Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om innsamling, bruk og kontroll av data

Tittel

Delegert kommisjonsfororodning (EU) 2020/1229 av 29. november 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder verdipapiriseringsregisterets operasjonelle standarder for datainnsamling, -aggregering, -sammenligning og -adgang og for kontroll av fullstendighet og konsistens av dataene

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1229 of 29 November 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on securitisation repository operational standards for data collection, aggregation, comparison, access and verification of completeness and consistency

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.12.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen er en teknisk standard til verdipapiriseringsforordningen (STS-forordningen 2017/2402). Verdipapiriseringsforordningen artikkel 17 har bestemmelser om at opplysningene om en verdipapirisering skal innhentes og vedlikeholdes av et verdipapiriseringsregister. Opplysningene skal være tilgjengelig for enhetene listet opp i artikkel 17 nr. 1 slik at disse kan oppfylle sine respektive forpliktelser etter forordningen. Den tekniske standarden omhandler standarder og prosedyrer for innhenting og behandling av opplysningene som oppbevares av verdipapiriseringsregistre. Den omhandler videre vilkår og betingelser for tilgang til de nærmere opplysningene oppbevart av verdipapiriseringsregisteret.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forpliktelsene følger av hovedrettsakten (verdipapiriseringsforordningen). Den tekniske standarden påfører ikke nye forpliktelser som innebærer økonomiske eller adminsitrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt og i kraft i EU. Hovedforordningen 2017/2402 er vedtatt og har trådt i kraft i EU 01.01.2019. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2019
Anvendelsesdato i EU
23.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet