Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2022

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1013 av 27. juli 2020 som spesifiserer de tekniske elementene i datasettet, fastsetter de tekniske formatene for overføring av informasjon og spesifiserer detaljene for oversending og utforming av kvalitetsrapportene om organisering av utvalgsundersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for referanseåret 2022 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1223 of 27 July 2021 specifying the technical items of the data set, establishing the technical formats for transmission of information and specifying the detailed arrangements and content of the quality reports on the organisation of a sample survey in the use of information and communication technologies domain for reference year 2022 pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 3.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.8.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1223 spesifiserer innholdet i utvalgsundersøkelsen om husholdningers bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for referanseåret 2022, og fastsetter de tekniske detaljene for overføring av informasjon og kvalitetsrapporter til Eurostat.

Undersøkelsen retter seg i hovedsak mot husholdninger med minst ett medlem mellom 16 og 74 år, og inkluderer spørsmål om temaer som netthandel, digitale ferdigheter og bruk av nettsteder for offentlige myndigheter, nettbank, nettaviser, sosiale medier og lignende. De tekniske beskrivelsene av variablene i undersøkelsen er listet opp i vedlegget til forordningen.

Fristen for overføring av data til Eurostat er satt til 5. oktober 2022. Fristen for oversending av metadata og rapport om datakvalitet er tre måneder etter fristen for dataoverføring.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen 2019/1700, og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.07.2021
Anvendelsesdato i EU
17.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet