Nye EØS-vedtak

Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon) Nr. 109/2023 32019R0126
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 17 Nr. 108/2023 32022R1491
BNI-statistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering Nr. 107/2023 32020R1546
BNI-forordningen om harmonisering av bruttonasjonalinntekt: utfyllende bestemmelser om verifikasjon Nr. 107/2023 32020R2147
Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering for 2020 Nr. 106/2023 32022D2336
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om Danmark, Frankrike og Sverige Nr. 105/2023 32022D1028
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av visse språkversjoner Nr. 105/2023 32022R1371
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for prosessering av ferrometaller Nr. 104/2023 32022D2110
Nettverket av nasjonale myndigheter for e-helse: endringsbestemmelser om covid-19-mobilapplikasjoner for smittesporing og varsling Nr. 103/2023 32020D1023
Nettverket av nasjonale myndigheter for e-helse: gjennomføringsbestemmelser Nr. 102/2023 32019D1765
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets tilsynsgebyr for transaksjonsregistre i 2021 Nr. 100/2023 32021R0822
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India Nr. 99/2023 32022D0901
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbeslutning om sentrale motparter i Chile Nr. 99/2023 32022D0903
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet av rammeregler for sentrale motparter i Indonesia Nr. 99/2023 32022D0899
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Israel Nr. 99/2023 32022D0985
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet av rammeregler for sentrale motparter i Malaysia Nr. 99/2023 32022D0902
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Kina Nr. 99/2023 32022D0984
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om Sør-Afrika Nr. 99/2023 32022D0900
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter, ESMA, Kommisjonen og andre foretak Nr. 98/2023 32020R1406
Koordinering av trygdeordninger: endringsbestemmelser om omregningskurs Nr. 97/2023 32022D0228(01)
Grensekryssende elkrafthandel: retting av polsk språkversjon Nr. 96/2023 32022R0828
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Hohenloher Birnenbrand og Hohenloher Birnenwasser som alkoholsterke drikker Nr. 95/2023 32022R0888
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: forlengelse av delegert myndighet Nr. 94/2023 32022R0992
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butylhydroksytoluen, Acid Yellow 3, homosalat og HAA299 og retting angående resorcinol Nr. 93/2023 32022R2195
Forlenget godkjenning av rettkjedede sommerfuglferomoner i plantevernmidler Nr. 92/2023 32022R1251
Godkjenning av kitosan som basisstoff i plantevernmidler Nr. 91/2023 32022R0456
Endring av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flubendiamid, L-askorbinsyre, spinetoram og spirotetramat i plantevernmidler Nr. 91/2023 32022R0489
Tilbaketrekking av godkjenningen av isopyrazam som et aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 91/2023 32022R0782
Godkjenning av Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004,som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler Nr. 91/2023 32022R0496
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 203 i plantevernmidler Nr. 90/2023 32022R0501
Endring av vilkårene for godkjenning av sulfoksaflor som et aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 90/2023 32022R0686
Fornyet godkjenning av cyazofamid som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler Nr. 90/2023 32022R0383
Fornyet godkjenning av karbondioksid som et aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 90/2023 32022R0437
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis m.fl. i plantevermidler Nr. 90/2023 32022R0378
Plantevernmiddelprodukter: endringer til datakrav for plantevernmidler som inneholder mikroorganismer Nr. 89/2023 32022R1440
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om krav til godkjenning av aktive stoffer som er mikroorganismer Nr. 89/2023 32022R1438
Plantevernmidler: krav til opplysninger om aktive stoffer og mikroorganismer Nr. 89/2023 32022R1439
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler som inneholder mikroorganismer Nr. 89/2023 32022R1441
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om heksaklorbenzen Nr. 88/2023 32022R2291
Biocider: fornyelse av forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8 Nr. 87/2023 32022R1950
Biocider: oppheving av godkjenningen av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 7 Nr. 87/2023 32022R1990
Biocider: avslag på godkjenning av metylenditiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 12 Nr. 87/2023 32022D2005
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fra blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med hydrokarbonløsningsmidler til bruk i produkttype 19 Nr. 87/2023 32022R1992
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fra blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med superkritisk karbondioksid til bruk i produkttype 19 Nr. 87/2023 32022R1993
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Preventol A 12 TK 50 Nr. 87/2023 32022D2054
Biocider: godkjenning av L-(+)-melkesyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 6 Nr. 87/2023 32022R2048
Biocider: avslag på godkjenning av kloramin B Nr. 86/2023 32022D2327
Biocider: avslag på godkjenning av epsilon-metoflutrin Nr. 86/2023 32022D2326
Biocider: avslag på godkjenning av 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) Nr. 86/2023 32022D2325
Biocider: forlengelse av godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8 Nr. 85/2023 32022D1485
Biocider: forlengelse av godkjenningen av etofenproks til bruk i produkter av type 8 Nr. 84/2023 32022D1487
Biocider: forlengelse av godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8 Nr. 84/2023 32022D1488
Biocider: forlengelse av godkjenningen av spinosad til bruk i produkter av type 18 Nr. 84/2023 32022D1489
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Spray Nr. 84/2023 32022D1494
Biocider: forlengelse av godkjenningen av medetomidin til bruk i produkttype 21 Nr. 84/2023 32022D1495
Biocider: forlengelse av godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkttype 8 Nr. 84/2023 32022D1496
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et produkt som inneholder Capsicum oleoresin expeller pressed Nr. 84/2023 32022D1497
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Junior Lotion Nr. 84/2023 32022D1515
Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av DDA-karbonat til bruk i produkttype 8 Nr. 84/2023 32022D1484
Gjødselforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om effektivitets- og sikkerhetskriterier for bruk av biprodukter Nr. 83/2023 32022R0973
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om produkter som inneholder EU-gjødselprodukter som inneholder hemmende forbindelser og etterbehandling av biorester Nr. 82/2023 32022R1519
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om gjenvunnet materiale av høy renhet som komponent i gjødselvarer Nr. 81/2023 32022R1171
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av utfelte fosfatsalter og derivater Nr. 80/2023 32021R2086
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organisk gjødsel produsert av askebaserte materialer Nr. 80/2023 32021R2087
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk gjødsel produsert av biokull og og andre pyrifikasjons- og gassifikasjonsmaterialer Nr. 80/2023 32021R2088
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere Nr. 79/2023 32022R1362
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om kontroll av forurensende stoffer i mat Nr. 78/2023 32022R0931
Kontroll med animalske produkter: nasjonale kontrollplaner Nr. 78/2023 32022R0932
Gjødselforordningen 2019 Nr. 77/2023 32019R1009
Gjødselforordningen 2019: utseende på etiketten på gjødselvarer Nr. 77/2023 52021XC0407(04)
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Slovakia Nr. 77/2023 32020D1205
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Ungarn Nr. 77/2023 32020D1184
Gjødselforordningen 2019: ajourføring av vedleggene Nr. 77/2023 32021R1768
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Danmark Nr. 77/2023 32020D1178
Utpeking av EUs referanselaboratorium for Rift Valley-feber Nr. 76/2023 32022R2304
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler Nr. 75/2023 32023R0410
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: verdier for 2020 og beregning av verdier for 2021-2024 Nr. 74/2023 32022D2087
Gruppefritak for spesialiseringsavtaler: forlengelse Nr. 73/2023 32022R2456
Gruppefritak for forsknings- og utviklingsavtaler: forlengelse Nr. 73/2023 32022R2455
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området (sikkerhetslisten) pr. 23.11.2022 Nr. 72/2023 32022R2295
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 1.6.2022 Nr. 71/2023 32022R0862
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: retting av svensk språkversjon Nr. 70/2023 32022R2345
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser Nr. 69/2023 32022R1174
Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS) Nr. 68/2023 32021R2082
Rapporteringsforordning om hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om den europeiske risikoklassifiseringen Nr. 68/2023 32020R2034
Etterforsking og forebygging av flyulykker: retting av visse språkversjoner av bestemmelser om liste over tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering av hendelser Nr. 67/2023 32022R0003
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: gjennomføringsbestemmelser om risikoklassifisering Nr. 66/2023 32022R0695
Teknisk kontroll av motorkjøretøy: gjennomføringsbestemmelser Nr. 65/2023 32019R0621
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser Nr. 64/2023 32022L2407
Policygruppe (RSPG) for frekvensforvaltning (2019) Nr. 63/2023 32019D0612(01)
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om regimet for dekningshandel Nr. 61/2023 32022R1930
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten for visse typer kontrakter Nr. 60/2023 32023R0315
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til visse overgangen til nye referanseverdier som anvendes i visse OTC-derivatkontrakter Nr. 60/2023 32022R0750
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer Nr. 60/2023 32023R0314
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre Nr. 59/2023 32022R1859
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Colombia Nr. 58/2023 32022D1683
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Taiwan Nr. 58/2023 32022D1684
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): endringer til utfyllende bestemmelser overgang til nye referanseverdier for visse OTC-derivatkontrakter Nr. 57/2023 32022R0749
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om 2022-oppdateringen av taksonomien for det elektroniske rapporteringsformatet Nr. 56/2023 32022R2553
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om informasjonskrav til søknader om tillatelse som kredittinstitusjon Nr. 55/2023 32022R2580