Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
15.12.2017

16.12.2017

18.12.2017
Forlenget godkjenning av warfarin som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.12.2017

16.12.2017

21.12.2017
Forlenget godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.12.2017

16.12.2017

21.12.2017
Forlenget godkjenning av kumatetralyl som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.12.2017

16.12.2017

21.12.2017
Forlenget godkjenning av difenakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.12.2017

16.12.2017

21.12.2017
Forlenget godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.12.2017

16.12.2017

21.12.2017
Forlenget godkjenning av brodifakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.12.2017

16.12.2017

21.12.2017
Forlenget godkjenning av difetialon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.12.2017

16.12.2017

21.12.2017
Forlenget godkjenning av flokumafen som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.12.2017

16.12.2017

21.12.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5
15.12.2017

16.12.2017

21.12.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5
15.12.2017

16.12.2017

21.12.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidprodukter av type 2 og 5
15.12.2017

16.12.2017

21.12.2017
Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4
15.12.2017

16.12.2017

21.12.2017
Godkjenning av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8
15.12.2017

16.12.2017

21.12.2017
Godkjenning av 2-metylisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
15.12.2017

16.12.2017

21.12.2017
Avslag på godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13
15.12.2017

16.12.2017

21.12.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
15.12.2017

16.12.2017

18.12.2017
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2017)
15.12.2017

16.12.2017

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: gjennomføringsbestemmelser
15.12.2017

16.12.2017

18.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020
15.12.2017

16.12.2017

18.12.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin
15.12.2017

16.12.2017

16.12.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
15.12.2017

16.12.2017

18.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimetoat og ometoat
15.12.2017

16.12.2017

18.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
15.12.2017

16.12.2017

18.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og tiabendazol
15.12.2017

16.12.2017

18.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol
15.12.2017

16.12.2017

18.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer
15.12.2017

16.12.2017

18.12.2017
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn
15.12.2017

16.12.2017

Godkjenning av kolekalsiferol som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.12.2017

16.12.2017

19.01.2018
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter
15.12.2017

16.12.2017

19.01.2018
Fôrmiddelkatalogen: endringer
15.12.2017

16.12.2017

02.02.2018
Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser
15.12.2017

16.12.2017

19.01.2018
Fôrtilsetningsstoff basert på et preparat Clostridium butyricum: endring av navn på produsent
15.12.2017

16.12.2017

Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
15.12.2017

16.12.2017

19.01.2018
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns
15.12.2017

16.12.2017

19.01.2018
Minimumsinnhold av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til livkylling og alle eggproduserende fuglearter
15.12.2017

16.12.2017

19.01.2018
Godkjenning av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.12.2017

16.12.2017

19.01.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum som et fôrtilsettingsstoff til alle dyrearter
15.12.2017

16.12.2017

19.01.2018
Godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
15.12.2017

16.12.2017

19.01.2018
Godkjenning av visse stoff som fôrtilsetning til alle fuglearter og alle avvendte smågris
15.12.2017

16.12.2017

19.01.2018
Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetning til alle fuglearter
15.12.2017

16.12.2017

19.01.2018
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til alle fjørfe- og svinearter
15.12.2017

16.12.2017

19.01.2018
Godkjenning av et preparat av lecitiner som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.12.2017

16.12.2017

19.01.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
15.12.2017

16.12.2017

19.01.2018
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning og for bruk i drikkevann til avvent smågris og slaktekylling
15.12.2017

16.12.2017

19.01.2018
Godkjenning av L-tryptofan framstilt av E. coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
15.12.2017

16.12.2017

19.01.2018
Suspensjon av godkjenningen av ethoxyquin som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.12.2017

16.12.2017

19.01.2018
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter
15.12.2017

16.12.2017

18.12.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
15.12.2017

16.12.2017

EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe
15.12.2017

16.12.2017

01.11.2018
Dyreavlsforordningen
15.12.2017

16.12.2017

18.12.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
15.12.2017

16.12.2017

01.11.2018
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
15.12.2017

16.12.2017

01.11.2018
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2017
27.10.2017

28.10.2017

Utendørsstøydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder
27.10.2017

28.10.2017

01.01.2018
Avfallsforordningen: endringsbestemmelse om egenskapen HP 14 (økotoksisk)
27.10.2017

28.10.2017

30.11.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer
27.10.2017

28.10.2017

01.06.2016
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner
27.10.2017

28.10.2017

01.06.2017
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015
27.10.2017

01.02.2019

01.01.2019
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter: endringsbestemmelser
27.10.2017

28.10.2017

Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
27.10.2017

28.10.2017

30.10.2017
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med en-motors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods
27.10.2017

28.10.2017

31.10.2017
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
27.10.2017

28.10.2017

30.10.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Fiji
27.10.2017

28.10.2017

Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer
27.10.2017

02.11.2017
Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer
27.10.2017

28.10.2017

02.11.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI)
27.10.2017

28.10.2017

30.10.2017
Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler
27.10.2017

28.10.2017

30.10.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler
27.10.2017

28.10.2017

30.10.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler
27.10.2017

28.10.2017

30.10.2017
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff
27.10.2017

28.10.2017

06.12.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe
27.10.2017

28.10.2017

Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15)
22.09.2017

23.09.2017

01.11.2017
Ozonforordningen: endringsbestemmelser
22.09.2017

23.09.2017

19.10.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler (revisjon)
22.09.2017

23.09.2017

Kriterier for bruk av EUs miljømerke til maskinoppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
22.09.2017

23.09.2017

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon)
22.09.2017

23.09.2017

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler (revisjon)
22.09.2017

23.09.2017

Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner (revisjon)
22.09.2017

23.09.2017

Kriterier for bruk av EUs miljømerke til tekstilvaskemidler til industri- og institusjonsbruk (revisjon)
22.09.2017

23.09.2017

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avløpsvann og avgasser
22.09.2017

23.09.2017

Pakkereisedirektivet (revisjon)
22.09.2017

01.02.2020

01.07.2018
Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene
22.09.2017

Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: endringsbestemmelser
22.09.2017

23.09.2017

03.10.2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 15.5.2017
22.09.2017

23.09.2017

18.05.2017
Frekvenser til mobilkommunikasjon ombord på skip (MCV-tjenester): endringsbestemmelser
22.09.2017

23.09.2017

01.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klothianidin og thiamethoksam
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroksimat, triadimenol og triadimefon
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl og 8 andre stofferstoffer
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet sulfoksaflor i visse matvarer: endringsbestemmelser
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Aromatiserte vinprodukter: bestemmelser om tillatte produksjonsprosesser
22.09.2017

23.09.2017

26.09.2017
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
22.09.2017

23.09.2017

04.11.2018
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bisfenol A
22.09.2017

23.09.2017

26.11.2018
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly
22.09.2017

23.09.2017

28.10.2018
Bærekraftskriterier for biodrivstoff: definisjon av gressmark med stort biologisk mangfold
22.09.2017

23.09.2017

07.11.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Avslag på godkjenning av cyclaniliprol som aktivt stoff i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Vilkår for bruk av sulfonylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5
22.09.2017

23.09.2017

29.09.2017
Biocider: godkjenning av silisiumdioksid (kiselgur) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
22.09.2017

23.09.2017

29.09.2017
Biocider: godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
22.09.2017

23.09.2017

29.09.2017
Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
22.09.2017

23.09.2017

29.09.2017
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
22.09.2017

23.09.2017

10.10.2017
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
22.09.2017

23.09.2017

29.09.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
22.09.2017

23.09.2017

29.09.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre
22.09.2017

23.09.2017

29.09.2017
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer
22.09.2017

23.09.2017

29.09.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer
22.09.2017

23.09.2017

12.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder
22.09.2017

23.09.2017

12.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser
22.09.2017

23.09.2017

12.06.2018
Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol)
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker
22.09.2017

23.09.2017

26.09.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252)
22.09.2017

23.09.2017

26.09.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer
22.09.2017

23.09.2017

26.09.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffer på sprayboks
22.09.2017

23.09.2017

26.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter i polsk pølse
22.09.2017

23.09.2017

26.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for hydrocyanid i aprikoskjerner
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler
22.09.2017

23.09.2017

11.10.2017
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser

23.09.2017

26.09.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr
22.09.2017

23.09.2017

26.09.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: endring av gjennomføringsbestemmelser
22.09.2017

23.09.2017

26.09.2017
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB)
22.09.2017

23.09.2017

27.10.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje
22.09.2017

23.09.2017

19.01.2018
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om biogass og kompost, import av fôr til kjæledyr og eksport av gjødsel
22.09.2017

23.09.2017

Land og regioner som er fri for turberkulose (Umbria, Italia), enzooisk bovin leukose (Polen), infeksiøs bovin rhinotrakeitt (Tyskland), Aujeszkys sykdom (regioner i Polen) og godkjenning av bekjempelsesprogrammet for Aujeskyz sykdom i Veneto, Italia
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: fristatus for visse regioner
22.09.2017

23.09.2017

Godkjenning av et laboratorium i Brasil for kontroll av rabiesvaksiner
22.09.2017

23.09.2017

Regioner som er fri for brucellose (Extremadura), tuberkulose og brucellose (visse spanske regioner) og enzooisk bovin leukose (Jersey)
22.09.2017

23.09.2017

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
22.09.2017

23.09.2017

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for intensiv fjørfeavl eller svineavl
07.07.2017

08.07.2017

Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
07.07.2017

08.07.2017

Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Montenegro
07.07.2017

08.07.2017

Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelse om stadardskjema ved fjerning av eller brudd på forsegling
07.07.2017

01.10.2018
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling mellom EU og USA
07.07.2017

08.07.2017

Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
07.07.2017

08.07.2017

01.07.2018
Miljøkrav til luftbaserte sentralvarmeprodukter, kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer
07.07.2017

02.11.2017
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
EU-referanselaboratorium for småfepest
07.07.2017

08.07.2017

11.07.2017
EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder
07.07.2017

08.07.2017

07.07.2017
EUs referanselaboratorium for capripoxvirus (lumpy skin disease og småfekopper)
07.07.2017

08.07.2017

11.07.2017
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon, ytelse
07.07.2017

08.07.2017

08.09.2017
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
07.07.2017

08.07.2017

Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
07.07.2017

08.07.2017

Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av benzofenon-3 som UV-filter
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hårfargestoffer
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Avslag på godkjenning Origanum vulgare L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet thiabendazol i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Avslag på fornyet godkjenning av linuron som aktivt stoff i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Godkjenning av det aktive stoffet oxathiapiprolin i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Avslag på godkjenning av tricyclazol som aktivt stoff i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
07.07.2017

08.07.2017

08.07.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
07.07.2017

08.07.2017

08.07.2017
Fjernsalg av legemidler: krav til utforming av logo
07.07.2017

01.06.2018

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for fluralaner
07.07.2017

08.07.2017

07.07.2017
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Ny matforordningen (revisjon)
07.07.2017

08.07.2017

25.07.2017
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
07.07.2017

08.07.2017

07.07.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid (E 960) som søtningsmiddel
07.07.2017

08.07.2017

Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om tjærestoffer (PAH) i røkt kjøtt og fisk
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
07.07.2017

08.07.2017

17.07.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner
07.07.2017

08.07.2017

30.07.2017
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
07.07.2017

08.07.2017

30.07.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping
07.07.2017

08.07.2017

30.07.2017
Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen
07.07.2017

08.07.2017

30.07.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
07.07.2017

08.07.2017

30.07.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til verping
07.07.2017

08.07.2017

30.07.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hunder
07.07.2017

08.07.2017

30.07.2017
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter
07.07.2017

08.07.2017

30.07.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
07.07.2017

08.07.2017

30.07.2017
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr til alle dyrearter
07.07.2006

08.07.2017

30.07.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
07.07.2017

08.07.2017

30.07.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
07.07.2017

08.07.2017

30.07.2017
Godkjenning av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt hunder
07.07.2017

08.07.2017

30.07.2017
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Statistikk om informasjonssamfunnet for 2017: gjennomføringsbestemmelser
13.06.2017

14.06.2017

Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om datainnsamling over gods, passasjerer og ulykker
13.06.2017

14.06.2017

CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser
13.06.2017

01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelse om korreksjonsfaktor
13.06.2017

14.06.2017

CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: unntaksbestemmelser
16.06.2017

01.02.2019

03.01.2012
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
CO2-utslippsskrav for personbiler
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til turistinnkvartering
13.06.2017

14.06.2017

Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus
13.06.2017

14.06.2017

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri
13.06.2017

01.06.2018

Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
13.06.2017

14.06.2017

01.12.2017
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser i 2017
13.06.2017

14.06.2017

15.06.2017
Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet
13.06.2017

14.06.2017

15.06.2017
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: gjennomføringsbestemmelser
13.06.2017

14.06.2017

15.06.2017
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser
13.06.2017

01.02.2019

14.06.2017
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for visse viner fra Tyskland og Ungarn
05.05.2017

06.05.2017

24.05.2017
EUs miljøhandlingsprogram til 2020
05.05.2017

06.05.2017

Det europeiske nasjonalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering
05.05.2017

06.05.2017

Datautveksling mellom tollmyndigheter og statistikkmyndigheter
05.05.2017

06.05.2017

Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser
05.05.2017

06.05.2017

Sider