Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
30.04.2020

01.05.2020

30.04.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2020-2022
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Unionslisten for ny mat og forlenget bruk av betaglukaner fra gjær: rettelse
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
30.04.2020

01.05.2020

30.04.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Øvre grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol og tembotrion
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Godkjenning av natriumformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
30.04.2020

01.05.2020

05.05.2020
Godkjenning av et preparat av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter og akvariefisk
30.04.2020

01.05.2020

05.05.2020
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker
30.04.2020

01.05.2020

05.05.2020
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser
30.04.2020

01.05.2020

05.05.2020
Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser
30.04.2020

01.05.2020

05.05.2020
Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger
30.04.2020

01.05.2020

07.04.2020
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
03.04.2020

03.04.2020

03.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
03.04.2020

03.04.2020

06.04.2020
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
20.03.2020

21.03.2020

30.03.2020
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
20.03.2020

21.03.2020

08.06.2020
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om cybersikkerhet
20.03.2020

21.03.2020

24.03.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser
20.03.2020

21.03.2020

30.06.2020
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
20.03.2020

21.03.2020

30.06.2020
Miljørapportering: teknisk oppdatering
20.03.2020

21.03.2020

Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner
20.03.2020

01.08.2020

01.07.2020
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
20.03.2020

01.08.2020

01.07.2020
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
20.03.2020

21.03.2020

Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Håndhevelse av avtaler om sjøfareres arbeidsforhold
07.02.2020

08.02.2020

Varemerkedirektivet 2015 (revisjon)
07.02.2020

Forsvarsanskaffelsesdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
07.02.2020

08.02.2020

12.02.2020
Innkjøpsdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
07.02.2020

08.02.2020

12.02.2020
Forsyningsvirksomhetdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
07.02.2020

08.02.2020

12.02.2020
Konsesjonskontraktsdirektivet: justering av terkselen for konsesjoner
07.02.2020

08.02.2020

12.02.2020
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
07.02.2020

13.11.2019
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger
07.02.2020

08.02.2020

19.02.2020
Alternative drivstoff: felles metode for prissammenligning
07.02.2020

01.08.2020

Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
07.02.2020

Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
07.02.2020

Pengemarkedsforordningen
07.02.2020

Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Australia
07.02.2020

08.02.2020

17.02.2020
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Singapore
07.02.2020

08.02.2020

17.02.2020
Referanseindeksforordningen 2019 for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt
07.02.2020

01.05.2020

01.05.2020
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
07.02.2020

Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF)
07.02.2020

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
07.02.2020

08.02.2020

17.02.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra tilsynsmyndighetene
07.02.2020

08.02.2020

31.03.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjestaters forhold ved behandling av eksponeringer
07.02.2020

08.02.2020

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering
07.02.2020

08.02.2020

31.03.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer
07.02.2020

Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2019 - 30.12.2019
07.02.2020

08.02.2020

05.03.2020
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til demonstrasjons- og vurderingsformål
07.02.2020

08.02.2020

11.05.2020
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål
07.02.2020

08.02.2020

11.05.2020
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til utstillingsformål
07.02.2020

08.02.2020

11.05.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hydroksyetoksyfenyl butanone (HEPB)
07.02.2020

08.02.2020

10.02.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om overflatebehandlet titanoksyd i form av nanomateriale
07.02.2020

08.02.2020

10.02.2020
Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon
07.02.2020

08.02.2020

REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden
07.02.2020

08.02.2020

12.02.2020
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
07.02.2020

08.02.2020

12.02.2020
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i loddemateriale brukt i visse forbrenningsmotorer
07.02.2020

08.02.2020

12.02.2020
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av DEHP som mykner i gummimateriale
07.02.2020

08.02.2020

Biociddirektivet: inkludering av ost som aktivt stoff
07.02.2020

08.02.2020

07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av D-fruktose som aktivt stoff
07.02.2020

08.02.2020

07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av eddik som aktivt stoff
07.02.2020

08.02.2020

07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff
07.02.2020

08.02.2020

07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av eggepulver som aktivt stoff
07.02.2020

08.02.2020

07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av honning som aktivt stoff
07.02.2020

08.02.2020

07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff
07.02.2020

08.02.2020

07.02.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om forsendelser av dyr og varer ved transitt, omlasting og videre transport gjennom Unionen
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll, fysisk kontroll og dokumentkontroll
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om visse kategorier av dyr og varer og tiltak som skal treffes i etterkant av kontroller
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter nektet innførsel av et tredjeland
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum
07.02.2020

07.03.2020

Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: midlertidige bestemmelser om utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter avvisning fra en tredjestat
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Helsesertifikater og bestemmelser for utstedelse av sertifikater til matvarer til mannskap og passasjerer på skip som forlater Unionen, eller til NATO eller en amerikansk militærbase
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Prosedyrer for koordinert intensivert kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og sammensatte produkter
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Integrert landbruksstatistikk
13.12.2019

14.12.2019

Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2021
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
13.12.2019

14.12.2019

14.12.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

14.12.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data
13.12.2019

14.12.2019

14.12.2019
Miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer: oppheving av rettledning
13.12.2019

14.12.2019

Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
13.12.2019

14.12.2019

19.06.2020
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
13.12.2019

01.08.2020

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
13.12.2019

14.12.2019

09.01.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
13.12.2019

14.12.2019

09.01.2020
EUs miljømerke: endringsbestemmelser for fjernsyn, vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter
13.12.2019

14.12.2019

Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) (revisjon)
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket 2020-2024
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner
13.12.2019

14.12.2019

15.01.2019
Tekniske krav til fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om ombordveiingsutstyr
13.12.2019

14.12.2019

13.02.2020
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: ajourføring
13.12.2019

14.12.2019

Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel
13.12.2019

01.08.2020

01.07.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada
13.12.2019

14.12.2019

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore
13.12.2019

14.12.2019

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Brasil
13.12.2019

14.12.2019

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina
13.12.2019

14.12.2019

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia
13.12.2019

14.12.2019

Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
13.12.2019

01.01.2020

01.01.2020
AIFM-forordningen: utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
13.12.2019

01.01.2020

01.01.2020
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om krav til tilbakekjøpsprogrammer og stabilitetstiltak
13.12.2019

01.01.2021

01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringsbestemmelser om innrapportering av ledende ansattes transaksjoner
13.12.2019

01.01.2021

01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om investeringsanbefalinger
13.12.2019

01.01.2021

01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om videreformidling av informasjon som ledd i markedssonderinger
13.12.2019

01.01.2021

01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser knyttet til forebyggging av misbruk
13.12.2019

01.01.2021

01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsiderlister
13.12.2019

01.01.2021

01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om markedssonderinger og videreformidling av informasjon
13.12.2019

01.01.2021

01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit
13.12.2019

01.01.2021

01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA
13.12.2019

01.01.2021

01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
13.12.2019

01.01.2021

01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
13.12.2019

01.01.2021

01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om innsending av rapporter til myndighetene
13.12.2019

01.01.2021

01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om notifiseringer
13.12.2019

01.01.2021

01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
13.12.2019

01.01.2021

01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av informasjon
13.12.2019

01.01.2021

01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om varsling
13.12.2019

01.01.2021

Krisehåndteringsdirektivet 2017 (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter
13.12.2019

Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til produkttilsyn og styring
13.12.2019

Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk
13.12.2019

Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser
13.12.2019

Standardformat for presentasjon av forsikringsprodukter
13.12.2019

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: oppdateringer av navn på eksamensbevis og studier
13.12.2019

14.12.2019

19.12.2016
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om tekniske standarder og formater
13.12.2019

01.03.2021

Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om maler og prosedyrer
13.12.2019

01.03.2021

Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om opptak av nye medlemmer og partnere
13.12.2019

01.03.2021

Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen
13.12.2019

01.03.2021

Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES)
13.12.2019

01.03.2021

01.03.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om listen over ferdigheter, kompetanser og yrker
13.12.2019

01.03.2021

Fri bevegelse av arbeidskraft: oppheving av gjennomføringsbestemmelser om EUs mobilitetsnettverk EURES
13.12.2019

01.03.2021

Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og -analyse for overvåking og evaluering av nettverket
13.12.2019

01.03.2021

Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD)
13.12.2019

12.06.2020

Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Targovishte)
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat)
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: rettelse og endringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.)
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.)
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere
13.12.2019

14.12.2019

07.12.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal
13.12.2019

14.12.2019

13.12.2019
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Godkjenning av omsetning av betain som ny mat
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Omsetning av lakto-N-neotetraose tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
13.12.2019

14.12.2019

14.12.2019
Medisinsk utstyrsforordningen 2017
13.12.2019

12.06.2020

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim
13.12.2019

14.12.2019

17.12.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl.
13.12.2019

14.12.2019

13.03.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribac m.fl.
13.12.2019

14.12.2019

17.12.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl.
13.12.2019

14.12.2019

13.03.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
13.12.2019

14.12.2019

17.12.2019
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser
13.12.2019

07.03.2020

07.04.2020
IMSOC-forordningen om informasjonsstyringssystemet for kontrollvirksomhet på matområdet
13.12.2019

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser
13.12.2019

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse
13.12.2019

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
13.12.2019

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll
13.12.2019

07.04.2020
Godkjenning av L-treonin framstilt av E. coli CGMCC 7.232 som fôrtilsetning for alle dyrearter
13.12.2019

14.12.2019

18.12.2019
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse
13.12.2019

14.12.2019

18.12.2019
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

01.07.2020
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
13.12.2019

14.12.2019

Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett
13.12.2019

14.12.2019

04.03.2020
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke: endringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
31.10.2019

31.10.2019

19.11.2019
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
31.10.2019

01.01.2020

01.01.2020
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
31.10.2019

31.10.2019

Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
31.10.2019

31.10.2019

BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
31.10.2019

31.10.2019

Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
31.10.2019

31.10.2019

Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
25.10.2019

LULUCF-forordningen: inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
25.10.2019

11.03.2020

Statistikk over jernbanetransport (revisjon)
25.10.2019

26.10.2019

Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
25.10.2019

26.10.2019

Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse
25.10.2019

26.10.2019

25.10.2019
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
25.10.2019

26.10.2019

Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
25.10.2019

26.10.2019

Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
25.10.2019

26.10.2019

Harmonisering av frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
25.10.2019

26.10.2019

Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser
25.10.2019

01.01.2020

Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris
25.10.2019

01.03.2021

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel (revisjon)
25.10.2019

01.01.2021

01.03.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019
25.10.2019

26.10.2019

28.10.2019
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
25.10.2019

26.10.2019

Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
25.10.2019

26.10.2019

Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett
25.10.2019

26.10.2019

31.10.2019
Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter
25.10.2019

26.10.2019

Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.10.2019

26.10.2019

06.11.2019
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger
25.10.2019

26.10.2019

06.11.2019
Godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.10.2019

26.10.2019

06.11.2019
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri
25.10.2019

26.10.2019

06.11.2019
Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.10.2019

26.10.2019

06.11.2019
Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring
25.10.2019

26.10.2019

06.11.2019
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet
25.10.2019

26.10.2019

04.03.2020
Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
25.10.2019

26.10.2019

28.10.2019
EUs ordning for sivil beredskap (rescEU): revisjon
27.09.2019

28.09.2019

Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland
27.09.2019

28.09.2019

02.12.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 15.4.2019
27.09.2019

28.09.2019

15.04.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitsnivåer
27.09.2019

28.09.2019

21.11.2019

Sider