Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1148 av 31. juli 2020 om fastsettelse av metode og tekniske spesifikasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/792 om harmoniserte konsumprisindekser og boligprisindekser

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1148 of 31 July 2020 laying down the methodological and technical specifications in accordance with Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament and of the Council as regards harmonised indices of consumer prices and the house price index

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 6.7.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2020)

Sammendrag av innhold
Formålet med forordningen er å fastslå metode og tekniske forhold vedrørende den harmoniserte konsumprisindeks (HKPI) og boligprisindeks (HPI) innenfor rammene gitt av basisrettsakten, forordning (EU) 2016/762. Detaljert metode for HKPI og HPI har tidligere vært regulert av i alt 20 forordninger knyttet til basisrettsakten. Denne implementerende forordningen sammen med basisrettsakten erstatter og integrerer dermed innholdet fra disse forordningene i en samlet forordning.

Forordningen inneholder en rekke definisjoner som styrer beregning av HKPI. Videre beskriver forordningen hvordan vekter skal beregnes, utvalgstrekking samt behandling av prisobservasjoner, erstatningsvarer kvalitetsjustering, rabatter med mere. Forordningen beskriver også under hvilke forhold reviderte prisindekser skal publiseres og rapporteres til Eurostat. Forordningen fastslår også metode for å beregne HKPI med konstante avgifter (HKPI-CT), hvilke forbrukstyper som skal dekkes av boligprisindeksen og selveieres boligkonsum innenfor HKPI.

Forordningen fastslår at vektene for HKPI skal beregnes basert på utgiftsandeler fra nasjonalregnskapet. Forordningens vedlegg beskriver hva utgifter til privat konsum basert på nasjonalregnskapet (i henhold til «European System of National Accounts» – ESA2010) omfatter og som videre skal brukes til å spesifisere vektene (utgiftsandelene) brukt i HKPI, samt evaluering av kvaliteten på disse.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet av utformingen av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvensene ansees å være begrensede og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelige budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.07.2020
Anvendelsesdato i EU
24.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet