Beslutningsprosessen: forskning og utdanning

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
EU-henstilling om styrking av forskningssikkerheten
KOM(2024) 26
EU-henstilling om å styrke kvalitetsrammeverket for traineeships
KOM(2024) 133
EU-henstilling om læringsmobilitet
KOM(2023) 719
Høyere utdanning: europeisk kvalitetssikrings- og anerkjennelsessystem Ares(2024)132438
KOM(2024) 147
Høyere utdanning: attraktive og bærekraftige karrierer Ares(2024)132426
KOM(2024) 145
Digital utdanning: nøkkelfaktorer for digital utdanning og opplæring Ares(2022)5499369
KOM(2023) 205
Digital utdanning: forbedring av tilbudet av digitale ferdigheter Ares(2022)5499420
KOM(2023) 206
Fremme av gjensidig godkjenning av eksamensbeviser fra videregående skoler og resultater av læringsopphold i utlandet
KOM(2018) 270
EU-henstilling om kunnskapsoverføring
KOM(2022) 391
EU-henstilling om utdanning i miljømessig bærekraft
KOM(2022) 11
EU-henstilling om minikvalifikasjoner
KOM(2021) 770
EU-henstilling om individuelle læringskontoer
KOM(2021) 773
EU-henstilling om mobilitet av unge volontører i Europa
KOM(2022) 15
EU-henstilling om blandet undervisning hjemme og på skolen i forbindelse med covid-19-pandemien
KOM(2021) 455
EU-henstilling om yrkesutdanning og -opplæring
KOM(2020) 275
Førskoleundervisning og barnepassordninger av høy kvalitet
KOM(2018) 271
En helhetlig tilnærming til undervisning og læring av språk
KOM(2018) 272
Nøkkelkompetanser for livslang læring
KOM(2018) 24
EU-henstilling om kandidatundersøkelser
KOM(2017) 249
Etablering av en kompetansegaranti
KOM(2016) 382

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
KOM(2002) 119
32005L0036 Nr. 142/2007
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020
KOM(2011) 809
32013R1291 Nr. 109/2014
Det europeiske forsvarsfondet (2021-2027)
KOM(2018) 476
32021R0697 Nr. 228/2021
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027)
KOM(2018) 440
32021R0888 Nr. 267/2021
Det europeiske solidaritetskorps
KOM(2017) 262
32018R1475 Nr. 136/2019
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for skiinstruktører: endringsbestemmelser Ares(2022)7303272
C(2023) 1079
32023R0865 Nr. 278/2023
EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet
KOM(2018) 447
32021R0696 Nr. 319/2021
Erasmus+ (2021-2027): EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett
KOM(2018) 367
32021R0817 Nr. 266/2021
Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC)
KOM(2008) 467
32009R0723 Nr. 72/2015
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon)
KOM(2016) 532
32019R0128 Nr. 145/2020
Handelsagentdirektivet
31986L0653
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: ajourføring av utdanningsbeviser og benevnelser for utdanninger
C(2021) 6111
32021D2183 Nr. 322/2022
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
KOM(2016) 383
32017H0615(01) Nr. 76/2018
Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner
KOM(2016) 625
32018D0646 Nr. 181/2019
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027)
KOM(2018) 435, KOM(2020) 459 (endringer)
32021R0695 Nr. 263/2021
EU-programmet Erasmus+ (2014-2020)
KOM(2011) 788
32013R1288 Nr. 110/2014
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv
KOM(2011) 883
32013L0055 Nr. 94/2017
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsordning
32020R1190 Nr. 299/2021
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)
KOM(2019) 331
32021R0819 Nr. 263/2021
EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2021
Nr. 272/2021
Advokattjenestedirektivet
31977L0249
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker
C(2020) 229
32020D0548 Nr. 44/2021
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
C(2019) 78
32019D0608 Nr. 211/2020
EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2020
Nr. 171/2020
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: ajourføring av kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger
C(2016) 1
32016D0790 Nr. 303/2019
Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit
KOM(2019) 65
32019R0499 Nr. 182/2019
EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2019
C(1973) 1873 Nr. 201/2019
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: gjennomføringsbestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanisme
32015R0983 Nr. 237/2017
Europeisk rammeverk for lærlinger
KOM(2017) 563
32018H0502(01) Nr. 221/2018
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) - endringer og forlengelse 2014-2020
KOM(2011) 817
32013R1292 Nr. 109/2014
Gjennomføringen av satellittnavigasjons-programmene Galileo og Egnos
KOM(2007) 535
32008R0683 Nr. 94/2009
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2017
C(2017) 2262 Nr. 208/2017
Nøkkelkompetanser for livslang læring
KOM(2005) 548
32006H0962 Nr. 19/2008
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT)
KOM(2006) 604
32008R0294 Nr. 93/2008
EU-programmet for jordobservasjoner - GMES (2011-2013)
KOM(2009) 223
32010R0911 Nr. 139/2012
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
KOM(2006) 479
32008H0506(01) Nr. 40/2009
EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013)
KOM(2005) 119
32006D1982 Nr. 63/2007
Forsknings- og teknologiprogram for forskningsintensive SMBer (Eurostars)
KOM(2007) 514
32008D0743
EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020)
KOM(2013) 312
32014R0377 Nr. 172/2015
Implementering og utnyttelse av satellittnavigasjonssystemene Galileo og EGNOS
KOM(2011) 814
32013R1285 Nr. 247/2014
Sikkerhetskrav for adgang til satellittnavigasjonssystemet Galileo
KOM(2010) 550
32011D1104 Nr. 248/2014
EU-anbefalinger om vurdering av realkompetanse
32012H1222(01) Nr. 202/2014
Europeisk referenseramme for kvalitetssikring av yrkesutdanning
KOM(2008) 179
32009H0708(01) Nr. 57/2010
Felles forskningsprogram om bedring av eldres livskvalitet gjennom bruk av IKT ("Ambient Assisted Living" - AAL)
32008D0742
Fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass)
32004D2241 Nr. 88/2005
EUs felles teknologiinitiativ for nanoelektronikk - ENIAC
32008R0072
EUs felles teknologiinitiativ for innvevd IKT - ARTEMIS
32008R0074
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser for Polen
32012R0623 Nr. 222/2012
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker
32011R0213 Nr. 134/2011
EU-programmet om livslang læring (2007-2013)
KOM(2004) 474
32006D1720 Nr. 64/2007
EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling: endring av kontrollbestemmelser for deltakere
32012D0838
Programmet Erasmus Mundus II (2009-2013)
KOM(2007) 395
32008D1298 Nr. 91/2009
Det europeiske GNSS-byrået
KOM(2009) 139
32010R0912 Nr. 121/2012
Felles europeisk forskningssatsing knyttet til den aldrende befolkning
32011H0413
EU-programmet Aktiv ungdom (2007-2013)
KOM(2004) 471
32006D1719 Nr. 64/2007
Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring
KOM(2005) 602
32007R0219 Nr. 78/2010
Felles europeisk forskningssatsing på kulturarv og global forandring
32010H0238
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringer for visse helseyrker
32009R0279 Nr. 95/2009
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringer for visse yrker
32007R1430 Nr. 50/2008
Neste generasjon av det europeiske lufttrafikkstyringssystemet (SESAR)
KOM(2008) 483
32008R1361 Nr. 79/2010
Europeisk poengsystem for yrkesutdanning (ECVET)
KOM(2008) 180
32009H0708(02) Nr. 57/2010
EU-henstilling om mobilitet av unge volontører i Europa (2008)
KOM(2008) 424
32008H1213(01) Nr. 16/2010
Ekspertgruppe for sikkerheten til de europeiske satellittbaserte navigasjonssystemene
32009D0334 Nr. 159/2009
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (maritime sertifikater)
32008R0755 Nr. 127/2008
Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Egnos)
KOM(2003) 471
32004R1321 Nr. 94/2009
Sikkerhetsutvalg for satellittnavigasjonssystemene Galileo og Egnos
KOM(2006) 261
32006R1942 Nr. 94/2009
Opprettelse av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
32007D0172 Nr. 142/2007
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser ved Bulgarias og Romanias tiltredelse til EU
32006L0100 Nr. 132/2007
Felles teknologiinitiativ for brenselceller og hydrogen (FCH)
KOM(2007) 571
32008R0521
Forbedring av eldres livskvalitet gjennom bruk av IKT
KOM(2007) 329
32008D0742
Europeisk kvalitetspakt om mobilitet innen utdanning
KOM(2005) 450
32006H0961 Nr. 19/2008
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Samarbeid"
KOM(2005) 440
32006D0971
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Kapasitet"
32006D0974
Etableringsadgang og adgang til å yte tjenester knyttet til handel med og distribusjon av giftige stoffer
31974L0557
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Mennesker"
32006D0973
Overgangsregler om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for virksomheter innen handel med og distribusjon av giftige stoffer
31974L0556
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Ideer"
32006D0972
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet for Det felles forskningssenter
32006D0975