Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om verdipapirisering

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1221 av 1. juni 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 med hensyn til beregning av lovfestede kapitalkrav for verdipapirisering og enkle, gjennomsiktige og standardiserte verdipapiriseringer som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1221 of 1 June 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2015/35 as regards the calculation of regulatory capital requirements for securitisations and simple, transparent and standardised securitisations held by insurance and reinsurance undertakings

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.12.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.12.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer forordning (EU) 2015/35 når det gjelder behandlingen av verdipapiriseringer i Solvens II-regelverket for forsikringsforetak. Endringene gjelder tilpasninger som følge av den nye verdipapiriseringforordningen (forordning (EU) 2017/2402), herunder innføring av nye og mer risikosensitive kapitalkrav for verdipapiriserte eksponeringer som omfattes av reglene for enkle, transparente og standardiserte verdipapiriseringer (STS).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i Solvens II-forskriften § 53 (Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene vil gi endrede kapitalkrav for forsikringforetaks investeringer i verdipapiriserte posisjoner. Endringene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for forsikringsforetak eller myndigheter.

Vurdering
Forordningen endrer reglene for kapitalkrav knyttet til verdipapiriseringer i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Gjennomføringsbestemmelsene er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Forordningen er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.06.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet