Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: godkjenning av Polens skipsregister

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/728/EF av 30 september 2009 om ubegrenset anerkjennelse i EU av Det polske skipsregister

Commission Decision 2009/728/EC of 30 September 2009 extending without limitations the Community recognition of the Polish Register of Shipping

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 19.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.5.2017)

Sammendrag av innhold
Ved beslutning 2006/660/EF ga Kommissionen en begrenset anerkjennelse av klasseselskapet Polish Register of Shipping (PRS) for en periode på tre år. Med bistand fra European Safety Agency (EMSA) gjennomførte EU-Kommisjonen inspeksjoner i 2007 og 2009, og Kommisjonen vurderte og kom til at PRS oppfylte minimumskriteriene for varig anerkjennelse. Status som anerkjent organisasjon ble gitt i beslutning 2009/728/EF av 30. september 2009.

Før Kommisjonen traff sin beslutning ble forslag til beslutning forelagt medlemsstatene i komitéen for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) i tråd med de prosessuelle bestemmelsene i forordning 391/2009.

Forordning 391/2009 er under vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen, og beslutningen om anerkjennelse vil kunne innlemmes i EØS-avtalen samtidig.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten utløser ingen behov for nasjonal implementering. Det er en forutsetning for delegasjon av oppgaver til klasseselskaper for medlemsstater i EU/EØS at vedkommende klasseselskap har status som anerkjent organisasjon. Beslutningen gir medlemsstatene anledning til å inngå slik avtale med PRS.

Det er 12 organisasjoner som har status som anerkjent på EU-nivå. Norge har pr. i dag klasseavtale med 6 organisasjoner.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten springer ut av forordning 391/2009, og er EØS relevant og akseptabel under forutsetning om at 391/2009 innlemmes i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.09.2009
Anvendelsesdato i EU
30.09.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet