Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1224 av 16. oktober 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 om reguleringstekniske standarder som presiserer hvilke opplysninger som verdipapirisereren, organiserende foretak og spesialforetak skal gi om verdipapiriseringer

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1224 of 16 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the information and the details of a securitisation to be made available by the originator, sponsor and SSPE

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.12.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen er en utfyllende teknisk standard til verdipapiriseringsforordningen.

Forordningen omhandler hvilke opplysninger aktørene i verdipapiriseringer skal gi om den enkelte verdipapirisering til investorer og potensielle investorer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Morrettsakten (verdipapiriseringsforordningen) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere, utover det som gjelder for gjennomføring av verdipapiriseringsforordningen

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Reglene er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EFTA-landene. Rettsakten avhenger av morrettsakten (verdipapiriseringsforordningen) som foreløpig ikke er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
16.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.10.2019
Anvendelsesdato i EU
23.09.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet