Anerkjennelse av enkelte organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/668 av 24. april 2015 om endring av anerkjennelse av enkelte organisasjoner i henhold til artikkel 16 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 391/2009

Commission Implementing Decision (EU) 2015/668 of 24 April 2015 on amending the recognitions of certain organisations in accordance with Article 16 of Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.5.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.5.2016)

Sammendrag av innhold
I henhold til direktiv 94/57/EF med senere endringer, og nå gjennom 391/2009 og 2009/15 er det Kommisjonen som godkjenner klasseselskap. Godkjenningen skjer i form av en beslutning. EFTA landene har nå besluttet at disse beslutningene og skal innlemmes i EØS avtalen. Dette gjelder både tidligere beslutninger og fremtidige, samt oversiktslisten av godkjente klasselskap som publiseres.

I henhold til forordning 391/2009 artikkel 16 har Kommisjonen gjennomgått listen av organisasjoner anerkjent i EU (regogniced organisations / RO) for inspeksjon og sertifisering av skip. Gjennomgangen avdekket at enkelte av organisasjonene har gjort selskapsrettslige endringer som gjør at statusen som anerkjent organisasjon formelt avviker fra den juridiske enheten som utfører inspeksjonene og sertifiseringen. Dette gjelder Lloyd's Register of Shipping (LR), Korean Register of Shipping (KR), Nippon Kaiji Kyokai (NK) og Registro Italiano Navale (RINA). Kommisjonen har vurdert at de organisatoriske endringene ikke har betydning for organisasjonenes evner til utføre oppgavene som RO, og kommisjonsbeslutningen reparerer avviket mellom juridisk enhet og inspiserende- og sertifiserende enhet.

Alle disse organisasjonene ble anerkjent etter direktiv 94/57/EC som i EU senere er erstattet av direktiv 2009/15 og forordning 391/2009.

Merknader
Kommisjonsbeslutningen reparerer feil ved formalia, og får ingen øvrige praktiske, rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen har vært behandlet i COSS (Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships) hvor EU- og EØS-stater deltar, og berørte klasseselskaper har vært hørt i forkant av beslutningen.

Vurdering
Det er Kommisjonen som godkjenner («recognises») klasseselskapene gjennom en beslutning rettet mot medlemslandene, der det slås fast at statene kan benytte seg av en navngitt organisasjon (en RO – recognised organisation). Beslutningene publiseres i Official Journal. Etter en beslutning av EFTA landene i underkomite II og V skal man for å sikre en konsistent håndtering av godkjenningene innlemme alle de godkjenninger som er truffet i medhold av direktiv 94/57/EF i EØS-avtalen, samt alle beslutninger som er og vil bli truffet i medhold av forordning 391/2009.

Beslutningen og den påfølgende liste er EØS relevant og akseptabel

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.04.2015
Anvendelsesdato i EU
19.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet