Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1226 av 12. november 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 om fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder som presiserer hvilke opplysninger som skal innberettes i overenstemmelse med STS-meddelelseskravene

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1226 of 12 November 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 and laying down regulatory technical standards specifying the information to be provided in accordance with the STS notification requirements

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.12.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen er en teknisk standard til verdipapiriseringsforordningen (STS-forordningen 2017/2402). Verdipapiriseringsforordningen artikkel 27 inneholder bestemmelser om at det initierende foretak og det organiserende foretak i en verdipapirisering i fellesskap skal notifisere til ESMA hvor en verdipapirisering oppfyller kravene til å klassifiseres som STS-verdipapirisering. Opplysningene som skal innberettes vil variere avhengig av type verdipapirisering, og hvorvidt det skal utarbeides prospekt eller ikke. Den tekniske standarden inneholder maler for hvilke opplysninger skal innberettes for de ulike typene verdipapiriseringer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forpliktelsene følger av hovedrettsakten (verdipapiriseringsforordningen). Den tekniske standarden påfører ikke nye forpliktelser som innebærer vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordnigen er vedtatt og i kraft i EU. Hovedforordningen 2017/2402 er vedtatt og har trådt i kraft i EU 01.01.2019. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.11.2019
Anvendelsesdato i EU
23.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet