Nye EØS-vedtak

Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Felles regler for sivil luftfart: korrigering av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner Nr. 187/2023 32023R0217
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flyplasser: retting av polsk språkversjon Nr. 187/2023 32023R0369
Informasjon om investeringsprodukter: retting av dansk språkversjon av utfyllende bestemmelser Nr. 186/2023 32022R1666
Midlertidig ordning for infrastrukturforetak basert på distribuert blokkjedeteknologi (DLT) Nr. 185/2023 32022R0858
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering Nr. 184/2023 32023R0313
Kapitaldekningsdirektivet: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting Nr. 183/2023 32022R2403
Verdipapirmarkedsdirektivet: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger Nr. 183/2023 32022R2402
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering Nr. 182/2023 32023R0967
Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger: ajourføring 2022 Nr. 181/2023 32022D0810(01)
Biocider: forlengelse av utløpsdatoen for propikonazol til bruk i produkttype 8 Nr. 180/2023 32022D2298
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringsbestemmelser om kravene til overholdelse av god laboratoriepraksis Nr. 179/2023 32023R0183
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over kontrollerte stoffer (2022) Nr. 178/2023 32023R0196
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringsbestemmelser om visse kjøretøyer og oppdatering av programvare Nr. 177/2023 32022R2236
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rosalia’ Nr. 176/2023 32022R2485
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rivierenland’ Nr. 176/2023 32022R2484
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Dehesa Peñalba’ Nr. 175/2023 32022R0317
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering Nr. 173/2023 32020R0405
BNI-forordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om tilbakebetaling av moms Nr. 172/2023 32021R1948
Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser om overføring av data Nr. 171/2023 32021R1179
Statistikk om turisme: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit Nr. 170/2023 32020R1569
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (10. versjon) Nr. 169/2023 32022D2462
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om unntak for bruk bly i aluminiumslegeringer Nr. 169/2023 32023L0544
Rapportering i forbindelse med kvotedirektivet Nr. 168/2023 32022D0919
EU-miljømerke: energieffektivitetskrav Nr. 167/2023 32023D0705
EU miljømerke: gyldighetsperiode for kriterier og krav Nr. 167/2023 32023D0693
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker i kjemisk sektor Nr. 166/2023 32022D2427
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker i tekstilindustrien Nr. 166/2023 32022D2508
Kreftdirektivet (2020) om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser Nr. 165/2023 32022L0431
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014): retting av rumensk språkversjon Nr. 164/2023 32021R0452
Felles regler for sivil luftfart: retting av fransk språkversjon Nr. 163/2023 32022R2502
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av polsk språkversjon Nr. 162/2023 32023R0062
Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk Nr. 161/2023 32022D0179
Bruk av 5 MHz-frekvensbånd: gjennomføringsbestemmelser Nr. 161/2023 32022D2307
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: bestemmelser om klassifiseringssystemet på energiområdet Nr. 160/2023 32022R1214
Konglomeratdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner Nr. 159/2023 32022R2454
Betalingstjenestedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om unntaket på 90 dager for kontotilgang på nett Nr. 158/2023 32022R2360
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om beregning av risikovektede eksponeringsbeløp for kollektive investeringsforetak Nr. 157/2023 32023R0511
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer Nr. 156/2023 32022R2365
Krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr Nr. 155/2023 32019R1784
Krav til miljøvennlig utforming: endringer for datalagringsprodukter, elektriske motorer, kjøleapparater, lyskilder, elektroniske skjermer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler Nr. 154/2023 32021R0341
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon) Nr. 154/2023 32019R2023
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon) Nr. 154/2023 32019R2022
Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk (revisjon) Nr. 154/2023 32019R2019
Krav til miljøvennlig utforming av TV- og PC-skjermer (revisjon) Nr. 154/2023 32019R2021
Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder (revisjon) Nr. 154/2023 32019R2020
Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter Nr. 154/2023 32019R0424
Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til bruk ved direktesalg Nr. 154/2023 32019R2024
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: endringsbestemmelser Nr. 153/2023 32023R0502
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): endringsbestemmelser Nr. 153/2023 32023R0503
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Pregler'/'Osttiroler Pregler' fra Østerrike som alkoholsterk drikk Nr. 152/2023 32022R0248
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Homokháti őszibarack pálinka som alkoholsterk drikk Nr. 152/2023 32022R0380
Offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter for byggevarer: endringsbestemmelser Nr. 151/2023 32023D0424
Godkjenningsperioden for glyfosat forlenget Nr. 150/2023 32022R2364
Fornyet godkjenning av heptamaloksyloglukan som et lavrisikostoff i plantevernmidler Nr. 150/2023 32022R2315
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnitrat Nr. 149/2023 32022D2570
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av seksverdig krom som antikorrosjonsmiddel i gassabsorpsjonsvarmepumper Nr. 148/2023 32023L0171
Godkjenning av tredjeland som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler: Canada Nr. 147/2023 32023D0172
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetselementer på innpakninger for eksport til Storbritannia Nr. 147/2023 32022R0315
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lecitin i kakao- og sjokoladeprodukter Nr. 146/2023 32022R1023
Godkjenning av endrede bruksvilkår for galakto-oligosakkarid som ny mat Nr. 146/2023 32022R1381
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av glykolipider som konserveringsmiddel i drikkevarer Nr. 146/2023 32022R1037
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyvinylpyrrolidon i næringsmidler til medisinske formål Nr. 146/2023 32022R1038
Godkjenning av kjerner fra Jatropha curcas som ny mat Nr. 146/2023 32022R0965
Vilkår for bruk og spesifikasjoner til nikotinamidribosidklorid som ny mat: endringsbestemmelser Nr. 146/2023 32022R1160
Bruksvilkår, merkekrav og spesifikasjoner for det nye næringsmidlet olje fra Calanus finmarchicus: endringsbestemmelser Nr. 146/2023 32022R0966
Bruksvilkår for det nye næringsmiddelet DHA- og EPA-rik olje fra Schizochytrium sp.: endringsbestemmelser Nr. 146/2023 32022R1365
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om typegodkjenning av kollisjonsdataopptakere Nr. 145/2023 32022R0545
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om bruk av ren biodiesel Nr. 144/2023 32022R2383
Sikkerhetsregler for droner: rettelser til portugisisk språkversjon av bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører Nr. 143/2023 32022R0851
Sikkerhet i sivil luftfart: retting av svensk språkversjon Nr. 143/2023 32022R0844
Sikkerhetsregler for flyging med droner: retting av tysk og portugisisk språkversjon Nr. 142/2023 32022R0525
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser om utsettelse av overgangsfrist og ikrafttredelsesdato Nr. 141/2023 32022R0425
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser Nr. 140/2023 32021R1166
EASA-forordningen om flysikkerhet: endringsbestemmelser om ajourføring av henvisninger til Chicagokonvensjonen Nr. 139/2023 32021R1087
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: endringsbestemmelser om datakatalogen og publisering av informasjon Nr. 138/2023 32022R0938
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser om krav til rapportering og meteorologiske tjenester Nr. 137/2023 32021R1338
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til luftfartøy brukt til sports- og rekreasjonsflyging Nr. 136/2023 32022R1360
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: korrigering og endringsbestemmelser Nr. 135/2023 32021R1963
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse og endringsbestemmelser Nr. 134/2023 32021R0700
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om fly som brukes til sports- og rekreasjonsflyging Nr. 133/2023 32022R1361
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om luftfartøy brukt til sports- og rekreasjonsflyging Nr. 132/2023 32022R1358
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: retting av unntaksbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering Nr. 131/2023 32022R1253
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om styringssystemer og systemer for hendelsesrapportering Nr. 130/2023 32022R0203
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering Nr. 129/2023 32022R0201
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører Nr. 128/2023 32022R1254
Felles regler for europeisk luftfart: ajourføring av henvisninger til miljøkrav Nr. 127/2023 32021R1088
Felles regler for sivil luftfart: rettelse til tyske språlversjoner av gjennomføringsbestemmelser om ballong- og seilflygning Nr. 126/2023 32021R1874
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører Nr. 125/2023 32021R0097
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anvendelsen av kravene for å lokalisere et luftfartøy i nød Nr. 124/2023 32022R2203
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om SNOWTAM-rapporten om snø og isforhold på rullebanen Nr. 123/2023 32022R2074
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringer til gjennomføringsbestemmelser om allværsoperasjoner Nr. 122/2023 32022R0208
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om sikkerhet på rullebanen og luftfartsdata Nr. 121/2023 32020R2148
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: oppdaterings- og endringsbestemmelser Nr. 120/2023 32020R0469
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: utsettelse av virkningsdatoer for deler av oppdaterings- og endringsbestemmelser Nr. 120/2023 32020R1177
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om krav til allværsoperasjoner og for opplæring og kontroll av flybesetning Nr. 119/2023 32021R2237
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner Nr. 118/2023 32021R1296
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om kravene til allværsoperasjoner og for instrument- og typeklassifiseringstrening i helikoptre Nr. 117/2023 32021R2227
Rettslig rammeverk for droneoperasjoner (U-space) Nr. 116/2023 32021R0664
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om trafikkstyring i U-space-luftrom Nr. 116/2023 32021R0665
Krav til yting av lufttrafikktjenester: gjennomføringsbestemmelser om bemannet luftfart i U-space Nr. 116/2023 32021R0666