Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger ved søknader om registrering av registre

Tittel

Delegert kommisjonsfororodning (EU) 2020/1230 av 29. november 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger som skal inngå i søknaden om registrering som verdipapiriseringsregister og i den forenklede søknaden om en utvidelse av registreringen som transaksjonsregister

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1230 av 29 November 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the details of the application for registration of a securitisation repository and the details of the simplified application for an extension of registration of a trade repository

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.12.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen er en teknisk standard til verdipapiriseringsforordningen (STS-forordningen 2017/2402). Verdipapiriseringsforordningen artikkel 10 har bestemmelser om registrering som verdipapiriseringsregister. Det kan enten være en ny enhet som søker om å registrere seg som verdipapiriseringsregister, eller det kan være søknad om utvidelse av tillatelse som transaksjonsregister til også å omfatte verdipapiriseringsregister. Søknader om registrering som verdipapiriseringsregister skal godkjennes av ESMA. Den tekniske standarden angir hvilke opplysninger som skal sendes til ESMA i forbindelse med en søknad om å bli registrert som verdipapiriseringsregister.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forpliktelsene følger av hovedrettsakten (verdipapiriseringsforordningen). Den tekniske standarden påfører ikke nye forpliktelser. Søknader om registrering sendes til og behandles av ESMA. ESMA skal konsultere hjemstatsmyndighetene ved søknader. Ressursbruken avhenger av om norske enheter søker om å bli registrert som verdipapirseringsregister. Slike registre kjennetegnes av stordriftsfordeler og det er derfor nærliggende at det først og fremst vil være allerede godkjente transaksjonsregistre som søker om utvidelse av sine tillatelser. Det er ingen transaksjonsregistre etablert i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Søknader om registrering som verdipapiriseringsregister skal godkjennes av ESMA og den tekniske standarden har referanser til informasjon/notifikasjoner som skal oversendes ESMA. Det må vurderes hvorvidt dette skal tilpasses for EFTA-landenes vedkommende. Hovedforordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen, og hvordan denne blir innlemmet vil kunne påvirke hvilke løsninger for tilpasninger som er aktuelle for 2020/1230.

Status
Forordningen er vedtatt og ikraft i EU. Hovedforordningen 2017/2402 (verdipapiriseringsforordningen) er vedtatt og har trådt i kraft i EU 01.01.2019. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. Hovedforordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen, og hvordan dette blir innlemmet vil kunne påvirke hvilke løsninger for tilpasninger som er aktuelle for 2020/1230.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2019
Anvendelsesdato i EU
23.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet