Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om søknader om registrering som verdipapiriseringsregister og eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1228 av 29. november 2019 om tekniske reguleringsstandarder med hensyn til formatet til søknader om registrering som verdipapiriseringsregister eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1228 of 29 November 2019 laying down implementing technical standards with regard to the format of applications for registration as a securitisation repository or for extension of a registration of a trade repository pursuant to Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.12.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen er en teknisk standard til verdipapiriseringsforordningen (STS-forordningen 2017/2402). Verdipapiriseringsforordningen artikkel 10 har bestemmelser om registrering som verdipapiriseringsregister. Det kan enten være en ny enhet som søker om å registrere seg som verdipapiriseringsregister, eller det kan være søknad om utvidelse av tillatelse som transaksjonsregister til også å omfatte verdipapiriseringsregister. Søknader om registrering som verdipapiriseringsregister skal godkjennes av ESMA. Den tekniske standarden angir hvilket format søknader om registrering som verdipapiriseringsregister skal utføres i.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forpliktelsene følger av hovedrettsakten (verdipapiriseringsforordningen). Den tekniske standarden påfører ikke nye forpliktelser som medfører økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordnigen er vedtatt og i kraft i EU. Hovedforordningen 2017/2402 er vedtatt og har trådt i kraft i EU 01.01.2019. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2019
Anvendelsesdato i EU
23.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet