Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om hvilke foretak som skal være underlagt kapitaldekningsreglene

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2153 av 6. august 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/2034 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer kriteriene for at visse verdipapirforetak skal omfattes av kravene i forordning (EU) nr. 575/2013

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2153 of 6 August 2021 supplementing Directive (EU) 2019/2034 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the criteria for subjecting certain investment firms to the requirements of Regulation (EU) No 575/2013

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.4.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.4.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen er utfyllende regler til direktiv 2019/2034 om tilsyn med verdipapirforetak (Investment Firm Directive, IFD).

IFD fastsetter et særskilt kapitaldekningsregelverk for verdipapirforetak. IFD gir samtidig adgang for tilsynsmyndigheten til å bestemme at visse verdipapirforetak likevel skal fortsette å være underlagt kapitaldekningsreglene for kredittinstitusjoner, blant annet dersom verdipapirforetaket driver virksomhet i et slikt omfang at verdipapirforetakets sammenbrudd eller betalingsvanskeligheter kan føre til systemrisiko, eller dersom verdipapirforetaket er et clearingmedlem.

Forordningen fastsetter utfyllende regler om når vilkårene om henholdsvis systemrisiko og clearingmedlem er oppfylt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen antas å få begrensede økonomiske og administrative konsekvenser. Svært få eller ingen norske verdipapirforetak antas å ville oppfylle kriteriene i IFD for adgang til å bestemme at kapitaldekningsreglene for kredittinstitusjoner skal gjelde. Verdipapirforetak i dag er for øvrig fremdeles underlagt kapitalkravsreglene for kredittinstitusjoner i påvente av gjennomføring av IFD.

Vurdering
Forordningen antas ikke å være i konflikt med norske interesser eller andre internasjonale forpliktelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er utfyllende til direktiv 2019/2034 som ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Ikrafttredelsestidspunktet må tilpasses slik at rettsakten tidligst trer i kraft samtidig som IFD i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at direktiv 2019/2034 (Investment Firm Directive - IFD) tas inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.08.2021
Anvendelsesdato i EU
27.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet