EU-godkjenning av Kroatias skipsregister

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/281/EU av 14. mai 2014 om EU-godkjenning av Kroatias skipsregister i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 391/2009 om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og om relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjoner

Commission Implementing Decision 2014/281/EU of 14 May 2014 granting EU recognition to the Croatian Register of Shipping pursuant to Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council on common rules and standards for ship inspection and survey organisations

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 12.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
I henhold til forordning 391/2009 anmodet Kroatia den 23. juli 2010 EU-Kommisjonen om å vurdere anerkjennelse av klasseselskapet Croatian Register of Shipping (CRS). Prosessen med å vurdere CRS startet dermed forut for landets EU-medlemsskap, men Kroatiske myndigheter sendte som EU-medlem ny formell anmodning den 25. februar 2014. Med bistand fra European Safety Agency (EMSA) har EU-Kommisjonen vurdert og kommet til at CRS oppfyller minimumskriteriene, og beslutning 2014/281 gir CRS status som anerkjent organisasjon med virkning fra 5. juni 2014.

Før Kommisjonen traff sin beslutning ble forslag til beslutning forelagt medlemsstatene i komitéen for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) i tråd med de prosessuelle bestemmelsene i forordning 391/2009.

Forordning 391/2009 er under vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen, og beslutningen om anerkjennelse vil kunne innlemmes i EØS-avtalen samtidig.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten utløser ingen behov for nasjonal implementering. Det er en forutsetning for delegasjon av oppgaver til klasseselskaper for medlemsstater i EU/EØS at vedkommende klasseselskap har status som anerkjent organisasjon. Beslutningen gir medlemsstatene anledning til å inngå slik avtale med CRS.

Det er 12 organisasjoner som har status som anerkjent på EU-nivå. Norge har pr. i dag klasseavtale med 6 organisasjoner.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten springer ut av forordning 391/2009, og er EØS-relevant og akseptabel under forutsetning av at 391/2009 innlemmes i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.05.2014
Anvendelsesdato i EU
05.06.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet