Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samvirkeevne
27.09.2019

28.09.2019

21.11.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitsnivåer
27.09.2019

28.09.2019

21.11.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom landene
27.09.2019

28.09.2019

21.11.2019
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked i forbindelse med personvernforordningen
27.09.2019

28.09.2019

Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Japan
27.09.2019

28.09.2019

Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon)
27.09.2019

28.09.2019

Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: gjennomføringsbestemmelser om innberetning til ESMA
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om inndata
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: gjennomføringsbestemmelser om maler for samsvarserklæringen
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om åpenhet om og endring av metodikk
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om utforming av utforme etiske retningslinjer
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrollkrav for bidragsytere under tilsyn
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vurdering om administratorer bør anvende bestemte krav
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om referanseverdierklæringen
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om søknader om godkjenning og registrering
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om søknader og meldinger
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om anvendelse av kriterier for vurdering av visse hendelsers innvirkning
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vurdering av visse verdier
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om minstekravet til innhold av samarbeidsavtaler med tredjeland
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vilkår for vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseverdier
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
27.09.2019

Koordinering av offentlige trygdeordninger: utstedelse av bekreftelse angående lovanvendelse
27.09.2019

28.09.2019

Trygdeordninger: bestemmelser om tidspunkt for registrering av elektronisk melding i ESSI-systemet
27.09.2019

28.09.2019

Fornybar energi: godkjenning av av Canadas rapport for reelle utslipp fra produksjon av canolaolje fra raps
27.09.2019

28.09.2019

Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
27.09.2019

28.09.2019

03.10.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Merking av kosmetiske produkter: ordliste over vanlig brukte navn
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP)
27.09.2019

28.09.2019

04.10.2010
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol
27.09.2019

28.09.2019

04.05.2020
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier
27.09.2019

28.09.2019

28.09.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier
27.09.2019

28.09.2019

28.09.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter
27.09.2019

28.09.2019

28.09.2019
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe
27.09.2019

28.09.2019

29.09.2019
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune'
27.09.2019

28.09.2019

28.09.2019
Traktorforordningen 2019: rettelse og endringsbestemmelser
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromukonazol m.fl.
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for buprofezin m.fl.
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl.
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
27.09.2019

07.03.2020

07.04.2020
Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
EU-referansesenter for dyrevelferd
27.09.2019

07.03.2020

07.04.2020
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2019
10.07.2019

01.01.2019

Generelt selskapsrettsdirektiv (kodifisering)
10.07.2019

01.02.2020

Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019
10.07.2019

11.07.2019

01.01.2021
Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer
10.07.2019

11.07.2019

01.01.2021
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: utfyllende bestemmelser om havnelister
10.07.2019

11.07.2019

CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
CO2-utslippsskrav for personbiler: retting
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
10.07.2019

11.07.2019

12.07.2019
Wet lease-forordningen om leie av fly med mannskap
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter
10.07.2019

18.12.2019

20.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøringkrav til strukturerte finansielle instrumenter
10.07.2019

11.07.2019

21.10.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA)
10.07.2019

11.07.2019

21.10.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering av avgifter
10.07.2019

11.07.2019

21.10.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser
10.07.2019

11.07.2019

21.07.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
10.07.2019

11.07.2019

21.07.2019
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring
10.07.2019

01.01.2020

23.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av aktiva og gjeld
10.07.2019

01.01.2020

23.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse ved avvikling
10.07.2019

01.01.2020

23.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av gjeld som stammer fra derivater
10.07.2019

01.01.2020

23.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
10.07.2019

01.01.2020

23.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
10.07.2019

01.01.2020

23.01.2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019
10.07.2019

11.07.2019

06.08.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemelser om tiltak og referansenivåer for begrensning av tilstedeværelsen av akrylamid i matvarer
10.07.2019

11.07.2019

12.07.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
Tillatelse til omsetning av D-ribose som ny mat
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
Tillatelse til utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit
14.06.2019

15.06.2019

Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner
14.06.2019

15.06.2019

Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av tolkning nr. 23 fra IFRIC
14.06.2019

15.06.2019

17.06.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IAS nr. 12 og 23 og IFRS nr. 3 og 11
14.06.2019

15.06.2019

17.06.2019
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
14.06.2019

15.06.2019

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
14.06.2019

15.06.2019

27.06.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for 2019 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
14.06.2019

15.06.2019

27.06.2019
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter
14.06.2019

15.06.2019

Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter
14.06.2019

15.06.2019

Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for bilindustrien
14.06.2019

15.06.2019

Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr
14.06.2019

15.06.2019

Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for offentlig forvaltning
14.06.2019

15.06.2019

Forbrukersamarbeidsforordningen 2017 om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene (revisjon)
14.06.2019

01.07.2020
Veikantkontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om varsling av alvorlige og farlige tekniske feil
14.06.2019

15.06.2019

08.05.2019
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods
14.06.2019

15.06.2019

Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om formater
14.06.2019

15.06.2019

21.11.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitslister
14.06.2019

15.06.2019

21.11.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetsvurderinger av signatur- og seglfremstillingssystemer
14.06.2019

15.06.2019

21.11.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om EUs tillitsmerke
14.06.2019

15.06.2019

21.11.2019
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: rettelse av visse språkutgaver av gjennomføringsbestemmelser
14.06.2019

15.06.2019

Betalingstjenestedirektivet 2015 (PSD 2)
14.06.2019

01.04.2019
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
14.06.2019

Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat
14.06.2019

01.08.2019

01.08.2019
Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
14.06.2019

01.08.2019

01.08.2019
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
14.06.2019

01.08.2019

01.08.2019
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva
14.06.2019

01.08.2019

01.08.2019
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
14.06.2019

01.08.2019

01.08.2019
Trygdeordninger: bestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling
14.06.2019

15.06.2019

Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer
14.06.2019

15.06.2019

15.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg
14.06.2019

15.06.2019

15.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om personell som utfører arbeid på elektriske brytere
14.06.2019

15.06.2019

15.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr
14.06.2019

15.06.2019

15.06.2019
Fluorgassforordningen 2012: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
14.06.2019

15.06.2019

14.12.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen
14.06.2019

15.06.2019

09.04.2019
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
14.06.2019

15.06.2019

17.03.2022
Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
14.06.2019

15.06.2019

Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse)
14.06.2019

15.06.2019

Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
14.06.2019

15.06.2019

14.06.2019
Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
14.06.2019

15.06.2019

14.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatelaget på visse dioder
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til fremstilling av vinduer til laserrør
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretser av typen flip-chip
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU

15.06.2019

14.06.2019
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringsbestemmelser
14.06.2019

15.06.2019

21.01.2020
Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser
14.06.2019

15.06.2019

14.06.2019
Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland
14.06.2019

15.06.2019

17.06.2019
Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat
14.06.2019

15.06.2019

17.06.2019
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
14.06.2019

15.06.2019

05.07.2019
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft
14.06.2019

15.06.2019

14.06.2019
Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak
14.06.2019

15.06.2019

Tidsbegrenset forsøk ved omsetning av såvare av populasjoner av hvete, bygg, havre og mais
14.06.2019

15.06.2019

Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
14.06.2019

15.06.2019

Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter
14.06.2019

15.06.2019

27.06.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe
14.06.2019

15.06.2019

27.06.2019
Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris og slaktegris
14.06.2019

15.06.2019

27.06.2019
Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave
14.06.2019

15.06.2019

Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR): retting av bulgarsk og fransk språkversjon
14.06.2019

15.06.2019

Erklæring om at visse regioner i Italia er fri for storfetuberkulose og storfebrucellose
14.06.2019

15.06.2019

Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hos storfebesetninger
14.06.2019

15.06.2019

Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere: anerkjennelse av Kroatia som sykdomsfri
14.06.2019

15.06.2019

Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Irland
14.06.2019

15.06.2019

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
14.06.2019

15.06.2019

Det europeiske solidaritetskorps
08.05.2019

09.05.2019

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 12
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
08.05.2019

01.06.2019

Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
08.05.2019

01.06.2019

13.05.2019
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
08.05.2019

01.06.2019

13.05.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
08.05.2019

01.06.2019

13.05.2019
Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser
08.05.2019

01.06.2019

17.06.2019
Ansvarsforsikring ved formidling av boliglån
08.05.2019

Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
08.05.2019

01.06.2019

Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner
08.05.2019

01.07.2019
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
08.05.2019

01.06.2019

Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: oppdatering av tekniske bestemmelser
08.05.2019

01.06.2019

Boliglånsdirektivet
08.05.2019

Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
08.05.2019

01.06.2019

21.05.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
08.05.2019

01.06.2019

21.05.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.01.2019

09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
08.02.2019

01.06.2019

09.05.2019
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen m.fl. i plantevermidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
08.05.2019

01.06.2019

01.06.2019
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
08.05.2019

01.06.2019

01.06.2019
Legemiddeldirektivet: utfyllende bestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene
08.05.2019

01.06.2019

09.02.2019
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomysin i matvarer
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksbetingelser for frøolje av allanblackiafrø som ny mat
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
08.05.2019

01.06.2019

10.05.2019
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
08.05.2019

01.06.2019

08.05.2019
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
08.05.2019

01.06.2019

23.05.2019
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter
08.05.2019

01.06.2019

10.05.2019
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia
08.05.2019

01.06.2019

28.04.2020
Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

11.04.2019

20.07.2019
Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

11.04.2019

24.10.2019
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

01.01.2020

17.02.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
11.04.2019

11.04.2019

13.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

11.04.2019

12.04.2019
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

11.04.2019

13.04.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

03.12.2019

01.01.2020

Sider