Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om IKT-undersøkelsen i 2022

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1898 av 20. juli 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antall og navn på variablene i undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for referanseåret 2022

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1898 av 20. juli 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and titles of the variables for the use of information and communication technologies statistics domain for reference year 2022

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1898 spesifiserer antall og navn på variablene i undersøkelsen om husholdningers bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for referanseåret 2022. Forordningen skal også sikre at antall variabler i 2022-undersøkelsen ikke overstiger antall variabler som var med i undersøkelsen da rammeforordningen (EU) 2019/1700 trådte i kraft med mer enn fem prosent. Rammeforordningen (EU) 2019/1700 er i prosess for innlemmelse i EØS-avtalen vedlegg XXI og denne endrer tidligere innlemmede forordninger om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet.

Variabelnavn og identifikatorer for hvert temaområde i 2022-undersøkelsen er listet opp i vedlegget til forordningen. Undersøkelsen om bruk av IKT i husholdninger inkluderer variabler på områder som netthandel, digitale ferdigheter og bruk av nettsteder for offentlige myndigheter, nettbank, nettaviser, sosiale medier og lignende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen 2019/1700, og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
20.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.07.2021
Anvendelsesdato i EU
23.11.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet