsavtaler med tredjeland Nr. 29/2024 32021R1783
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett - retting av svensk versjon Nr. 27/2024 32023R1650
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer Nr. 26/2024 32023R1718
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsrett Nr. 28/2024 32021R1527
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endring av gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser Nr. 25/2024 32023R2056
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2023 - 30.12.2023 Nr. 24/2024 32023R2574
Unik utstyrsidentifikasjon for kontaktlinser Nr. 23/2024 32023R2197
Registrering av den geografiske betegnelsen ‘Borzag pálinka’ som alkoholsterk drikk Nr. 22/2024 32023R1653
Tobakksdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sporbarhetssystemet for tobakksprodukter Nr. 21/2024 32023R0448
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2022) Nr. 20/2024 32023L0277
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger Nr. 19/2024 32023R0543
Kalsiumkarbonat og kalkstein som et lavrisikostoff i plantevernmidler: endringsbestemmelser Nr. 18/2024 32023R0962
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA 11 i plantevernmidler Nr. 18/2024 32023R1004
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54 i plantevernmidler Nr. 18/2024 32023R1021
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA 12 i plantevernmidler Nr. 18/2024 32023R1005
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348 i plantevernmidler Nr. 18/2024 32023R1003
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 i plantevernmidler Nr. 18/2024 32023R0998
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis stamme AM65-52 i plantevernmidler Nr. 18/2024 32023R0999
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stamme ABTS-1857 i plantevernmidler Nr. 18/2024 32023R1002
Avslag på fornyet godkjenning av dimoksystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 18/2024 32023R1436
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC 91 i plantevernmidler Nr. 18/2024 32023R1000
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme QST 713 i plantevernmidler Nr. 18/2024 32023R1001
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet kvartssand i plantevernmidler Nr. 18/2024 32023R1488
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 2,5-diklorbenzoesyremetylester m.fl. Nr. 18/2024 32023R1446
Bruken av Bacillus pumilus QST 2808 og penflufen som virksomme stoffer i plantevernmidler: endring av godkjenningsperiodene Nr. 18/2024 32023R1447
Godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyridalyl i plantevermidler Nr. 17/2024 32023R0932
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet ipkonazol i plantevernmidler Nr. 17/2024 32023R0939