Nye EØS-vedtak

Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet abamektin som aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 16/2024 32023R0515
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av alfakloralose i produkttype 14 Nr. 15/2024 32023D2378
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av basisk kobberkarbonat i produkttype 8 Nr. 15/2024 32023D2380
Biocider: godkjenning av DMPAP i produktgruppe 2 og 4 Nr. 15/2024 32023R2089
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid i produkttypene 8 og 18 Nr. 15/2024 32023D2101
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobberhydroksid i produkttype 8 Nr. 15/2024 32023D2386
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobber(II)oksid i produktgruppe 8 Nr. 15/2024 32023D2100
Biocider: ikke fornyet godkjenning av sølvkobberzeolitt til bruk i produkttype 4 Nr. 15/2024 32023D2377
Endring av frister for DEHP i medisinsk utstyr på Reach vedlegg XIV Nr. 14/2024 32023R2482
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2024-2026) Nr. 13/2024 32023R0731
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser for selvkjørende biler (ADS) Nr. 12/2024 32022R1426
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere Nr. 11/2024 32023R2399
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: denatoniumbenzoat, diuron, etoksazol, metomyl og teflubenzuron Nr. 10/2024 32023R1783
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: nikotin Nr. 9/2024 32023R1536
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: biksafen, cyprodinil, fenheksamid, fenpicoksamid, fenpyroksimat, flutianil, isoksaflutol, mandipropamid, metoksyfenozid og spinetoram Nr. 8/2024 32023R1069
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om fiskeolje, pendimetalin, sauefett og spriotetramat i eller på visse produkter Nr. 8/2024 32023R1049
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for folpet Nr. 8/2024 32023R1042
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om cyantraniliprol Nr. 8/2024 32023R1068
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser Nr. 7/2024 32023R1030
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til import av visse matproduserende dyr og visse varer til konsum - retting av polsk språkversjon Nr. 6/2024 32023R1149
Navnsetting av plantesorter (2021) Nr. 5/2024 32021R0384
Godkjenning av 2-acetylfuran og 2-pentylfuran som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 4/2024 32023R1707
Fornyet godkjenning av et preparat av gjæringsproduktet av Aspergillus oryzae NRRL 458 som fôrtilsetningsstoff for melkekuer Nr. 4/2024 32023R1711
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 4/2024 32023R1705
Fornyet godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff for alle drøvtyggere, katter og hunder, og for purker Nr. 4/2024 32023R1710
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase m.m. som fôrtilsetning til slaktekyllinger, livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter Nr. 4/2024 32023R1713
Status for attapulgite som fôrtilsetningsstoff Nr. 4/2024 32023R1699
Godkjenning av Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter Nr. 4/2024 32023R1709
Fornyet godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase som tilsetningsstoff i fôr til fjørfearter, avvente smågriser, slaktegriser, ammepurker m.fl. Nr. 4/2024 32023R1703
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 23376 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter Nr. 4/2024 32023R1704
Fornyet godkjenning av urea som fôrtilsetningsstoff for drøvtyggere med funksjonell vom Nr. 4/2024 32023R1708
Fornyet godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker Nr. 4/2024 32023R1698
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om virksomheter som holder landdyr og som innsamler, produserer, fremstiller eller lagrer formeringsmateriale Nr. 3/2024 32022R1345
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer Nr. 2/2024 32023R1798
Dyrehelseforordningen: retting av ungarsk språkversjon Nr. 1/2024 32023R1570
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: endringsbestemmelser Nr. 345/2023 32023R2776
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Canelli’ Nr. 344/2023 32023R1327
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Pic Saint-Loup’ Nr. 344/2023 32023R1418
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA Nr. 343/2023 32022D1297
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om systemer for tilsyn i USA Nr. 343/2023 32022D1298
Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser Nr. 342/2023 32020R1148
Kvikksølvforordningen 2017: endringsbestemmelser om midlertidig lagring av flytende kvikksølvavfall Nr. 341/2023 32022R2526
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: oppdateringsbestemmelser Nr. 340/2023 32023R2122
Kvotehandelsdirektivet (ETS): skipsoperatører Nr. 339/2023 32023R2599
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: havner for kontaineromlasting Nr. 338/2023 32023R2297
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av innovasjonsfondet Nr. 337/2023 32023R2537
Kvotedirektivet: modernisering av EU-registerets virkemåte Nr. 336/2023 32023R1642
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser for 2024 Nr. 335/2023 32023D1575
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om den markedsstabiliserende reserven Nr. 335/2023 32023D0852
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser Nr. 335/2023 32023L0959
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser Nr. 335/2023 32023R0957
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon Nr. 334/2023 32023D0136
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser Nr. 334/2023 32023L0958
Digitalmarkedsdirektivet: opphavsrett i det digitale indre marked Nr. 333/2023 32019L0790
Nett- og videresendingsdirektivet: opphavsrett for overføringer og videresendinger av radio og tv-programmer Nr. 332/2023 32019L0789
Statsstøtteregler for grønn og digital omstilling Nr. 331/2023 32023R1315
Statsstøtteregler for grønn og digital omstilling: retting av polsk språkversjon Nr. 330/2023 32023R0917
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: retting av fransk og tysk språkversjon Nr. 329/2023 32023R1152
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser styrket samarbeid med EUs yttergrensebyrå og EUs fiskerikontrollbyrå Nr. 328/2023 32016R1625
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA): endringsbestemmelser Nr. 327/2023 32013R0100
Anerkjennelse av Indias skipsregister Nr. 326/2023 32016D1327
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA Nr. 326/2023 C(2017) 1881
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringsbestemmelser om Bureau Veritas Marine & Offshore SAS Nr. 326/2023
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endret godkjenning av Det norske veritas Nr. 326/2023 32013D0765
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2007): oppheving Nr. 326/2023 32015D0669
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: godkjenning av Polens skipsregister Nr. 326/2023 32009D0728
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv) Nr. 326/2023 32009L0015
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning) Nr. 326/2023 32009R0391
EU-godkjenning av Kroatias skipsregister Nr. 326/2023 32014D0281
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser Nr. 326/2023 32014L0111
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning): gjennomføringsbestemmelser Nr. 326/2023 32014R0788
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser Nr. 326/2023 32014R1355
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2022) Nr. 326/2023 52022XC1207(01)
Anerkjennelse av enkelte organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: DNV GL AS Nr. 326/2023 32021D1227
Anerkjennelse av enkelte organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip Nr. 326/2023 32015D0668
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer i forbindelse med brexit Nr. 326/2023 32019R0492
Investeringer og risikoer: endring og retting av utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger om bærekraft Nr. 325/2023 32023R0363
Investeringer og risikoer: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger om bærekraft Nr. 325/2023 32022R1288
Referanseverdiforordningen 2016: forlengelse av overgangsperioden for referanseverdier fra tredjeland Nr. 324/2023 32023R2222
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringsbestemmelser Nr. 323/2023 32023R1626
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om nye markeder og avanserte økonomier Nr. 322/2023 32022R1622
Kapitalkravsforordningen (CRR): endring av tekniske gjennomføringsstandarder Nr. 321/2023 32022R1994
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå (ELA-forordningen) Nr. 319/2023 32019R1149
Kostnadsoptimalitetsforordningen om bygningers energiytelse Nr. 318/2023 32012R0244
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering av statistikk Nr. 317/2023 32021R1121
EUs regelverk for varer: markedstilsyn og produktsamsvar Nr. 317/2023 32019R1020
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om EU-testanlegg Nr. 317/2023 32022R1267
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis m.fl. i plantevermidler Nr. 316/2023 32023R0689
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aklonifen, ametoktradin m.fl. i plantevernmidler Nr. 316/2023 32023R0918
Biocider: avslag på godkjenning av d-alletrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18 Nr. 315/2023 32023D0470
Biocidforordningen: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 8 Nr. 315/2023 32023D0471
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering (2023) Nr. 315/2023 32023R0464
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om kalsiumoksid i uorganisk gjødsel Nr. 314/2023 32023R0409
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2023) Nr. 313/2023 32023R1766
Godkjenning av vandig etanolekstrakt av Labisia pumila som ny mat Nr. 312/2023 32023R0972
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om etylenoksid Nr. 311/2023 32022R1396
Plastforordningen: godkjenning av bis(2-ethylhexyl)cyclohexane-1,4-dicarboxylate Nr. 310/2023 32023R1627
Bruksbetingelser for lakto-N-neotetraose som ny mat: endringsbestemmelser Nr. 309/2023 32023R1583
Bruksbetingelser for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat: endringsbestemmelser Nr. 309/2023 32023R1581
Bruksbetingelser for 3'-Sialyllaktose natriumsalt av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat: endringsbestemmelser Nr. 309/2023 32023R1582