Anerkjennelse av Indias skipsregister

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1327 av 1. august 2016 om innvilgelse av EU-anerkjennelse av "The Indian Register of Shipping" i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 391/2009 om felles reglelverk og standarder for organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1327 of 1 August 2016 granting EU recognition to the Indian Register of Shipping in accordance with Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council on common rules and standards for ship inspection and survey organisations

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 21.10.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.10.2016)

Sammendrag av innhold
I henhold til forordning 391/2009 anmodet Belgia den 17. desember 2012 om anerkjennelse av Indian Register of Shipping (IRCLASS) som anerkjent organisasjon i relasjon til regelverket for klasseselskaper i EU. Med bistand fra European Safety Agency (EMSA) har EU-Kommisjonen vurdert og kommet til at IRCLASS oppfyller minimumskriteriene. Status som anerkjent organisasjon er gitt i beslutning 2016/1327 av 1. august 2016.

Før Kommisjonen traff sin beslutning ble forslag til beslutning forelagt medlemsstatene i komitéen for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) i tråd med de prosessuelle bestemmelsene i forordning 391/2009.

Forordning 391/2009 er under vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen, og besluntingen om å anerkjenne IRCLASS vil kunne innlemmes i EØS avtalen samtidig.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten utløser ingen behov for nasjonal implementering. Det er en forutsetning for delegasjon av oppgaver til klasseselskaper for medlemsstater i EU/EØS at vedkommende klasseselskap har status som anerkjent organisasjon. Beslutning 2016/1327 gir medlemsstatene anledning til å inngå slik avtale med IRCLASS.

Det er 12 organisasjoner som har status som anerkjent på EU-nivå. Norge har pr. i dag klasseavtale med 6 organisasjoner.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten springer ut av forordning 391/2009, og er EØS relevant og akseptabel under forutsetning om at 391/2009 innlemmes i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.08.2016
Anvendelsesdato i EU
23.08.2016

Norgenorge-flagg
Informasjon fra departementet