Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1227 av 12. november 2019 om fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder som presiserer hvilke oplysninger som skal innberettes i overenstemmelse med STS-meddelelseskravene

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1227 of 12 November 2019 laying down implementing technical standards with regard to templates for the provision of information in accordance with the STS notification requirements

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.12.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen er en teknisk standard til verdipapiriseringsforordningen (STS-forordningen 2017/2402). Verdipapiriseringsforordningen artikkel 27 inneholder krav til notifisering til ESMA hvor en verdipapirisering oppfyller kravene til STS-verdipapirisering. For å kunne bekreftes som en STS-verdipapirisering må kravene i verdipapiriseringsforordningen artikkel 19-22 og artikkel 23-26 være oppfylt. Den tekniske standarden angir maler som skal benyttes ved notifisering av STS-verdipapiriseringer til ESMA.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forpliktelsene følger av hovedrettsakten (verdipapiriseringsforordningen). Den tekniske standarden påfører ikke nye forpliktelser og vil ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt og i kraft i EU. Hovedforordningen 2017/2402 er vedtatt og har trådt i kraft i EU 01.01.2019. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.11.2020
Anvendelsesdato i EU
23.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet