Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger verdipapiriseringsregistre

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1732 av 18. september 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2027/2402 med hensyn til gebyr som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet ilegger verdipapiriseringsregistre

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1732 of 18 September 2020 supplementing Regulation (EU) No 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European Securities and Markets Authority to securitisation repositories

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 16 i forordning (EU) 2017/2402 skal Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (»ESMA«) pålægge transaktionsregistre gebyrer, som fuldt ud dækker ESMA's nødvendige udgifter til registrering af og tilsyn med disse registre. ESMA vil pådrage sig højere omkostninger ved behandlingen af ansøgninger om registrering fra securitiseringsregistre, der har til hensigt at udbyde accessoriske tjenester. Sådanne omkostninger vil dog blive lavere, hvis securitiseringsregistret allerede er registreret som et transaktionsregister i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365. Registreringsgebyret for enheder, der ansøger om registrering, bør derfor tage særligt hensyn til den type tjenesteydelser, der skal leveres af securitiseringsregistret, og hvorvidt det allerede er registreret som et transaktionsregister. Da ESMA's udgifter til vurdering af ansøgningen om registrering er de samme, uanset ansøgerens størrelse, og kun afhænger af den type tjenesteydelser, der skal leveres, er det hensigtsmæssigt, at registreringsgebyret er et fast beløb.

(2) Hvis en enhed, der ikke allerede er registreret som et transaktionsregister, på samme tid indgiver ansøgninger om registrering som et transaktionsregister og som et securitiseringsregister, vil ESMA's omkostninger til behandling af disse ansøgninger samtidig være lavere på grund af synergieffekter. Når sådanne ansøgninger indgives samtidig, bør securitiseringsregistret betale det fulde gebyr i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 eller forordning (EU) 2015/2365, alt efter omstændighederne, for registrering som et transaktionsregister, mens der skal betales et nedsat gebyr for udvidelse af registrering for registreringen som et securitiseringsregister.

(3) Det registreringsgebyr eller gebyr for udvidelse af registreringen, der skal betales af et securitiseringsregister, der tilbyder accessoriske tjenester efter registreringen, bør tage hensyn til sådanne accessoriske tjenester. Omvendt bør et securitiseringsregister, der ophører med at tilbyde accessoriske tjenester efter registreringen, ikke få sit registreringsgebyr eller gebyr for udvidelse af registreringen godtgjort, eftersom ESMA allerede har haft omkostningerne til vurderingen af ansøgningen.

(4) For at forhindre useriøse ansøgninger bør registreringsgebyrer eller gebyrer for udvidelse af ansøgningen ikke godtgøres, hvis ESMA har afvist registrering, og de bør kun godtgøres delvist, hvis en ansøger trækker sin ansøgning tilbage under registreringsprocessen.

(5) For at sikre en rimelig fordeling af tilsynsgebyrerne og sikre, at de gebyrer, der pålægges, afspejler de faktiske omkostninger, som ESMA har haft i forbindelse med hver tilsynsbelagt enhed, bør det årlige tilsynsgebyr beregnes på grundlag af det enkelte securitiseringsregisters omsætning. Hvis der ikke foreligger historiske data om et registreret securitiseringsregisters omsætning, bør det årlige tilsynsgebyr baseres på securitiseringsregistrets forventede omsætning.

(6) De årlige tilsynsgebyrer, der opkræves af hvert securitiseringsregister, bør stå i et rimeligt forhold til den omsætning, der genereres af dette register i et givet regnskabsår i forhold til den samlede omsætning, der er genereret af alle registrerede og tilsynsbelagte securitiseringsregistre inden for samme regnskabsår. Hvert enkelt securitiseringsregister bør også pålægges et årligt minimumstilsynsgebyr, da der gælder visse faste administrative omkostninger for tilsyn med alle securitiseringsregistre, uanset størrelsen af den omsætning, der genereres.

(7) Da der kun foreligger begrænsede data om et securitiseringsregisters aktivitet i løbet af regnskabsåret efter registreringen, bør det årlige tilsynsgebyr for det år beregnes på grundlag af registreringsgebyret og ESMA's tilsynsindsats over for det pågældende securitiseringsregister i løbet af året. Tilsynsindsatsen i de første måneder efter registreringen svarer til indsatsen for at vurdere ansøgerens registrering. I securitiseringsregistrets første driftsår bør tilsynsgebyret derfor baseres på det registreringsgebyr, der betales af ansøgeren, justeret med en koefficient.

(8) I lyset af ESMA's årlige budgetprocedure og den tid, der er nødvendig til at anslå tilsynsomkostningerne, vil det ikke være muligt at tage hensyn til securitiseringsregistre, der er registreret den 1. oktober eller senere i et givet regnskabsår, med henblik på beregningen af de samlede årlige tilsynsomkostninger for det følgende år. Derfor bør det årlige tilsynsgebyr for et securitiseringsregister, der er registreret den 1. oktober eller senere i det foregående år, svare til dets registreringsgebyr.

(9) De nationale kompetente myndigheder afholder omkostninger, når de udfører arbejde i henhold til forordning (EU) 2017/2402, og navnlig påtager sig opgaver, som er delegeret i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i nævnte forordning. De gebyrer, som ESMA pålægger securitiseringsregistre, bør også dække disse omkostninger. For at sikre, at de kompetente myndigheder ikke lider tab eller opnår overskud ved udførelsen af delegerede opgaver, eller når de yder bistand til ESMA, bør ESMA kun godtgøre de faktiske omkostninger, som den nationale kompetente myndighed har afholdt i den forbindelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.09.2020
Anvendelsesdato i EU
10.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet