Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endret godkjenning av Det norske veritas

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2013/765 av 13. desember 2013 som endrer anerkjennelsen av Det norske veritas i henhold til forordning (EF) nr. 391/2009 om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip

Commission Implementing Decision 2013/765/EU of 13 December 2013 amending the recognition of Det Norske Veritas pursuant to Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council on common rules and standards for ship inspection and survey organisations

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 19.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.5.2017)

Sammendrag av innhold
Det Norske Veritas (DNV) og tyske Germanischer Lloyd fusjonerte den 12. september 2013. Begge klasseselskapene har gjennom enhetene "DNV AS" og "Germanischer Lloyd SE" hatt status som anerkjent organisasjon i EU siden 1995 i henhold til direktiv 94/57/EC, som senere er erstattet av direktiv 2009/15/EU og forordning 391/2009. Beslutning 2013/765 er hjemlet i forordning 391/2009, og endrer juridisk enhet for godkjenningen av "DNV AS" til "DNV GL AS". Samtidig opphørte anerkjennelsen av Germanischer Lloyd SE.

Forslag til beslutning ble forelagt medlemsstatene i komitéen for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) i tråd med de prosessuelle bestemmelsene i forordning 391/2009.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen er en naturlig følge av fusjonen, og får ingen øvrige rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Beslutningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2013
Anvendelsesdato i EU
17.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet