Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser 2020 om flerårig rullerende planlegging

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2175 av 20. oktober 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2020/256 om etablering av en flerårig rullerende planlegging

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2175 of 20 October 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2020/256 establishing a multiannual rolling planning

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.3.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.3.2022)

Sammendrag av innhold

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/2175 oppdaterer rulleringsplanen for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS) på to områder:

  • For den europeiske inntekts- og levekårsstatistikken (EU-SILC) spesifiseres husholdningenes energieffektivitet som ad-hoc tema for referanseåret 2023.
  • Akronymene for temaene «kjennetegn ved arbeidsplassen» og «vurdering av egne behov» endres i EU-SILC.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for IESS, mens forordning 2020/256 etablerer en flerårig rulleringsplan for den første åtteårsperioden under IESS, med start i 2021.

De aktuelle oppdateringene av EU-SILC er gitt i vedlegget til Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/2175. Forordningen oppfyller kravet fra rammeforordningen for IESS om at endringer i rulleringsplanleggingen skal tre i kraft senest 24 måneder før begynnelsen av datainnsamlingsperioden endringene gjelder.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
20.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.10.2020
Anvendelsesdato i EU
31.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet