PEPP-forordningen om et felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt: gjennomføringsbestemmelser om rapportering og informasjonsutveksling

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/897 av 4. mars 2021 om tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1238 med hensyn til formatet for tilsynsrapportering til kompetente myndigheter og samarbeid og utveksling av opplysninger mellom kompetente myndigheter og Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/897 of 4 March 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to the format of supervisory reporting to the competent authorities and the cooperation and exchange of information between competent authorities and with the European Insurance and Occupational Pensions Authority

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.6.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til forordning (EU) 2019/1238, som gjelder et felleseuropeisk individuelt pensjonsprodukt (PEPP-forordningen). Forordningen inneholder tekniske standarder om rapportering fra tilbydere av felleseuropeiske individuelle pensjonsprodukter til nasjonale tilsynsmyndigheter. Forordningen inneholder også tekniske standarder for utveksling av informasjon mellom nasjonale tilsynsmyndigheter og EIOPA (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon) etter PEPP-forordningen. Forordningen inneholder skjemaer som skal benyttes ved rapporteringen og ved informasjonsutvekslingen. Formålet med forordningen er å fremme en ensartet og konsekvent praksis når det gjelder rapportering fra tilbydere av felleseuropeiske individuelle pensjonsprodukter og for utveksling av informasjon mellom tilsynsmyndigheter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen og morrettsakten (forordning (EU) 2019/1238) er tatt inn i EØS-avtalen, vil forordningen kunne gjennomføres i norsk rett som forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen inneholder presiseringer av rapporteringskravene for foretak som vil tilby felleseuropeiske individuelle pensjonsprodukter, samt om informasjonsutveksling mellom tilsynsmyndigheter, innenfor de overordnede reglene som er gitt i PEPP-forordningen. Den tekniske standarden har ikke betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert saken

Vurdering
Den tekniske standarden presiserer kravene til rapportering i det fullharmoniserte PEPP-regelverket. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side.

Ikrafttredelsestidpsunktet bør tilpasses ved innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen. Forordningen bør tre i kraft samtidig som morrettsakten.

Status
Forordningen er vedtatt i EU og trer i kraft i EU 24. juni 2021.

Verken forordningen eller morrettsakten (forordning (EU) 2019/1238) er tatt inn i EØS-avtalen ennå.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.03.2021
Anvendelsesdato i EU
24.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet