Nye EØS-vedtak

Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Cybersikkerhetsforordningen Nr. 22/2023 32019R0881
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet Nr. 21/2023 32016L1148
Informasjon om investeringsprodukter: endringer til utfyllende bestemmelser om forlengelse av overgangsordning Nr. 19/2023 32022R0975
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): utfyllende bestemmelser som spesifiserer innholdet i handelsplassers kontroll av posisjonshåndtering Nr. 18/2023 32022R1299
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: endringsbestemmelser om posisjonsrapporter Nr. 18/2023 32022R1300
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015: gjennomføringsbestemmelser om sammenkoblingssystemet for sentrale registre Nr. 17/2023 32021R0369
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kriteriene for vurdering av risikofaktorers modellerbarhet Nr. 16/2023 32022R2060
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om likviditetshorisonter for metoden med interne modeller Nr. 16/2023 32022R2058
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om backtesting og krav til fordeling av overskudd og tap Nr. 16/2023 32022R2059
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for visse klasse D-utstyr Nr. 15/2023 32022R1107
Gjensidig godkjenning av varer: gjennomføringsbestemmelser om informasjons- og kommunikasjonssystemet Nr. 14/2023 32020R1668
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser Nr. 13/2023 32022D0162
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om tobakksvarer med plastfiltre Nr. 13/2023 32021D2267
Oppdatering av listen over stoffer i plantevernmidler Nr. 12/2023 32022R1252
Avslag på godkjenning sort såpe E470a som basisstoff i plantevernmidler Nr. 12/2023 32022R1444
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.) Nr. 12/2023 32022R1480
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler Nr. 12/2023 32022R1468
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet sauefett i plantevernmidler Nr. 12/2023 32022R1474
Avslag på godkjenning kalsiumpropionat som basisstoff i plantevernmidler Nr. 12/2023 32022R1443
Avslag på godkjenning av 1,3-diklorpropen som aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 11/2023 32022R0740
Avslag på godkjenning av klorpikrin som virksomt stoff i plantevernmidler Nr. 11/2023 32022R0751
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet heptamaloksyloglukan i plantevermidler Nr. 11/2023 32022R0814
Plantevernmiddelforordningen: vilkår for bruk av parafinolje Nr. 11/2023 32022R0800
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om oppdatering av listen over aktive stoffer Nr. 11/2023 32022R0801
Endring av godkjenningsperioden for det virksomme stoffet bispyribac i plantevernmiddel Nr. 11/2023 32022R0808
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder folpet Nr. 10/2023 32022D0874
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer PIP Nr. 10/2023 32022D0866
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer Stain TIP Nr. 10/2023 32022D0835
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer med presisiering av formuleringer i opplysningskravene i vedlegg VI-X Nr. 9/2023 32022R0477
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt behandling av mennesker Nr. 8/2023 32022R1255
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om merking av uautoriserte undersøkelses- og hjelpelegemidler til menneskelig bruk Nr. 7/2023 32022R2239
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta Nr. 6/2023 32022R0641
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein Nr. 5/2023 32022R0519
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: endringsbestemmelser for innarbeiding av FN/ECE-regelverk Nr. 4/2023 32022R1398
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser Nr. 3/2023 32022L0905
Godkjenning av jern(II)kelat: endring av vilkår Nr. 2/2023 32022R1457
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om nedskjæring av skrotter og alternative analysemetoder Nr. 1/2023 32022R1418
BSE-risiko (kugalskap): status for Frankrike Nr. 1/2023 32022D1377
Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Sør-Afrika Nr. 355/2022 32020D0589
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 12 Nr. 354/2022 32022R1392
Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på inntekts- og levekårsområdet Nr. 353/2022 32019R2242
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet Nr. 353/2022 32022R0029
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet Nr. 353/2022 32020R0257
Europeisk sosialstatistikk: flerårig rullerende planlegging (2021-2028) Nr. 353/2022 32020R0256
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2021 Nr. 353/2022 32020R1013
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet Nr. 353/2022 32020R0258
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse på området helse og livskvalitet Nr. 353/2022 32020R1721
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om elementer som er felles for flere datasett Nr. 353/2022 32019R2181
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2021 Nr. 353/2022 32020R1432
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser for inntekts- og levekårsområdet Nr. 353/2022 32021R2052
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet Nr. 353/2022 32020R1642
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet Nr. 353/2022 32020R1640
Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet Nr. 353/2022 32019R2240
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser vedrørende tidsserier for innberetning av arbeidsledighetsdata Nr. 353/2022 32019R2241
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav Nr. 352/2022 32019D2193
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (9. versjon) Nr. 351/2022 32022D0691
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD Nr. 350/2022 32022R0520
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport av avfall til gjenvinning i land utenfor OECD Nr. 350/2022 32021R1840
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av dansk språkversjon Nr. 349/2022 32022R0827
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: observasjonsliste for stoffer i vann (2022) Nr. 348/2022 32022D1307
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser om rapportering Nr. 347/2022 32022D0142
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg Nr. 346/2022 32021D2326
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for IKT-tjenester Nr. 345/2022 32021D2054
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for jern- og metallvareindustrien Nr. 345/2022 32021D2053
Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV): retting av visse språkversjoner Nr. 344/2022 32022R0943
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flyplasser: retting av polsk språkversjon Nr. 343/2022 32022R0697
Felles regler for sivil luftfart: retting av finsk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner Nr. 342/2022 32022R0414
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flybesetning i sivil luftfart: retting av fransk, svensk og tysk språkversjon Nr. 341/2022 32021R1310
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om bærekraftig forvaltning Nr. 340/2022 32022R0091
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om ordningen for valg av skip for inspeksjon Nr. 340/2022 32022R0090
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsmetode og rapportering av oppfisket marint avfall Nr. 340/2022 32022R0092
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for lagringskapasitet ombord Nr. 340/2022 32022R0089
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tekniske spesifikasjoner for smarte ferdsskrivere Nr. 339/2022 32021R1228
Veikantkontrolldirektivet: ajourføring av kjøretøyklassifisering Nr. 338/2022 32021L1716
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: endringsbestemmelser Nr. 337/2022 32018L1808
Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om standardavtalevilkår mellom behandlingsansvarlige og databehandler Nr. 336/2022 32021D0915
Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om overføring av personopplysninger til tredjeland Nr. 336/2022 32021D0914
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: utfyllende bestemmelser om termineringspriser Nr. 335/2022 32021R0654
Digital portal for informasjon om det indre marked: gjennomføringsbestemmelser om innsamling og deling av informasjon Nr. 334/2022 32020R1121
Digital portal for informasjon om det indre marked Nr. 333/2022 32018R1724
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om forretningsvilkår for clearingtjenester Nr. 332/2022 32021R1456
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser Nr. 331/2022 32022R2310
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om midlertidige nødtiltak om krav til sikkerhetstillelse Nr. 331/2022 32022R2311
Verdipapirmarkedsdirektivet: retting av visse språkversjoner Nr. 330/2022 32022R1407
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler Nr. 329/2022 32021R2259
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang Nr. 329/2022 32021L2261
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsidelisters format Nr. 328/2022 32022R1210
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering Nr. 327/2022 32022R0951
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om fastsettelse av indirekte eksponeringer mot visse kunder Nr. 326/2022 32022R1011
Gjennomføringsbestemmelser til kapitalkravsforordningen og krisehåndteringsdirektivet om tilsynsrapportering og offentliggjøring av minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld Nr. 325/2022 32021R0763
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.-30.12.2022 Nr. 324/2022 32022R2282
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: felles utdanningsprøve for skiinstruktører Nr. 323/2022 32019R0907
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: ajourføring av utdanningsbeviser og benevnelser for utdanninger Nr. 322/2022 32021D2183
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Brasil Nr. 321/2022 32022D1948
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Cookøyene, Niue og Tokelau Nr. 321/2022 32022D1949
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat Nr. 320/2022 32019R0290
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) for isolasjon og andre byggevarer Nr. 319/2022 32022D1517
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter for visse byggevarer Nr. 318/2022 32022D0381
Radiodirektivet (2014): utfyllende bestemmelser om personvern Nr. 317/2022 32022R0030
Merking av kosmetiske produkter: gjennomføringsbestemmelser om ordlisten over vanlige navn på bestanddeler Nr. 316/2022 32022D0677