Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om rapportering

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/896 av 24. februar 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1238 med hensyn til ytterligere opplysninger for samordning av tilsynsrapportering

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/896 of 24 February 2021 supplementing Regulation (EU) No 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to additional information for the purposes of the convergence of supervisory reporting

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 15.06.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.6.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen innholder utfyllende regler til morrettsakten, som er forordning (EU) 2019/1238 om et felleseuropeisk individuelt pensjonsprodukt (PEPP-forordningen). De utfyllende reglene gjelder hvilken informasjon tilbydere av felleseuropeiske individuelle pensjonsprodukter skal sende tilsynsmyndighetene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil forordningen gjennomføres i norsk rett i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har ikke betydelige økonomiske og administrative konsekvenser verken for det offentlige eller for tilbydere av felleseuropeiske individuelle pensjonsprodukter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Datoen for ikrafttredelse i EØS/EFTA-statene bør antakelig tilpasses, siden forordningen utfyller morrettsakten, forordning (EU) 2019/1238 (PEPP-forordningen). Morrettsakten er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå. Datoen for ikrafttredelse av forordningen bør være den samme dagen som ikrafttredelse av morrettsakten, eller senere.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og trer i kraft 24/06/2021.

Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå. Det samme gjelder morrettsakten, forordning (EU) 2019/1238 (PEPP-forordningen).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
24.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.02.2021
Anvendelsesdato i EU
24.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet