Nye EØS-vedtak

Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Statistikk om helsefasiliteter, -personell og -tjenester Nr. 242/2023 32022R2294
Kapitalkravsforordningen (CRR): forhåndstillatelse til å redusere ansvarlig kapital Nr. 241/2023 32023R0827
Rammeverk for fri flyt av andre opplysninger enn personopplysninger: pilotprosjekt ved bruk av informasjonssystemet for det indre marked Nr. 240/2023 32020D1669
FFD-forordningen om fri flyt av ikke-personlige data Nr. 240/2023 32018R1807
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om oppvarmede tobakksvarer Nr. 239/2023 32022L2100
Radiodirektivet 2014: endringsbestemmelser om harmonisering av ladere for mobiltelefoner og andre bærbare enheter Nr. 238/2023 32022L2380
Fornyet godkjenning av det aktive lavrisikostoffet fiskeolje i plantevernmidler Nr. 237/2023 32022R2305
Fornyet godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 i plantevernmidler Nr. 237/2023 32022R2314
Biocider: godkjenning av alkyl(C12-16)dimetylbenzyl-ammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) til bruk i produkttype 1 Nr. 236/2023 32023R0680
Biocider: avslag på godkjenning av 2,2-dibrom-2-cyanoacetamid (DBNPA) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4 Nr. 235/2023 32023D0459
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer for bruk i biocidprodukter Nr. 235/2023 32023D0458
Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av imidakloprid til bruk i produkttype 18 Nr. 235/2023 32023D0460
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske stoffer som er underlagt begrensninger Nr. 234/2023 32023R1132
Biocider: godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid til bruk i produkttype 1 og 2 Nr. 234/2023 32022R1991
Persistente organiske forurensende stoffer: ytterligere endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser Nr. 233/2023 32023R0866
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2023) Nr. 232/2023 32023R0699
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer: endringsbestemmelser om nitrofuraner og deres metabolitter Nr. 231/2023 32023R0411
Godkjenning av 3'-Sialyllaktose natriumsalt produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat Nr. 230/2023 32023R0113
Næringsmidler til spesielle grupper: bruk av nikotinamid-ribosidklorid Nr. 230/2023 32023R0439
Unionslisten over ny mat: endringsbestemmelser om bruken av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner Nr. 229/2023 32023R0931
Unionslisten over ny mat: rettelse om fosfatert distivelsesfosfat fra hvetestivelse Nr. 229/2023 32023R0937
Spesifikasjoner for 2’-fukosyllaktose for produksjon av derivatstammer av Corynebacterium glutamicum ATCC 13032: endringsbestemmelser Nr. 229/2023 32023R0859
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat: endringer Nr. 229/2023 32023R0938
Godkjenning av cellobiose som ny mat Nr. 229/2023 32023R0943
Godkjenning av lakto-N-tetraose produsert av derivatstammer av Escherichia coli som ny mat Nr. 228/2023 32023R0007
Godkjenning av 3-fukosyllaktose produsert av derivatstammer av Escherichia coli som ny mat Nr. 228/2023 32023R0052
Godkjenning av mycelpulver fra soppen Antrodia camphorata som ny mat Nr. 228/2023 32022R2535
Godkjenning av beta-laktoglobulin fra kumelk som ny mat Nr. 228/2023 32022R2534
Godkjenning av soppulver med vitamin D2 som ny mat Nr. 228/2023 32023R0004
Godkjenning av delvis avfettet pulver av hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat Nr. 228/2023 32023R0005
Godkjenning av erte- og risprotein gjæret av Shiitake-sopp (Lentinula edodes) som ny mat Nr. 228/2023 32023R0006
Grenseverdier for arsenikk i matvarer Nr. 227/2023 32023R0465
Godkjenning av osteopontin fra kumelk som ny mat Nr. 227/2023 32023R0463
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: isoksaben, novaluron og tetrakonazol Nr. 227/2023 32023R0466
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer om redusert kolesterol Nr. 226/2023 32023R0648
Tillatelse til omsetning av tørkede nøtter fra Canarium ovatum Engl. som tradisjonell mat Nr. 226/2023 32023R0267
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromopropylat, kloridazon, fenpropimorf, imazakvin og tralkoksydim Nr. 225/2023 32023R0710
Godkjenning av ristede og poppede kjerner fra frøene til Euryale ferox Salisb. (makhana) som en tradisjonell matvare fra et tredjeland Nr. 225/2023 32023R0652
Tillatelse til omsetning av tørkede nøtter fra Canarium indicum L. som tradisjonell mat Nr. 225/2023 32023R0667
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene pyridaben, pyridat, pyriproksyfen og triklopyr i visse matvarer Nr. 225/2023 32023R0679
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser Nr. 225/2023 32023R0612
Bruksbetingelser for 2’-fukosyllaktose som ny mat: endringsbestemmelser Nr. 224/2023 32023R0950
Bruksbetingelser for lakto-N-neotetraose som ny mat: endringsbestemmelser Nr. 224/2023 32023R0961
Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endring av navn på innehaver av godkjenningen av ‘TradismokeTM A MAX’ Nr. 224/2023 32023R0952
Godkjenning av natriumsalt av 6-sialyllaktosen produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat Nr. 224/2023 32023R0948
Godkjenning av frosne, moste, tørkede og pulverformer av liten melbille som ny mat Nr. 223/2023 32023R0058
Unionslisten over ny mat: rettelser Nr. 223/2023 32023R0065
Kosterstatning til vektkontroll: lipid- og magnesiumkrav Nr. 223/2023 32022R2182
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein Nr. 221/2023 32023R0589
Prøvetakings- og analysemetorder ved kontroll av perfluoroalkyl i visse næringsmidler Nr. 220/2023 32022R1428
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om glukosylerte steviolglykosider Nr. 219/2023 32023R0447
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for karbomer Nr. 219/2023 32023R0440
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet 2-hydroksy-4-metoksybenzaldehyd i næringsmidler Nr. 219/2023 32023R0441
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960c(i)) og rebaudiosider fremstilt fra stevia Nr. 218/2023 32022R1922
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om askorbinsyre, natriumaskorbat og kalsiumaskorbat Nr. 218/2023 32022R1923
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringer om 2-metyloksolan Nr. 217/2023 32023L0175
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: hydrogencyanid Nr. 216/2023 32022R1364
Grenseverdier for visse forurensede stoffer i næringsmidler: okratoksin A Nr. 216/2023 32022R1370
Grenseverdier for dioksiner og PCB i matvarer Nr. 215/2023 32022R2002
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av grønn te med innhold av epigallokatekin-3-gallat Nr. 214/2023 32022R2340
Prøvetaking og analyse av forurensede stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser Nr. 213/2023 32022R2418
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting av gjennomføringsbestemmelser om anerkjennelse av visse kontrollmyndigheter og -organer Nr. 212/2023 32022R2047
Økologiforordningen: ajourføring (2023) av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon Nr. 211/2023 32023R0121
Økologisk produksjon: bruk av kvalifisert elektronisk signatur for utstedelse av sertifikater Nr. 210/2023 32022R2240
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om sertifikatet som bekrefter overenstemmelse med reglene Nr. 209/2023 32023R0207
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om krav til markedsovervåking Nr. 208/2023 32022R0163
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser om prosedyrer for utslippstypegodkjenning Nr. 207/2023 32023R0443
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer: endringsbestemmelser Nr. 206/2023 32022R1406
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler: endringsbestemmelser om klotanidin og tiametoksam Nr. 205/2023 32023R0334
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser Nr. 205/2023 32023R0377
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: abamektin Nr. 204/2023 32023R0198
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kalsiumkarbonat m.fl. Nr. 203/2023 32022R1435
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket Nr. 202/2023 32022R1667
Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om dyr og produkter som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner Nr. 201/2023 32022R1322
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om bruk av biomolekylære teknikker Nr. 200/2023 32021L0971
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl Nr. 199/2023 32023R0669
Godkjenning av L-methionin fremstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 and Escherichia coli KCCM 80246 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter: rettelser Nr. 199/2023 32023R0584
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter: rettelser Nr. 199/2023 32023R0585
Godkjenning av etyloleat, nona-2,6-dien-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff Nr. 199/2023 32023R0605
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter Nr. 199/2023 32023R0650
Godkjenning av L-arginin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter Nr. 199/2023 32023R0649
Godkjenning av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff for alle eggleggende fjørfearter Nr. 199/2023 32023R0668
Godkjenning av diverse stoffer som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter Nr. 199/2023 32023R0565
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 199/2023 32023R0651
Fornyet godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningsstoff Nr. 198/2023 32023R0341
Fornyet godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger Nr. 198/2023 32023R0366
Godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 32292 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 197/2023 32023R0059
Godkjenning av konjugert linolsyre (t10, c12)-metylester som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktesvin og melkekyr Nr. 197/2023 32023R0060
Godkjenning av preparater fra Aspergillus niger CBS 120604, Aspergillus neoniger MUCL 39199, Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 og Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 197/2023 32023R0061
Fornyet godkjenning av preparater av DSM 21762, NCIMB 30236 og NCIMB 301 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 196/2023 32023R0008
Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 196/2023 32023R0053
Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter: rettelser Nr. 196/2023 32023R0054
Godkjenning av L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 195/2023 32022R1525
Hygieneregler for næringsmidler: retting av fransk språkversjon Nr. 194/2023 32023R0166
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om bruk av veterinærlegemidler og -vaksiner Nr. 193/2023 32023R0361
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland Nr. 192/2023 32023R0150
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om landdyr og rugerier, retting av latvisk språkversjon Nr. 191/2023 32023R0590
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om import Nr. 190/2023 32023R0119
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om visse tredjeland Nr. 189/2023 32023R1219
Gruppefritak for vertikale avtaler (2022) Nr. 188/2023 32022R0720