Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over gjenvinningsanlegg
08.02.2019

09.02.2019

Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om opphuggingssertifikatet
08.02.2019

09.02.2019

Skipsgjenviningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen
08.02.2019

09.02.2019

06.12.2018
Skipsgjenvinningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om listen over anlegg
08.02.2019

09.02.2019

Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start
08.02.2019

09.02.2019

06.12.2018
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om sertifikatet om farlige materialer
08.02.2019

09.02.2019

CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
08.02.2019

09.02.2019

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering
08.02.2019

09.02.2019

Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
08.02.2019

03.12.2020

15.02.2019
Formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
08.02.2019

01.01.2020

01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift
08.02.2019

01.01.2020

01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester
08.02.2019

01.01.2020

01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland
08.02.2019

01.01.2020

01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør
08.02.2019

01.01.2020

01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger
08.02.2019

01.01.2020

01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser
08.02.2019

01.01.2020

01.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre
08.02.2019

01.01.2020

23.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om beskrivelsen av avtaler om konsernintern finansiell støtte
08.02.2019

01.01.2020

23.01.2020
Verdipapirsentralforordningen
08.02.2019

01.01.2020

01.01.2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2017
08.02.2019

09.02.2019

12.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2016-30.3.2017
08.02.2019

09.02.2019

12.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.-30.12.2017
08.02.2019

09.02.2019

12.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2017
08.02.2019

09.02.2019

12.02.2019
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Kroatia om drivhusgassutslipp fra dyrking av raps
08.02.2019

09.02.2019

Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

12.02.2019
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler
08.02.2019

11.02.2019
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Vilkår for godkjenning av fenazaquin i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
08.02.2019

09.02.2019

08.02.2019
Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium
08.02.2019

09.02.2019

08.02.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder etylbutylacetyl-aminopropionat
08.02.2019

09.02.2019

08.02.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8
08.02.2019

09.02.2019

08.02.2019
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer)
08.02.2019

09.02.2019

13.02.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Unionslisten for ny mat: rettelse
08.02.2019

09.02.2019

14.02.2019
Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
08.02.2019

09.02.2019

14.02.2019
Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
08.02.2019

09.02.2019

14.02.2019
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat
08.02.2019

09.02.2019

14.02.2019
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat
08.02.2019

09.02.2019

14.02.2019
Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat
08.02.2019

09.02.2019

14.02.2019
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl.
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Tilbakekalling av utnevnelse av et europeisk referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter
08.02.2019

09.02.2019

Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Sorghum spp.
08.02.2019

09.02.2019

Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth
08.02.2019

09.02.2019

Forlenget godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin
08.02.2019

09.02.2019

12.02.2019
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

01.01.2021
Skipsopphuggingsforordningen: endringsbestemmelser om søknader for anlegg i tredjeland
05.12.2018

06.12.2018

Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

27.06.2019
Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter
05.12.2018

01.08.2019

01.08.2019
Skipsgjenvinningsforordningen
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
05.12.2018

06.12.2018

03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Australia
05.12.2018

06.12.2018

03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
05.12.2018

06.12.2018

03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
05.12.2018

06.12.2018

03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
05.12.2018

06.12.2018

03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
05.12.2018

06.12.2018

14.06.2019
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser
05.12.2018

06.12.2018

Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av tillegg til prospekter
05.12.2018

06.12.2018

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan
05.12.2018

01.08.2019

24.09.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia
05.12.2018

01.08.2019

24.09.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Etiopia
05.12.2018

01.08.2019

24.09.2019
Pengeoverføringsforordningen 2015 (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger
05.12.2018

01.08.2019

09.08.2019
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015
05.12.2018

01.08.2019

15.10.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler
05.12.2018

01.08.2019

24.09.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2018
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Omnibus II-direktivet 2014 om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet
05.12.2018

01.08.2019

Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om ytelser i visse land
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Skipsutstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk merking
05.12.2018

06.12.2018

14.12.2018
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av festeanordninger som skal hindre fallulykker fra stor høyde
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer
05.12.2018

01.08.2019

Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18
05.12.2018

06.12.2018

05.12.2018
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18
05.12.2018

06.12.2018

05.12.2018
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8
05.12.2018

06.12.2018

05.12.2018
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
05.12.2018

06.12.2018

07.12.2018
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering (2018)
05.12.2018

06.12.2018

22.01.2019
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av begrepet 'lignende legemiddel'
05.12.2018

06.12.2018

08.05.2019
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for 'solventnaphtha, lett aromatisk'
05.12.2018

06.12.2018

05.12.2018
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer
05.12.2018

06.12.2018

05.12.2018
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Tillatelse til omsetning av tørkede deler av Hoodia parviflora som vokser over bakken som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Tillatelse til omsetning av 1-metylnikotinamidklorid som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

Tillatelse til omsetning av pyrroloquinolin-quinon-dinatriumsalt som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxathin som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet sopp som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
05.12.2018

06.12.2018

Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

01.01.2019
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

11.12.2018
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP)
05.12.2018

06.12.2018

18.01.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for fremmedstoffer i fôr og mat
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for mindre utbredte grisearter til slakt og avl
05.12.2018

06.12.2018

18.12.2018
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for slakte- og livkylling
05.12.2018

06.12.2018

18.12.2018
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter
05.12.2018

06.12.2018

18.12.2018
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom
05.12.2018

06.12.2018

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
05.12.2018

06.12.2018

Europeisk rammeverk for lærlinger
26.10.2018

27.10.2018

Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av observasjonslisten for stoffer i vann
26.10.2018

27.10.2018

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018
26.10.2018

27.10.2018

27.06.2018
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: retting av polsk språkutgave
26.10.2018

27.10.2018

Automatisk validering av flybesetningssertifikater og opplæring i start og landing
26.10.2018

27.10.2018

30.10.2018
Tekniske forskrifter for fartøy på innlangs vannveier: endringsbestemmelser
26.10.2018

27.10.2018

Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser
26.10.2018

01.01.2020

01.07.2017
Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD)
26.10.2018

Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsdato
26.10.2018

Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2018
26.10.2018

27.10.2018

29.10.2018
Utslippsgrenser for og typegodkjenning av motorer til mobile ikke-veigående maskiner: retting av estisk språkversjon
26.10.2018

01.08.2020

Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff
26.10.2018

27.10.2018

30.10.2018
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser
26.10.2018

27.10.2018

Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta
26.10.2018

27.10.2018

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9
21.09.2018

22.09.2018

26.09.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40
21.09.2018

22.09.2018

26.09.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebasert betaling
21.09.2018

22.09.2018

26.09.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12
21.09.2018

22.09.2018

Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22
21.09.2018

22.09.2018

26.09.2018
Statistikk om plantevernmidler: ajourføring 2017
21.09.2018

22.09.2018

Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
21.09.2018

22.09.2018

01.01.2021
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021
21.09.2018

22.09.2018

01.01.2021
Statistikk om inntekts- og levekår: gjennomføringsbestemmelser for 2018
21.09.2018

22.09.2018

01.01.2021
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019
21.09.2018

22.09.2018

01.01.2021
Europeiske arbeidskraftundersøkelse 2019: tekniske spesifikasjoner
21.09.2018

22.09.2018

01.01.2021
Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser
21.09.2018

22.09.2018

Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2017
21.09.2018

22.09.2018

01.01.2021
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser
21.09.2018

01.08.2020

Harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om utvidelse til 1427-1517 MHz
21.09.2018

22.09.2018

Harmonisert bruk av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om tingenes internett
21.09.2018

22.09.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilordning av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer til en objektiv skala
21.09.2018

22.09.2018

20.09.2019
Tiltak mot misbruk av utgangsstoffer til sprengstoff
21.09.2018

22.09.2018

Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom
21.09.2018

22.09.2018

18.11.2019
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Avslag på godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4
21.09.2018

22.09.2018

21.09.2018
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1, 5 og 6
21.09.2018

22.09.2018

21.09.2018
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10
21.09.2018

22.09.2018

21.09.2018
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkttype 3
21.09.2018

22.09.2018

21.09.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse for sandwichpaneler med metallkledning for bruk i bærende konstruksjoner
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Konsultasjonsprosess for beslutning om ny mat-status
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 1209
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
21.09.2018

22.09.2018

27.09.2018
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilers beregnet for Danmark
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Europeisk år for kulturarv 2018
06.07.2018

07.07.2018

EUs statistikkprogram 2013-2020 (forlengelse)
06.07.2018

07.07.2018

Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2018
06.07.2018

07.07.2018

01.01.2021
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2019-2021
06.07.2018

07.07.2018

01.01.2021
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
06.07.2018

07.07.2018

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabilisitetsreserve
06.07.2018

07.07.2018

Økologisk tilstand under vanndirektivet: interkalibrering fase III
06.07.2018

07.07.2018

28.06.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til innendørs renholdstjenester
06.07.2018

07.07.2018

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse
06.07.2018

07.07.2018

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: forlengelse av gyldighetsperioden
06.07.2018

07.07.2018

EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg
06.07.2018

07.07.2018

Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (4. liste)
06.07.2018

07.07.2018

21.08.2018
Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester over landegrensene
06.07.2018

Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: anerkjennelse av Singapores standarder
06.07.2018

07.07.2018

01.02.2018
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman
06.07.2018

07.07.2018

Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei
06.07.2018

07.07.2018

Personvernforordningen 2016 (GDPR)
06.07.2018

20.07.2018

20.07.2018
Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet
06.07.2018

01.01.2020

Bredbåndsdirektivet: reduserte kostnader ved utbygging av høyhastighets elektroniske kommunikasjonsnettverk
06.07.2018

01.07.2020

Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser i 2018
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer: endringsbestemmelser
06.07.2018

07.07.2018

01.07.2018
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Australia om drivhusgassutslipp fra produksjon av canolaolje fra raps
06.07.2018

07.07.2018

Krav til miljøvennlig utforming av produkter til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og bruksvannoppvarming
06.07.2018

07.07.2018

21.08.2018
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking
06.07.2018

07.07.2018

14.12.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringer til listen
06.07.2018

07.07.2018

Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon
06.07.2018

07.07.2018

08.08.2018
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler
06.07.2018

07.07.2018

06.08.2018
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler
06.07.2018

07.07.2018

06.08.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
06.07.2018

07.07.2018

06.08.2018
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
06.07.2018

07.07.2018

06.08.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler
06.07.2018

07.07.2018

06.08.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler
06.07.2018

07.07.2018

06.08.2018
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018)
06.07.2018

07.07.2018

20.08.2018
Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens
06.07.2018

07.07.2018

10.07.2018
Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat
06.07.2018

07.07.2018

10.07.2018
Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat
06.07.2018

07.07.2018

10.07.2018
Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat
06.07.2018

07.07.2018

10.07.2018
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat
06.07.2018

07.07.2018

10.07.2018
Unionslisten over ny mat
06.07.2018

07.07.2018

10.07.2018
Krav til innhold i søknader om ny mat
06.07.2018

07.07.2018

10.07.2018
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger
06.07.2018

07.07.2018

10.07.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylfettsyreestere
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
06.07.2018

07.07.2018

01.01.2019
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
06.07.2018

07.07.2018

15.11.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper
06.07.2018

07.07.2018

26.07.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter
06.07.2018

07.07.2018

26.07.2018
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling
06.07.2018

07.07.2018

26.07.2018
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
06.07.2018

07.07.2018

29.08.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser
06.07.2018

07.07.2018

26.07.2018
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter
06.07.2018

07.07.2018

26.07.2018
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff
06.07.2018

07.07.2018

26.07.2018
Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer og ti års godkjenning for et koksidiostatikum
06.07.2018

07.07.2018

Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse
06.07.2018

07.07.2018

26.07.2018
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker
06.07.2018

07.07.2018

26.07.2018
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler
06.07.2018

07.07.2018

26.07.2018
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018

Sider