Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker

Tittel

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2020/548 av 23. januar 2020 om endringer av V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til navn på eksamensbevis og studier

Commission Delegated Decision (EU) 2020/548 of 23 January 2020 amending Annex V to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards the evidence of formal qualifications and titles of training courses

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.5.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutningen er endringer i vedlegg V til yrkeskvalifikasjonsdirektivet som er meldt inn fra medlemsstatene. Endringen gjelder for de yrkene med harmonisert utdanning: lege, legespesialist, sykepleier, tannlege, tannlegespesialist, veterinær, jordmor, farmasøyt og arkitekt. Arkitekt er ikke et regulert yrke i Norge.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Vedlegg V er gjennomført i vedlegg til forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land og Sveits vedlegg II og i forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen vedlegg II.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsbeslutningen får ingen økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for utdanning ved skriftelig prosedyre, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen er endringer som av ulike titler på utdanningsbevis, utdanninger og yrkestitler som medlemsstatene har meldt inn. Beslutningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutningen er under vurdering av EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.01.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.01.2020
Anvendelsesdato i EU
14.05.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D0548
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro