Nye EØS-vedtak

Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om risikobasert samsvarskontroll og krav til miljøvern Nr. 115/2023 32019R0897
Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser om to nye klasser droner fra tredjeland Nr. 115/2023 32020R1058
Sikkerhetsregler for droner: bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører Nr. 115/2023 32019R0945
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser Nr. 115/2023 32020R0639
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser Nr. 115/2023 32019R1170
Sikkerhetsregler for flyging med droner: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien Nr. 115/2023 32020R0746
Felles regler for sivil luftfart: oppdatering av regelverket for luftfartsoperasjoner og luftdyktighet Nr. 115/2023 32019R1384
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m. Nr. 115/2023 32019R1387
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: erklæring fra ytere av oppstillingsplasstjenester Nr. 115/2023 32020R1234
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om seilfly Nr. 115/2023 32018R1976
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om anerkjennelse av tredjelands sertifisering av piloter Nr. 115/2023 32020R0723
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser Nr. 115/2023 32019R1383
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.: utsettelse av virkningsdatoer Nr. 115/2023 32020R1176
Sikkerhetsregler for flyging med droner Nr. 115/2023 32019R0947
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om flygebesetningssertifikater, treningsorganisasjoner og vedkommende myndighet Nr. 115/2023 32019R1747
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om modulbaserte pilotlisenser for lette luftfartøy Nr. 115/2023 32019R0430
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser Nr. 115/2023 32018R1974
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og elektroniske manualer Nr. 115/2023 32018R1975
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA Nr. 115/2023 32019R2153
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser Nr. 115/2023 32019R0027
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringer og rettelser for tilpasning til satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og Egnos Nr. 115/2023 32020R0570
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører Nr. 115/2023 32019R0133
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser Nr. 115/2023 32020R0359
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser Nr. 115/2023 32020R0208
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører Nr. 115/2023 32020R1159
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om sertifikater til ballongpilot Nr. 115/2023 32020R0357
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om sertifikat til seilflypilot Nr. 115/2023 32020R0358
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gjennomføringsbestemmelser om flysikringsorganisasjoner Nr. 115/2023 32020R0270
EASA-forordningen 2018: sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av EUs flysikkerhetsbyrå Nr. 114/2023 32018R1139
Midlertidige bestemmelser om førerkort utstedt i Ukraina Nr. 113/2023 32022R1280
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser Nr. 112/2023 32021L1717
Maksimale grenseverdier for perfluoralkylstoffer i visse næringsmidler Nr. 111/2023 32022R2388
Markedsordninger for vin: endringer til utfyllende bestemmelser om godkjente ønologiske metoder Nr. 110/2023 32022R0068
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Bolandin' Nr. 110/2023 32022R0841
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Abadía Retuerta' Nr. 110/2023 32022R0842
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon) Nr. 109/2023 32019R0126
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 17 Nr. 108/2023 32022R1491
BNI-forordningen om harmonisering av bruttonasjonalinntekt: utfyllende bestemmelser om verifikasjon Nr. 107/2023 32020R2147
BNI-statistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering Nr. 107/2023 32020R1546
Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering for 2020 Nr. 106/2023 32022D2336
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om Danmark, Frankrike og Sverige Nr. 105/2023 32022D1028
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av visse språkversjoner Nr. 105/2023 32022R1371
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for prosessering av ferrometaller Nr. 104/2023 32022D2110
Nettverket av nasjonale myndigheter for e-helse: endringsbestemmelser om covid-19-mobilapplikasjoner for smittesporing og varsling Nr. 103/2023 32020D1023
Nettverket av nasjonale myndigheter for e-helse: gjennomføringsbestemmelser Nr. 102/2023 32019D1765
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets tilsynsgebyr for transaksjonsregistre i 2021 Nr. 100/2023 32021R0822
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om Sør-Afrika Nr. 99/2023 32022D0900
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India Nr. 99/2023 32022D0901
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbeslutning om sentrale motparter i Chile Nr. 99/2023 32022D0903
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet av rammeregler for sentrale motparter i Indonesia Nr. 99/2023 32022D0899
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet av rammeregler for sentrale motparter i Malaysia Nr. 99/2023 32022D0902
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Israel Nr. 99/2023 32022D0985
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Kina Nr. 99/2023 32022D0984
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter, ESMA, Kommisjonen og andre foretak Nr. 98/2023 32020R1406
Koordinering av trygdeordninger: endringsbestemmelser om omregningskurs Nr. 97/2023 32022D0228(01)
Grensekryssende elkrafthandel: retting av polsk språkversjon Nr. 96/2023 32022R0828
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Hohenloher Birnenbrand og Hohenloher Birnenwasser som alkoholsterke drikker Nr. 95/2023 32022R0888
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: forlengelse av delegert myndighet Nr. 94/2023 32022R0992
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butylhydroksytoluen, Acid Yellow 3, homosalat og HAA299 og retting angående resorcinol Nr. 93/2023 32022R2195
Forlenget godkjenning av rettkjedede sommerfuglferomoner i plantevernmidler Nr. 92/2023 32022R1251
Godkjenning av kitosan som basisstoff i plantevernmidler Nr. 91/2023 32022R0456
Endring av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flubendiamid, L-askorbinsyre, spinetoram og spirotetramat i plantevernmidler Nr. 91/2023 32022R0489
Tilbaketrekking av godkjenningen av isopyrazam som et aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 91/2023 32022R0782
Godkjenning av Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004,som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler Nr. 91/2023 32022R0496
Endring av vilkårene for godkjenning av sulfoksaflor som et aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 90/2023 32022R0686
Fornyet godkjenning av cyazofamid som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler Nr. 90/2023 32022R0383
Fornyet godkjenning av karbondioksid som et aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 90/2023 32022R0437
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis m.fl. i plantevermidler Nr. 90/2023 32022R0378
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 203 i plantevernmidler Nr. 90/2023 32022R0501
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om krav til godkjenning av aktive stoffer som er mikroorganismer Nr. 89/2023 32022R1438
Plantevernmiddelprodukter: endringer til datakrav for plantevernmidler som inneholder mikroorganismer Nr. 89/2023 32022R1440
Plantevernmidler: krav til opplysninger om aktive stoffer og mikroorganismer Nr. 89/2023 32022R1439
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler som inneholder mikroorganismer Nr. 89/2023 32022R1441
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om heksaklorbenzen Nr. 88/2023 32022R2291
Biocider: avslag på godkjenning av metylenditiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 12 Nr. 87/2023 32022D2005
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fra blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med hydrokarbonløsningsmidler til bruk i produkttype 19 Nr. 87/2023 32022R1992
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fra blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med superkritisk karbondioksid til bruk i produkttype 19 Nr. 87/2023 32022R1993
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Preventol A 12 TK 50 Nr. 87/2023 32022D2054
Biocider: godkjenning av L-(+)-melkesyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 6 Nr. 87/2023 32022R2048
Biocider: fornyelse av forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8 Nr. 87/2023 32022R1950
Biocider: oppheving av godkjenningen av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 7 Nr. 87/2023 32022R1990
Biocider: avslag på godkjenning av kloramin B Nr. 86/2023 32022D2327
Biocider: avslag på godkjenning av epsilon-metoflutrin Nr. 86/2023 32022D2326
Biocider: avslag på godkjenning av 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) Nr. 86/2023 32022D2325
Biocider: forlengelse av godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8 Nr. 85/2023 32022D1485
Biocider: forlengelse av godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkttype 8 Nr. 84/2023 32022D1496
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et produkt som inneholder Capsicum oleoresin expeller pressed Nr. 84/2023 32022D1497
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Junior Lotion Nr. 84/2023 32022D1515
Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av DDA-karbonat til bruk i produkttype 8 Nr. 84/2023 32022D1484
Biocider: forlengelse av godkjenningen av akrolein i biocidprodukter av type 12 Nr. 84/2023 32022D1486
Biocider: forlengelse av godkjenningen av etofenproks til bruk i produkter av type 8 Nr. 84/2023 32022D1487
Biocider: forlengelse av godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8 Nr. 84/2023 32022D1488
Biocider: forlengelse av godkjenningen av spinosad til bruk i produkter av type 18 Nr. 84/2023 32022D1489
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Spray Nr. 84/2023 32022D1494
Biocider: forlengelse av godkjenningen av medetomidin til bruk i produkttype 21 Nr. 84/2023 32022D1495
Gjødselforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om effektivitets- og sikkerhetskriterier for bruk av biprodukter Nr. 83/2023 32022R0973
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om produkter som inneholder EU-gjødselprodukter som inneholder hemmende forbindelser og etterbehandling av biorester Nr. 82/2023 32022R1519
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om gjenvunnet materiale av høy renhet som komponent i gjødselvarer Nr. 81/2023 32022R1171
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organisk gjødsel produsert av askebaserte materialer Nr. 80/2023 32021R2087
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk gjødsel produsert av biokull og og andre pyrifikasjons- og gassifikasjonsmaterialer Nr. 80/2023 32021R2088