Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger verdipapiriseringsregistre

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1732 av 18. september 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2027/2402 med hensyn til avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger verdipapiriseringsregistre

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1732 of 18 September 2020 supplementing Regulation (EU) No 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European Securities and Markets Authority to securitisation repositories

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.6.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen er en delegert rettsakt for utfyllende bestemmelser til verdipapiriseringsforordningen (STS-forordningen 2017/2402). Verdipapiriseringsforordningen artikkel 16 har bestemmelser om tilsynsgebyrer som ESMA pålegger verdipapiriseringsregistre. Gebyrene skal stå i et rimelig forhold til det berørte verdipapiriseringsregisterets omsetning og fullt ut dekke ESMA´s nødvendige utgifter til registrering av og tilsyn med registeret, samt godtgjørelse av de kostnader som nasjonale tilsynsmyndigheter måtte pådra seg som følge av delegasjon av oppgaver i medhold av verdipapiriseringsforordningen artikkel 14.

Den delegerte rettsakten gir nærmere bestemmelser om beregningen av gebyret ved søknad om etablering av verdipapiriseringsregister samt ved søknad om utvidet tillatelse fra transaksjonsregistre til også å omfatte virksomhet som verdipapiriseringsregister. Rettsakten inneholder videre bestemmelser om beregning av årlige tilsynsgebyrer for registrerte verdipapiriseringsregistre og for transaksjonsregistre med utvidet registrering, samt regler om generelle betalingsbetingelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forpliktelsene følger av hovedrettsakten (verdipapiriseringsforordningen). Den delegerte kommisjonsforordningen påfører ikke nye forpliktelser. Søknader om registrering sendes til og behandles av ESMA, og ESMA har ansvaret for tilsyn med enhetene. Eventuell økt ressursbruk avhenger av om norske enheter søker om å bli registrert som verdipapiriseringsregister. Slike registre kjennetegnes av stordriftsfordeler og det er derfor nærliggende at det først og fremst vil være allerede godkjente transaksjonsregistre som søker om utvidelse av sine tillatelser. Det er ingen transaksjonsregistre etablert i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten utfyller Forordning (EU) 2017/2402 (verdipapiriseringsforordningen) som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Ikrafttredelsestidspunktet for denne rettsakten må derfor tilpasses slik at den trår i kraft samtidig eller senere enn 2017/2402.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er i kraft i EU og til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.09.2020
Anvendelsesdato i EU
10.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet