PEPP-forordningen om europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om kriterier for inngrep fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/895 av 24. februar 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1238 med hensyn til produktinnblanding

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1895 of 24 February 2021 supplementing Regulation (EU) No 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to product intervention

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 15.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.12.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen innholder utfyllende regler til morrettsakten, som er forordning (EU) 2019/1238 om et felleseuropeisk individuelt pensjonsprodukt (PEPP-forordningen). Forordningen presiserer kravene som EIOPA (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) må vurdere i forbindelse med vedtak om produktinngrep etter PEPP-forordningen artikkel 65.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil forordningen kunne gjennomføres i norsk rett i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har ikke betydelige økonomiske og administrative konsekvenser verken for det offentlige eller for tilbydere av felleseuropeiske individuelle pensjonsprodukter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen presiserer kravene som EIOPA, eller eventuelt EFTAs overvåkningsorgan for så vidt gjelder EFTA-statene, må vurdere i forbindelse med vedtak om produktinngrep etter PEPP-forordningen artikkel 65.

Datoen for ikrafttredelse i EØS/EFTA-statene bør antakelig tilpasses, siden forordningen utfyller morrettsakten, forordning (EU) 2019/1238 (PEPP-forordningen). Morrettsakten er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå. Datoen for ikrafttredelse av forordningen bør være den samme dagen som ikrafttredelse av morrettsakten, eller senere.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og trer i kraft 24/06/2021.

Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå. Det samme gjelder morrettsakten, forordning (EU) 2019/1238 (PEPP-forordningen).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.02.2021
Anvendelsesdato i EU
24.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet