Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om beregningsmarginen for K-faktoren 'oppkrevet clearingmargin'

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 24. september 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/2033 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av justeringer av koeffisientene for K-faktoren 'daglig handelsstrøm' (K-DTF)

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 24 September 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the amount of total margin for the calculation of the K-factor “clear margin given” (K-CMG)

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 24.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Med henblik på at præcisere beregningen af den "påkrævede samlede margen", jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EU) 2019/2033, og for at øge klarheden og sammenhængen for så vidt angår dens komponenter bør det tydeliggøres, at de beløb, der udgør den påkrævede samlede margen, omfatter enhver sikkerhedsstillelse, som clearingmedlemmet har krævet i overensstemmelse med dennes margenmodel.

(2) I overensstemmelse med artikel 23, stk. 2, i forordning (EU) 2019/2033 anvendes den samlede margen, der er krævet dagligt, til beregning af K-CMG. Når clearingmedlemmer inden for samme dag tilpasser den margen, som de har krævet, medfører dette mere end én margenopkrævning på den samme dag. For at undgå usikkerhed om, hvilke af disse margenkrav der skal anvendes, og i betragtning af at det tredjehøjeste beløb i en periode på tre måneder skal anvendes til beregning af K-CMG, er det nødvendigt at præcisere, at det daglige beløb, der udgør den påkrævede margen, bør være det højeste af sådanne margenkrav for en given dag.

(3) Investeringsselskaber kan anvende clearingtjenester fra flere clearingmedlemmer. For positioner, som K-CMG finder anvendelse på, bør fastlæggelsen af den samlede margen, der er krævet af investeringsselskabet, være fuldstændig og omfatte den fulde margen, som alle clearingmedlemmer har krævet. Når et investeringsselskab anvender K-CMG for positioner, der er omfattet af clearing, der udføres af flere clearingmedlemmer, bør CMG derfor beregnes som summen af de påkrævede margener på tværs af alle clearingmedlemmerne. Et investeringsselskab bør derfor først beregne den påkrævede samlede daglige margen som summen af den samlede margen, som alle clearingmedlemmer har krævet, før det fastlægger det tredjehøjeste beløb, der udgør de påkrævede samlede daglige margener, jf. kravet i artikel 23, stk. 2, i forordning (EU) 2019/2033.

(4) Med henblik på anvendelse K-CMG på porteføljebasis, hvor hele porteføljen er omfattet af clearing eller margenberegning, skal betingelserne i artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) 2019/2033 være opfyldt. Derfor kan der for en portefølje bestående af clearede positioner, der er tilknyttet én handelsenhed, gøres brug af K-CMG, mens der samtidig for en portefølje bestående af positioner, der er tilknyttet en anden handelsenhed, kan gøres brug af K-faktoren "nettopositionsrisiko" (K-NPR). For at forhindre arbitrage bør brugen af henholdsvis K-CMG og K-NPR være konsekvent på tværs af handelsenheder. Den samme tilgang bør derfor anvendes for handelsenheder, som ligner disse for så vidt angår forretningsstrategi og positioner i handelsbeholdningen.

(5) Med henblik på vurderingen i henhold til artikel 23, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2019/2033 bør den kompetente myndighed være forpligtet til at vurdere, hvorvidt K-CMG-tilgangen er velegnet, for så vidt som den afspejler risikoprofilen for investeringsselskabets positioner i handelsbeholdningen. Et investeringsselskab bør være forpligtet til regelmæssigt at sammenligne sin egen risikovurdering med de margener, som clearingmedlemmerne har krævet, med henblik på at vurdere, om disse margener stadig er en god indikator for investeringsselskabets grad af markedsrisiko. På det tidspunkt, hvor den kompetente myndighed foretager en vurdering, bør investeringsselskabet foretage en sammenligning af kapitalkravene i henhold til K-NPR og K-CMG og bør kunne forelægge en tilstrækkelig begrundelse for forskellen mellem disse kapitalkrav for den kompetente myndighed. En vurdering, som er foretaget af den kompetente myndighed, bør kun være positiv, hvis alle disse betingelser er opfyldt. Navnlig bør den kompetente myndighed sikre, at investeringsselskabet kan overvåge og forelægge en tilstrækkelig begrundelse for forskellen mellem resultater af de to metoder, K-NPR og K-CMG, særligt i tilfælde, hvor der er store variationer mellem de påkrævede margener.

(6) Hyppige skift mellem anvendelse af K-NPR og K-CMG er en stærk indikator på en potentiel uforholdsmæssig eller uforsvarlig anvendelse af kapitalgrundlagskravene. Det er muligt at forhindre regelarbitrage ved at begrænse hyppigheden af positionsskift mellem anvendelsen af K-NPR og K-CMG. Et krav om, at en handelsenhed løbende skal gøre brug af den ene af de to metoder i mindst to år ville være velegnet til at imødegå risikoen for regelarbitrage. I særlige tilfælde (f.eks. virksomhedsomstrukturering), hvor en handelsenhed ændres i en sådan grad, at den kan betragtes som en helt anden handelsenhed, bør den kompetente myndighed dog tillade investeringsselskabet at ændre metode inden for nævnte toårige periode.

(7) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

(8) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, om rådgivning —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet