Integrert landbruksstatistikk: variabler for referanseåret 2023

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2286 av 16. desember 2021 om opplysningene som skal leveres for referanseåret 2023 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1091 om integrert landbruksstatistikk med hensyn til listen over variabler og deres beskrivelse og oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2009

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2286 of 16 December 2021on the data to be provided for the reference year 2023 pursuant to Regulation (EU) 2018/1091 of the European Parliament and of the Council on integrated farm statistics as regards the list of variables and their description and repealing Commission Regulation (EC) No 1200/2009

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.5.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.3.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2286 beskriver variablene som skal samles inn i kjernemodulene og tilleggsmodulene for referanseåret 2023 i henhold til Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2018/1091 om integrert statistikk om jordbruksbedrifter. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1091 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (statistikk).

Variablene som skal samles inn for referanseåret 2023 er beskrevet i vedlegget til gjennomføringsforordningen.

I samsvar med artikkel 5(4) og 8(1) i forordning (EU) 2018/1091 har kommisjonen fullmakt til å vedta gjennomføringsforordninger som spesifiserer variablene som inngår i kjernemodulene og tilleggsmodulene, i tillegg til emner og delemner innenfor de ulike modulene.

Norge har bedt om tilpasninger som innebærer unntak fra følgende moduler i 2023:

• Modul (b): Rural development

• Modul (g): Orchard

Norge må levere på følgende moduler i 2023:

• Modul (a): Labour force and other gainful activities

• Modul (d): Irrigation

• Modul (e): Soil management practices (med unntak av fem variabler under temaet «ecological focus area» med hjemmel i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 1307/2013 som ikke er EØS-relevant)

• Modul (f): Machinery and equipment

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2021
Anvendelsesdato i EU
11.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet